Bl. Salomey z Krakova, panny 2. řádu

18. listopadu

Bl. Salomey z Krakova, panny 2. řádu

Nezávazná památka

Narodila se v Krakově roku 1211. Jako dívenka byla provdána za haličského knížete Kolomana, syna uherského krále, s nímž zachovala neporušené panenství. Po jeho smrti vstoupila roku 1245 do krakovského kláštera klarisek, kde vynikla především ctnostmi poslušnosti a pokory. Zemřela 17. listopadu 1268 v Grodzisku, její úctu potvrdil 17. května 1673 papež Klement X.

Společné texty o pannách.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z díla svatého Bonaventury, biskupa, O dokonalosti života sestrám

(De perfectione vitae, kap. 7, De perfecta Dei caritate, 1–4: Opera Omnia, sv. 8, s. 124–125)

K dosažení dokonalosti není nic vhodnějšího nad lásku

K umrtvování neřestí, k pokroku v milosti, k dosažení nejvyšší dokonalosti ve všech ctnostech nelze doporučit nic lepšího, vymyslet nic vhodnějšího nad lásku. Láska má totiž tak velikou moc, že jen ona jediná zavírá peklo, jen ona otvírá nebe, jen ona dává naději na spásu, jen ona působí, že je člověk milý Bohu. Láska má tak velikou moc, že jen jí jediné ze všech ctností přísluší doopravdy jméno ctnost. Její zásluhou je ten, kdo ji má, bohatý a šťastný, zatímco ten, kdo ji nemá, je ubohý, chudý a nešťastný. Když je tedy láska tak významnou ctností, je třeba přede všemi ctnostmi usilovat o lásku, a to ne o jakoukoliv lásku, ale jen o tu, kterou milujeme Boha nade všechno a bližního kvůli Bohu. Jak však máš milovat Stvořitele, to tě učí sám tvůj Ženich v evangeliu, když říká: Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.1 Dávej bedlivě pozor, milovaná služebnice Ježíše Krista, jakou lásku od tebe očekává tvůj milovaný Ježíš. Tvůj nejmilejší jistě chce, abys své lásce k němu dala celé srdce, celou svou duši, celou svou mysl tak, aby v celém tvém srdci, v celé tvé duši, v celé tvé mysli neměl vůbec nikdo žádný podíl kromě něho.

Co tedy uděláš, abys jistě milovala Pána Boha svého celým srdcem? Jak celým srdcem? Poslyš, co říká svatý Jan Zlatoústý: »Milovat Boha celým srdcem znamená, že tvé srdce nesmí být nakloněno lásce k žádné věci víc než k Bohu, že nesmíš nacházet potěšení v kráse světa víc než v Bohu, ani v poctách ani ve věcech, které vidíš«. Zabývá-li se však něčím z toho láska tvého srdce, už nemiluješ celým srdcem. Prosím tě, služebnice Kristova, nenech se oklamat v lásce. Opravdu, máš-li něco ráda, nemiluješ celým srdcem; máš-li něco ráda a pro tu lásku neděláš pokroky v lásce k Bohu, už nemiluješ celým srdcem; miluješ-li něco, a pro tuto lásku zanedbáváš to, co dáváš Kristu, už nemiluješ celým srdcem.

Svého Pána a Boha Ježíše Krista máme milovat nejen celým srdcem, ale i celou duší. Jak však má být milován celou duší? Poslyš, jak tě o tom poučuje svatý Augustin: »Milovat Boha celou duší, znamená milovat celou vůlí, v které není nic proti.« Zcela jistě miluješ celou duší tehdy, když neděláš ráda to, co chceš ty, co radí svět nebo co ti namlouvá tělo, ale ochotně a bez reptání konáš to, o čem víš, že to chce tvůj Pán a Bůh. Tehdy miluješ doopravdy Boha celou duší, když z lásky k Ježíši Kristu ráda vystavíš svůj život smrti, bude-li to třeba. Budeš-li však v něčem z toho nedbalá, už nemiluješ celou duší. Miluj tedy Pána, svého Boha, celou svou duší, to znamená uveď svou vůli ve všem v soulad s vůlí Boží.

Avšak nejen celým srdcem, nejen celou duší, ale i celou myslí miluj svého Ženicha Ježíše Krista. Jak celou myslí? Opět si poslechni poučení svatého Augustina: »Milovat Boha celou myslí, znamená milovat ho celou svou pamětí bez zapomnětlivosti«.

1 Mt 22, 37.

Zpěv po druhém čtení Jan 14, 21.23

Toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. * A také já ho budu milovat a dám se mu poznat.

V. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. * A také.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Ant. k Zach. kant. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán. (Mt 12, 50)

Závěrečná modlitba

Bože, tys povolal blahoslavenou Salomeu od starostí o světskou vládu na cestu dokonalé lásky; na její přímluvu nauč i nás žít podle jejího příkladu, abychom ti sloužili s čistým a pokorným srdcem a došli do věčné slávy. Skrze tvého Syna…

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát více dostanete a za podíl budete mít život věčný. (Srov. Mt 19, 29)