Bl. Marka z Aviana, kněze 1. řádu

13. srpna

Bl. Marka z Aviana, kněze 1. řádu

Nezávazná památka

Marek se narodil 17. listopadu 1631 v Avianu (Pordenone) poblíž Udine. Občanským jménem se jmenoval Karel Dominik Cristofori. Základní vzdělání dostal od soukromého učitele a pak byl ve 13 letech poslán do jezuitského gymnázia v Gorizii. Po krátké době však utekl do italské Istrie, protože toužil obracet Turky na pravou víru. Místo toho však skončil v kapucínském noviciátu a v roce 1649 složil první sliby. Dne 18. září 1655 byl vysvěcen na kněze. Po 17 letech života v pokorné skrytosti byl objeven jeho mimořádný dar slova a tak se dostal jako putující misionář na území Benátska, do Francie, Belgie, Holandska, Lucemburska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Slovinska a také do Království českého. Všude jej čekaly bezpočetné zástupy a jeho působení vedlo mnohé k růstu víry, pokání za hříchy a ke změně života. Pro svatost jeho života a autoritu jej papež Inocenc XI. jmenoval apoštolským misionářem a papežským legátem. Od roku 1680 se stal důvěrníkem císaře Leopolda I. Na dvorech vládců své doby vybízel ke svornosti a jednotě. Proslul jako hrdinný obránce Vídně, když přesvědčil polského krále Jana III. Sobieského a císařské vojáky, aby vytáhli proti turecké přesile. Na výšině Kahlenberg se pak před rozhodujícím střetem nabídl Bohu jako oběť za záchranu křesťanství. Turecká vojska byla poražena. Působil též jako diplomat a přesvědčoval vladaře pro vstup do Katolické ligy. Měl významný podíl i na udržení morálky vojsk při bitvách v Budapešti (1684–86), v Neuhäuselu (1685), u Moháče (1687) a u Bělehradu (1688) až po uzavření míru v městě Karlowitz (1689). Po porážce Turků bojoval za jednotu mezi národy Evropy a za křesťanskou identitu evropského kontinentu. Zemřel 13. srpna 1699 ve Vídni s křížem v rukou za přítomnosti císaře. Za blahoslaveného jej prohlásil papež Jan Pavel II. dne 27. dubna 2003.

Společné texty o duchovních pastýřích (o řeholnících).

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Ze spisu Plamen božské lásky od blahoslaveného Marka z Aviana, jedenáctá rozmluva srdce

(Flammen der göttlichen Liebe, Kempten 1682, s. 132–134; Knihovna kapucínů Praha, sign. 01 Ch 107)

Boží milosrdenství

Můj Bože, který jsi tak podivuhodný v očích svých věřících, naprosto nepopírám, že pokud bys měl zvažovat má bezpočetná provinění na vahách spravedlnosti, stěží by mě mohlo čekat něco jiného než věčná, temná a hluboká propast. Ty však, Pane, máš jiné záměry a tvé milosrdenství má takovou převahu, že spravedlivý hněv odsouvá až na poslední místo!

Pyšnil jsem se tím, že jsem se označoval za tvého nepřítele; a tys mi oplátkou za to nejen odpustil každou mou vinu, ale započetl jsi mě mezi své děti a jako dědictví jsi mi přislíbil a připravil nebeské království. Hle, jak nesmírný je dar Boží štědrosti, díky níž je má duše natolik zaplavována proudem radosti, že není schopna jiných vznětů než jen vděčnosti a projevů uznání tobě, můj Bože.

Tyto city má duše touží projevovat a všemi způsoby k nim podněcovat i veškeré bytosti stvořené k Božímu obrazu, aby hlasitě volaly: Bože, zasloužíš si, abychom tě chválili, děkovali ti, milovali tě a velebili.

Co však bude toto ve srovnání s tvou velkodušností a milosrdenstvím. Jelikož věčnost není možné vymezit žádnými hranicemi, váha mé poslušnosti vyžaduje, aby se všechny okamžiky mého života proměňovaly v tisíckrát rozmnoženou chválu a dík; a aby všichni ti, kdo stejně jako já očekávají nebeskou blaženost, byli vybízeni k trvalé synovské podřízenosti, tak aby nemožné se stalo možným a ze slabosti se čerpala síla, a všichni tak nacházeli uspokojení a nasycení v tom, že tě budou milovat a vzdávat ti díky.

Zpěv po druhém čtení Lk 6, 36–38; Mt 5, 7

Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec. * Odpouštějte, a bude vám odpuštěno; dávejte, a dostanete.

V. Blahoslavení milosrdní, neboť dojdou milosrdenství. * Odpouštějte.

Závěrečná modlitba

Bože, Otče milosrdenství, tys učinil blahoslaveného kněze Marka vynikajícím hlasatelem obrácení a apoštolem jednoty; dej, ať povzbuzeni jeho přímluvou a příkladem šíříme kolem sebe pokoj, který jsme darem přijali od Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého…