Apoštolské vyznání víry - V.

Čech, Zdirad

Zbožná tradice nezapomíná na cestu dvou učedníků do Emanz, jak jim zmrtvýchvstalý Pán vysvětloval, co se v Mojžíšových a prorockých knihách vztahuje na Mesiáše, na jeho utrpení i slávu. Proto přiřazuje k apoštolským výrokům, na něž rozděluje Symbolum, výroky patriarchů a proroků Starého zákona. Pátou větu Apoštolského vyznání víry: sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých přisuzuje tato tradice apoštolu Tomášovi, s odvoláním na výroky proroka Ozeáše (Mám je vyplatit ze spárů podsvětí, vykoupit ze smrti? Kde je, smrti, tvá morová rána? Podsvětí, kde je tvůj smrtící žár? – Oz 13,14),  proroka Zachariáše (Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho – Za 2,9), proroka Jonáše (Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem – Jon 4,2b) a žalm proroka a krále Davida (…v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě – Žl 15,10).