Bl. Zdenky Schelingové, panny a mučednice 3. řádu

30. července

Bl. Zdenky Schelingové, panny a mučednice 3. řádu

Nezávazná památka

Památka pro SCSC

Sestra Zdenka Schelingová se narodila 24. prosince 1916 v Krivé na Slovensku. Otec Pavel Scheling byl rolník a matka Zuzana, rozená Pániková, se starala v domácnosti o jedenáct dětí. Sestra Zdenka se narodila jako desátá v pořadí. Při křtu 27. prosince 1916 dostala jméno Cecílie. Rodiče jí dali vzornou náboženskou výchovu. Po vstupu do Kongregace milosrdných sester sv. Kříže navštěvovala zdravotní školu a po předepsané řeholní formaci složila 13. ledna 1937 řeholní sliby. S příkladnou obětavostí a s hřejivou láskou působila jako ošetřovatelka ve Státní nemocnici v Bratislavě. Za odvážnou pomoc pronásledovaným kněžím byla 17. června 1952 Státním soudem v Bratislavě nespravedlivě odsouzena na dvanáct roků ztráty svobody. Ve vyšetřovací vazbě byla podrobena mnohému mučení. Byla vězněna v Rimavské Sobotě, v Brně, v Pardubicích a v Praze na Pankráci. Všechno utrpení snášela s hrdinskou trpělivostí a s ochotou i zemřít pro Boha a pro dobro církve. Modlila se za ty, kdo jí ubližovali. Jako těžce nemocná byla z vězení propuštěna. Tři měsíce poté zemřela v nemocnici v Trnavě 31. července 1955. Papež Jan Pavel II. ji prohlásil za blahoslavenou 14. září 2003 v Bratislavě.

Společné texty o jedné mučednici nebo o pannách.

Závěrečná modlitba

Dobrotivý Bože, tys dal blahoslavené Zdence nevšední lásku k ukřižovanému Kristu, kterou projevovala radostnou službou nemocným a tvým kněžím; prosíme tě, dopřej i nám, abychom ji následovali upřímnou ochotou obětavě sloužit bratřím a sestrám v jejich potřebách a abychom byli nadšenými svědky tvého Syna Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého…