Sv. Pacifika Diviniho ze San Severina, kněze 1. řádu

24. září

Sv. Pacifika Diviniho ze San Severina, kněze 1. řádu

Nezávazná památka

Narodil se 1. března 1653 v italském San Severinu v oblasti Marky Ankonské. V 17 letech vstoupil do Řádu menších bratří a začal vynikat svatostí života a úspěchy ve studiu. Když dosáhl kněžského svěcení, byl nejprve pověřen vyučováním a pak kazatelskou činností. Bůh však rozhodl, že jeho cesta k dokonalosti povede skrze utrpení. On pak prožil život v naprosté odevzdanosti do Boží vůle, trápen bolestivými vředy a postupně ohluchl a oslepl, takže se mu dostalo přezdívky »františkánský Job«. Zemřel 24. října 1721 ve svém rodném městě a 26. května 1839 jej papež Řehoř XVI. zapsal do seznamu svatých.

Společné texty o duchovních pastýřích.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z kanonizační konstituce Řehoře XVI.

Věčný Boží Syn Kristus Pán, když vzal na sebe naši slabou lidskou přirozenost, pozvedl nešťastné a ztracené lidstvo a povolal je k životu. Na prvním místě ustanovil, že lidé, kteří opustili nestálá a pomíjivá dobra tohoto života v touze následovat na zemi jeho šlépěje, dali se s větší horlivostí do běhu po cestě k věčné spáse, jako by byli zbavení těžkého břemene, a nešetřili námahou, aby jednoho dne získali nebeské poklady, které nelze nikdy ztratit, neboť nejsou hříčkou štěstěny ani zlovůle hanebníků ani závislé na plynutí času.

Tento vznešený odstup od lidských věcí pro užší sjednocení s Kristem podivuhodně zakořenil v duši svatého Pacifika, který je slávou a ozdobou serafínského řádu, neboť vzal za svá Kristova slova: Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem1. Ihned se ve svém srdci rozhodl opustit otcovský dům a stát se řeholníkem. Proto se nechal zapsat do ctihodného řádu bratří františkánů, kam se uchýlil jako do bezpečného a klidného přístavu. Staral se pak jedině o cvičení v křesťanských ctnostech, a tak si zjednal onu vynikající pověst svatosti, o níž i sám Bůh vydal jasné svědectví přemnohými a výraznými znameními.

Když se po důkladném a náležitém přezkoumání rozšířila pověst o hrdinských ctnostech, kterými vynikající Kristův následovník vynikal až do posledního dechu, a o podivuhodných mocných činech, které Bůh vykonal na jeho přímluvu, rozhodli jsme, s plnou apoštolskou pravomocí, že blahoslavenému Pacifikovi je třeba prokazovat liturgickou úctu a že má být zapsán do seznamu svatých vyznavačů. Tímto to oznamujeme všem věřícím křesťanům.

1 Lk 14, 33.

Zpěv po druhém čtení

Svatý Pacifiku, ty jsi činil věci před Bohem podivuhodné a ctil jsi ho celým srdcem. * Přimlouvej se za hříšníky.

V. Bezvadný, pravý ctiteli Boha, nepříteli každé viny, vytrvalý v konání dobra, * přimlouvej se za hříšníky.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Krátké čtení Řím 12, 1–2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři (a sestry), vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Zpěv po krátkém čtení

O. Oslavoval Boha * celým svým srdcem. Oslavoval.

V. Působil velké věci * celým svým srdcem. Sláva Otci. Oslavoval.

Ant. k Zach. kant. Pán vedl spravedlivého po přímých cestách, ukázal mu Boží království a dal mu moudrost svatých.

Prosby

Snažně prosme Krista, našeho Pána, aby nám udělil, že mu budeme sloužit nevinností a svatostí života, a volejme:

Ty jediný, Pane, jsi svatý.

Pane Ježíši, ty jsi nás všechny povolal k dokonalosti lásky,

daruj nám útěchu své milosti.

Pane Ježíši, ty jsi nám ve svatém Pacifikovi dal vzor evangelní prostoty,

dej, ať následujeme příklad, který jsi nám dal.

Pane Ježíši, ty jsi chtěl sloužit, a ne být obsluhován,

dej, ať ti sloužíme v našich bratřích a sestrách.

Pane Ježíši, ty jsi pramen nevyčerpatelné radosti,

dej, ať ti velkodušně dáme k dispozici svůj život jako dar tobě milý.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Bože, dárce všeho dobra, ty jsi svatého Pacifika ozdobil ctností mimořádné trpělivosti a láskou k samotě; na jeho přímluvu uděl i nám, abychom šli toutéž cestou a dosáhli tak stejné odměny jako on. Skrze tvého Syna…

Nešpory

Krátké čtení Kol 3, 1–4

Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Zpěv po krátkém čtení

O. Kristův pokoj * ať vládne ve vašich srdcích. Kristův.

V. K němu jste byli povoláni v jediném těle, * ať vládne ve vašich srdcích. Sláva Otci. Kristův pokoj..

Ant. ke kant. P. M. Budu sloužit Bohu celým svým srdcem, a tak budu pro lidi příkladem života pravého pokoje.

Prosby

Obraťme se se svými modlitbami ke Kristu Spasiteli:

Vyslyš nás, Kriste, zdroji pravé moudrosti.

Ježíši, tys zcela jedinečně svěřil učedníkům přikázání lásky,

pomáhej nám prokazovat dobro všem.

Ježíši, tys řekl: blahoslavení čistého srdce, oni budou vidět Boha,

dej, ať tě poznáváme ve tvářích všech našich bližních.

Ježíši, ty ses nestyděl pracovat svýma nejsvětějšíma rukama,

dodej hodnotu dílu našich rukou, aby všichni při pohledu na ně mohli chválit nebeského Otce.

Ježíši, ty jsi naše smíření a pokoj,

dopřej všem našim zemřelým účast na blaženosti svatých.

Otče náš.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách..