Svatý Jan Lantrua z Triora OFM, kněz a mučedník

Čech, Zdirad

7. února                                                                        + 1816

Synové svatého Otce Františka se, stejně jako on,  trápili pomyšlením na lidi, kteří  ještě neslyšeli Dobrou zprávu o Spasiteli. Aby zachránili jejich duše, nelitovali bratři námahy, nelekali se útrap nebo hrozby ztráty života a roznášeli svaté evangelium pohanským národům do dalekých krajů. František Maria, syn Antonína Maria a Marie Pasquy Ferreioniových v severoitalské obci Triora blízko Molini (dříve území náleželo ke Svaté říši římské) patřil mezi ně. V sedmnácti letech vstoupil do františkánského konventu, dostal místo svého křestního jména nové jméno Jan, vzdělal se v řádových věcech, vystudoval teologii, stal se knězem a v osmatřiceti letech byl připraven vydat se na misionářskou cestu. Dva roky trvalo, než dal dohromady potřebné peníze a další dva roky, než dojel z Portugalska do Číny, protože musel cestu pro různé nemoci přerušovat. Na začátku roku 1800 konečně dorazil do kláštera v Makau. Pak jen musel překonat několik dalších nemocí a obtíže s dopravou do vlastní čínské říše, a už mohl tamním křesťanům sloužit svátostmi, polokřesťany vzdělávat a pohanům přinášet radostnou zprávu. Pár let šlo všechno dobře, pak úřady činnost evropského kněze zakazovaly přísněji a bylo třeba, aby otec Jan užíval převleku, ale i on, jako náš Pán, měl mezi svými žáky zrádce. Bylo to dvanáctý rok od příjezdu do Makaa. Pak čtyři roky utrpení po vězeních, týrání, vyslýchání a nakonec kat se škrtící smyčkou. Otec Jan šel do nebe a to, co z něho zbylo, uložili věrní na křesťanský hřbitov, po třech letech propašovali do Makaa a v dalších letech stěhovali ctihodné ostatky pořád blíž Římu. Nejenže otec Jan zemřel mučednickou smrtí, ale věrný Bůh ho oslavil mnoha zázraky uzdravení. Tak mohl být zahájen beatifikační proces s úspěšným zakončením sto let potom, co otec Jan přijel do Makaa – v roce 1900 mohl papež Lev XIII. dovolit zapsání Janova jména mezi blahoslavené, a protože ani úcta ani zázraky nepřestaly, mohl po dalších sto letech papež Jan Pavel II. jméno kněze mučedníka Jana z Triory spole se jmény dalších 118 čínských mučedníků z let 1815 – 1930 vřadit do seznamu svatých.

Kresbu postavy otce Jana provázejí znakový štít papeže Lva XIII. a znak papeže Jana Pavla II.

Zdirad Čech