SFŘ Slovensko - spolupráce

Aktuální číslo časopisu Františkánska rodina naleznete na stránkách : www.ofs.assisi.sk

Jak pokračuje spolupráce NBS SFŘ ČR a Slovenska

17. 7. 2020 se opět setkali národní ministři Jozef Gazdík a František Reichel v Žilině, aby vyhodnotili spolupráci mezi našimi NBS a projednali program další spolupráce:

 1. Účast na významných akcích
  • V roce 2019 se členové NBS Slovenska zúčastnili ve velkém počtu Mariánské pouti Prahou, a naopak členové NBS se zúčastnili Celoslovenského stretnutia OFS v Krivej na Oravě, členové Národní rady ČR se zúčastnili volební kapituly NBS Slovenska i formačních seminářů.
  • V roce 2020 byly plánované akce a setkání v prvním pololetí narušeny koronavirivou epidemii. Ve 2. pololetí zve NBS Slovenska na X. národní kapitulu v Melčicích 4. - 6. 9. a NBS ČR na Národní františkánskou pouť na Svatý Hostýn 11. – 12. 9.
  • V roce 2021 NBS Slovenska připravuje celoslovenské stretnutie a zve členy SFŘ z ČR. Termín bude upřesněn. NBS ČR zašle pozvánku na Mariánskou pouť Prahou (5. 6.) a Národní pouť na Sv. Hostýn (18. 9.). NBS ČR připravuje pouť do Assisi a Padovy ve dnech 8. - 15. 5. (možnost úpravy trasy přes Bratislavu).
 2. Publikační a vydavatelská činnost:
  • NBS SR bude nadále zasílat časopis Františkanska rodina – bude zasílán pro NR ČR (objednávka je na 15 kusů). Časopis v elektronické formě je posílán na webové stránky SFŘ ČR
  • Zpravodaj NBS SFŘ ČR je zasílán na Slovensko na adresy členů NR.
  • NBS ČR vydalo v roce 2019 knihu „Svatost ve světě“. 200 kusů bylo zasláno na Slovensko a při dnešním setkání byla předána další publikace „Duchovní doprovázení“ (120 výtisků).
 3. Obě Národní společenství si poskytují překlady dokumentů, které vydává Mezinárodní rada OFS. V roce 2019 byl pro potřeby NBS ČR předán v elektronické formě „Manuál pro duchovní asistenty“.
 4. Ke zvážení oběma Národním radám předáváme návrh na společné zasedání k projednání další spolupráce (nejvhodněji na Velehradě nebo Šaštíně).

 

 

Jozef Gazdík                                                             František Reichel

Celoslovenské stretnutie Františkánskeho svetského rádu v Turzovke 10.6.2021

Pozdrav slovenského národního ministra k Vánocům 2019

Vianoce 2019

Drahé sestry, drahí bratia,

Betlehem, miesto narodenia Pána Ježiša sa spomína už v 14. storočí pred Kristom. Pôvodné obyvateľstvo sa  dostávalo striedavo pod vplyv Filištíncov a Izraelitov. Toto vzácne mesto som ako pútnik navštívil 3 krát.

S týmto mestom je spojený aj osud Noemi s manželom Elimelechom a ich dvoma synmi, ktorí sa vysťahovali z Betlehema na Moabské roviny. Synovia si vzali za manželky Moabčanky Orfu a Rút. Z dôvodu, že Elimelech a synovia zomreli - nezanechali potomstvo, Noemi sa rozhodla, že sa vráti do Betlehema. Na cestu sa s ňou vydali aj nevesty Orfa a Rút. Na pokyn Noemi Orfa sa vrátila späť do Moabu. Rút sa rozhodla, že bude sprevádzať Noemi na ceste do Betlehema. Vzorne sa o ňu starala a prejavovala jej úctu. V Betleheme sa  Rút stretá s Izraelitom Bózom z rodu Perejcov. Láska a pokora Rút k Bózovi – budúcemu manželovi a úcta a poslušnosť voči bývalej svokre Noemi môžu byť príkladom pre dnešné rodiny. Bóz a Rút dali v Betleheme život Obedovi, z ktorého sa narodil Jesse a z Jesseho kráľ Dávid.

Kráľ Dávid /1010 – 950 pred Kristom/ pochádzal z Betlehema, vyrastal na tomto území a staral sa o čriedy oviec a dobytka až kým ho nevyhľadal a nepomazal prorok Samuel.

Prorok Micheáš už 750 rokov pred Kristom napísal proroctvo, podľa ktorého sa v tomto meste narodí Spasiteľ sveta.„ A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti…“/Mich 5,1/

Hlavnou udalosťou, ktorá dáva Betlehemu nadčasovosť,  je narodenie Ježiša Krista  ...A nehovorí písmo: „Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem,“/Ján 7,42/ „A ty Betlehem v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“/Mt 2,6/

Tu sa zjavil anjel pastierom a zvestoval im narodenie Ježiša:

„V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa. Zvestujem Vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľudom: Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto Vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“/Lk 2,8-14/

Pastieri v dobe narodenia  Pána Ježiša už nemali dobrú povesť, ako predtým v starom zákone. A práve im ako prvým je oznámená táto radostná správa.

Bazilika Božieho narodenia bola postavená v prvej polovici štvrtého storočia cisárom Konštantínom a jeho matkou Helenou. Aj teraz môžeme vidieť pôvodné mozaiky. Tento chrám dnešnú podobu dostal v roku 530 zásluhou cisára Justiniána. Je to jediná bazilika, ktorá si udržala stálu podobu. Zostala zachovaná vďaka mozaike na fasáde kostola, na ktorej traja králi, prichádzajúci z východných krajín pokloniť sa dieťatku Ježišovi,  boli zobrazení v perzskom odeve. To pravdepodobne úplne odradilo Peržanov zničiť túto baziliku. Baziliku Božieho narodenia spravujú tri cirkvi – Arménska,  Pravoslávna a Katolícka. Strieborná hviezda v jaskyni narodenia ukazuje miesto, kde sa narodil Ježiš. Hic De Virgine Maria Jezus Christus Natus Est. Tu sa narodil Ježiš Kristus Panne Márii.

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol postavený v roku 1881 vedľa Baziliky Narodenia. Na tomto mieste mal mať Jozef sen, aby s Ježišom a Máriou utiekol do Egypta.

Kostol postavili a spravujú Františkáni. Jedna bočná stena je spojená s Bazilikou Narodenia. Tu katolícky biskup /patriarcha/ slúži každý rok  vianočnú polnočnú svätú omšu.

Vedľa, pri bočnom oltári, sa uctievajú neviniatka, zabité na príkaz Herodesa.

Nachádza sa tu aj jaskyňa /cela/, kde sa 30 rokov zdržiaval svätý Hieroným. Žil tu v piatom storočí a prekladal Písmo Sväté. Preklad Vulgata je uchovaný dodnes. Na tomto mieste je sv. Hieroným aj pochovaný so svojimi pomocníkmi.

Drahé sestry, drahí bratia, to bol krátky prierez mojimi zážitkami v Betleheme. Pripravme naše srdcia  tak, aby sa malý Ježiško mohol narodiť v každom z nás. Zoberme si príklad aj od Rút, Bóza a Noemi. Budujme a utužujme naše rodiny na základe lásky, úcty a pokory po vzore Rút. Nedávajme sa ovplyvňovať druhými. Buďme sami sebou.

Prajem Vám všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky a do nového roku 2020 vyprosujem pevné zdravie a hojné Božie požehnanie.

                                                                                         Jozef Gazdík s rodinou

Pozvánka na celoslovenské stretnutie Szenkut 2020

V loňském roce se zúčastnilo 8 členů našeho NBS celoslovenského setkání SFŘ v Krivej na Oravě. Velmi se nám líbilo a tak nás potěšilo, že na základě naší spolupráce jsme dostali pozvání na další setkání, které letos ve dnech 17. – 19. 4. pořádá maďarský region SFŘ  (je při jižní hranici Slovenska) v největším maďarském poutním místě Szenkút (Svatý kout) 50 km od města Eger v pohoří Mátra.

PROGRAM:

Pátek 17.4.

 8.00 hod Odjezd mikrobusem (ev. auty) z Prahy (hotel ILF Budějovická) – možnost přistoupení na trase D1 a D2 (Jihlava - Brno – Břeclav)

14.00 hod Prezentace a ubytování v hotelu

17.00 hod přednáška o poutním místě (ve slovenštině)

17.45 hod společné nešpory

18.00 hod mše svatá

19.00 hod večeře

20.00 hod adorace před eucharistii

Sobota 18.4.

 7.30 hod ranní chvály

 8.00 hod snídaně

 9.00 hod rozjímání o Eucharistii - přednáška

10.00 hod františkánský růženec – možnost svaté zpovědi

11.00 hod mše svatá s procesím

12.30 hod oběd

14.00 hod litanie a prosby za naše bratrská společenství a národy

15.00 hod korunka k Božímu milosrdenství a požehnání

15.30 hod zakončení

16.00 hod výjezd na nejvyšší horu Maďarska – Kékes (1015 m)

19.00 hod večeře

Neděle 19.4.

 7.30 hod ranní chvály

 8.00 hod snídaně

9.00 hod mše svatá

11.00 Panonhalma – prohlídka nejstaršího kláštera v Maďarsku (založil sv. Vojtěch)

20. 00 hod dojezd do Prahy (opět po D2 a D1)

Poznámky a informace:

1)      Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích v poutním hotelu – cena 20 € včetně polopenze za 1 noc

2)      Doprava mikrobusem (nebo auty) – zájemcům bude upřesněno (náklady se rozpočítají mezi účastníky – cca 1500 kč)

Přihlášky zašlete do 8. února na adresu f.reichel@volny.cz případně SMS 725 939 385 (budou registrovány v pořadí jak dojdou).

Proběhlé akce

1.6.2019 Mariánská pouť Prahou – bratři a sestry ze Slovenska letos silně posílili naše řady při této tradiční pouti - přijelo jich 60! Putovali jsme společně prosluněnou Prahou s tradičními zastávkami s modlitbou růžence v krásné bratrské atmosféře a těšíme se již nyní na příští rok! – blíže viz Zpravodaj.

13.7.2019 Celoslovenské setkání SFŘ v Krivej na Oravě - 8 našich bratří a sester (z toho 3 členové NR) se zúčastnilo tohoto významného setkání v rodišti blahoslavené Zdeňky Schelingové – mučednice komunismu. Byli jsme velmi krásně přijati, zvláště děkujeme za obětavou péči národního ministra Jozefa Gazdíka a jeho manželky, kteří nám zajistili ubytování v Žilině a věnovali nám svůj vzácný čas – blíže viz Zpravodaj.

gallery