04.06.2018

Proběhla konference o sestře Elišce Pretschnerové OSF

Mezinárodní konference o služebnici Boží S.M.Elišce Pretschnerová OSF

Za velkého zájmu ze strany veřejnosti i zasvěcených osob proběhla v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 19. května 2018 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové mezinárodní konference o služebnici Boží S.M. Elišce Pretschnerové OSF.

Školská sestra sv. Františka křestním jménem Anna, byla významnou a mimořádnou osobností nejen jako generální představená kongregace, ale i svým výjimečně lidským přístupem k ostatním, včetně nepřátelsky naladěných lidí a také svou činností při zavádění závěrů II. vatikánského koncilu do praxe v našich zemích. Narodila se 26. 9. 1911 v Nových Zámcích u Městce Králové v královéhradecké diecézi, zemřela 4. 5. 1993 v Hoješíně u Seče. Pochována je na hřbitově u spolusester ve Slatiňanech, kde se každoročně scházejí lidé, aby uctili její památku. Její odkaz žije i v mnoha zemích po celém světě.

V současné době probíhá v diecézi beatifikační proces sestry Elišky, jehož postulátorkou je sestra Zdislava Nosková OSF. Právě ta byla hlavní organizátorkou královéhradecké konference.

Konference započala v 9.30 registrací účastníků. Přišlo celkem kolem 120 lidí. Kromě českých sester, františkánských terciářů a laiků, přijely i sestry z USA, Rakouska, Itálie a Slovenska a mnoho významných hostů.

Konferenci moderovala sestra Zdislava společně s otcem Pavlem Havlátem OM, který okořenil konferenci vřelým humorem a anekdotami. Jak sám v úvodu řekl, konference není jen to, že se sedí a něco poslouchá, ale je to vlastně sdílení, předávání něčeho, je to takové rodinné setkání, kde Bohu děkujeme za nějakou krásnou osobnost a chceme se z jejího života poučit.

Součástí konference byla i výstava v podobě velkoplošných tabulí, občerstvení a návštěvníci zde mohli dostat i různé upomínkové předměty, knížky a letáky, aby se mohli se sestrou Eliškou setkat všemi možnými způsoby.

Úvodní projev, doprovázený promítanou prezentací s archivními fotografiemi i dalšími zajímavostmi, přednesla S.M. Zdislava Nosková. Seznámila v něm účastníky s osobností sestry Elišky a s jejím životopisem. Sestra Zdislava mimo jiné řekla:

„Byla to žena velkých perspektiv. I když chtěla být Eliška malou, nemůžeme si představit, že to byla osobnost tichá, která sedí v koutě. Eliška byla žena, která měla životní cíl a vedla k němu ostatní. Každý světec je dílem Ducha Svatého. My jsme teď v předvečeru Letnic a tak věříme, že i nás přivede ke svatosti. Vytváří z těch, kteří se Mu odevzdají, svědky Boží lásky v našem světě. A taková byla i sestra Eliška.“

Za biskupství přišel pozdravit účastníky konference otec kanovník Zdeněk Novák, ředitel diecézní kurie. Kromě toho připojil i svou osobní vzpomínku.

Za Diecézní teologický institut v Hradci Králové vystoupil trvalý jáhen Mgr. Jan Hojda, Th.D., který mimo jiné řekl, že sestra Eliška nás především učí, jak žít z II. vatikánského koncilu. „Koncil jí ukázal, že církev není nějakou exkluzivistickou partou, která si žije sama pro sebe, ale je znamením Božího plánu s každým člověkem.“

Poté se ujal slova ThDr. Jan Bárta, svědek života sestry Elišky. Rád bych nyní uvedl několik jeho myšlenek a také vět sestry Elišky, které mu řekla a o které se s posluchači podělil:

„Jendo, naslouchej druhým, ono Tě to opravdu obohatí, nech kritické myšlenky stranou a ať v Tobě hovoří Duch svatý, co Ti chce tím sdělit…."

 

Jedna reakce setry Elišky: "hlavně ať je spasena jeho duše"…. Bůh tak udělil lekci přání dobra i nepřátelům (z řad Stb) přes sestru Elišku…..

 

"Já jsem si uvědomila, že dokážu-li naslouchat druhým a počítat s nimi, velice mě to obohatí. Oni jsou přece z jiné kultury, země, výchovy, svobody, řádového pojetí. Prostě musím naslouchat a vše Pánu předložit, abych udělala ten správný závěr a rozhodnutí. Právě v té chvíli jsem pochopila, jak je dobré být opravdu tím malým, abych začala věřit v té situaci Bohu nekonečně většímu než to málo, co mám já a co jsem vůbec sama schopná pochopit…“

 

"Jendo, nezdržujme se u své ubohosti, ale upřeme pohled na Boha. Tím pokladem našeho života je On. A ostatní se najde… i prostředky k zaplacení….“

 

"Všechny těžkosti mého života mi přinesly dobro pro tento odchod, že totiž vše, co jsem konala a dělala jako sestra, jako představená, jako prostě vše; jsem šťastná v mém povolání, šťastná nyní ve svém odchodu na věčnost, ano i všechny mé hříchy mohu odevzdat Ježíšovi. Dej mi rozhřešení. A jsem šťastná, že všechno mělo jistě svůj smysl."

Obecně o svatosti měl velmi zajímavý projev další host dne Mons. prof. Zdzislaw Jósef Kijas OFMConv., děkan teologické fakulty v Římě a relátor Kongregace pro kauzy svatých v Římě.

Dalším hostem byl ThLic. Jan Rajlich OP, který hovořil velmi živým a neotřelým způsobem o zasvěceném životě v komunistické totalitě. O pobytu sestry Elišky v Římě pohovořil Mons. K. Janoušek, rektor papežské koleje Nepomucenum v letech 1991 – 1998, nyní farář ve Valticích. Podstatné prvky františkánského charismatu pak účastníkům přiblížila S.M. Ludmila Pospíšilová OSF, předsedkyně Institutu františkánských studií v Praze.

Vystoupila i sestra Petra Rosenberger, generální představená a sestra A. Rautar, generální vikářka Kongregace františkánek od Neposkvrněného Početí v Grazu z Rakouska – kolébky Kongregace Školských sester sv. Františka. Účastnící mohli dále slyšet zajímavá svědectví o sestře Elišce z úst několika laiků i sester ze Slovenska.

Přednášková část konference skončila před 16h. Z Nového Adalbertina se všichni přesunuli do sousedního rektorského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde začala v 16h slavnostní mše svatá celebrovaná královéhradeckým sídelním biskupem Janem Vokálem za účasti světícího biskupa Josefa Kajneka a mnoha dalších kněží.

Velmi oslovující část konference čekala účastníky po mši svaté. V 17 h sehrála strhujícím a moderním způsobem pojaté, divadelní představení o sestře Elišce skupina mladých lidí, kteří byli odměněni bouřlivým potleskem. Po představení se sestra Zdislava jednotlivě rozloučila s  účastníky i pomocníky při organizování konference. Každý si odnesl nejen zajímavé materiály i předměty s tématem sestry Elišky, ale i hluboký zážitek. Na všechny účastníky konference určitě hluboce zapůsobila a jistě zůstane na dlouho v jejich paměti. V průběhu celé konference také mohli účastníci na zvláštní list zapsat svou prosbu k sestře Elišce o vyslyšení svých starostí, žádostí a problémů.

Existuje i speciální modlitba – prosba o vyslyšení na přímluvu sestry Elišky, jejíž znění je následující:

Všemohoucí a dobrý Bože,

tvá služebnice, sestra Eliška,

celým svým životem naplňovala evangelium

tvého Syna Ježíše Krista.

Ve františkánské prostotě a pokoře

sloužila spolusestrám, církvi a všem lidem.

Ani v těžkých podmínkách a okolnostech

neztrácela víru a naději

a projevovala úctu každému člověku.

Dej nám milost následovat příklad jejího života,

dopřej nám její blahořečení

a na její přímluvu vyslyš prosbu,

kterou ti předkládáme.

Skrze Syna, našeho Pána. Amen.

Případná vyslyšení můžete sdělit na adresu: eliskaosf@gmail.com nebo Postulace sestry Elišky, Radimova 2, 169 00 Praha 6.

Rád bych všem čtenářům také doporučil ke zhlédnutí internetové stránky o sestře Elišce http://www.eliskaosf.cz/, které obsahují mnoho zajímavostí včetně filmů.

Na uvedených kontaktech bude také možné objednat si CD se záznamem jednotlivých přednášek a svědectví z konference.

Pokud by někdo rád podpořil beatifikační proces finančně, je možno poslat peníze na účet: 2201326014/2010.

 

                                                                                               br. Tadeáš M. Weisbauer OFS