Uvedení Páně do chrámu (2. února)

Ambrož, sv.

Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce dítěte, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla, dříve než jej matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli (rodiče Ježíše) do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Pána, jak je psáno v Zákoně Páně: „Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Pánu!“  - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy  veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče  přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí…

Lk 2,21-28

 

 

Narození Páně dosvědčují nejen andělé, proroci a pastýři, ale i starší a spravedliví vyvoleného národa. Každý věk, muži i ženy, dotvrzují zázračnost toho, co se stalo. Panna rodí, neplodná počne, němí mluví, Alžběta prorokuje, mág se klaní, dítě v mateřském lůně se raduje, vdova vyznává, očekává spravedlivý, jenž nehledal milost pro sebe, ale pro svůj lid, jenž se sice chtěl zbavit pout tělesné křehkosti, ale přesto  čekal na Zaslíbeného. Vždyť věděl, že blahoslavené jsou oči, jež ho uvidí. Proto praví:

            „Nyní můžeš, Pane,

propustit svého služebníka

podle svého slova v pokoji,

neboť moje oči uviděly

tvou spásu,

kterou jsi připravil

pro všechny národy:

světlo k osvícení pohanům

a k slávě tvého izraelského lidu.“

Pohled na spravedlivého, jakoby uzavřeného v žaláři, jak se chce zbavit tělesného břemene, aby začal žít s Kristem. Vždyť zbavit se tělesnosti a žít s Kristem je nejlepší směnou. Kdo však chce být z ní propuštěn, ať nejde do chrámu, ať nejde do Jeruzalému, ať očekává Krista Pána. Ať přijme do svých rukou Slovo Páně, jakoby rukama své víry je obejme, a pak bude propuštěn, aby nespatřil smrt, když viděl život. Tady vidíš, jak narozením Páně se hojná milost rozlila na všechny a jak proroctví dané nevěřícím nebylo odepřeno spravedlivým, vždyť i Simeon prorokuje, že Pán Ježíš Kristus přišel ke zkáze a k zmrtvýchvstání přemnohých, aby odlišil činy spravedlivých a nespravedlivých a jako pravý a spravedlivý soudce podle hodnoty našich činů určil buď trest, nebo odměnu.

Sv. Ambrož