Bl. Restituty Heleny Kafkové, panny a mučednice 3. řádu

29. října

Bl. Restituty Heleny Kafkové, panny a mučednice 3. řádu

Nezávazná památka

Helena Kafková se narodila 1. května 1894 v Brně v rodině ševce jako šesté dítě. Vyrůstala ve Vídni a po ukončení školní docházky pracovala jako trafikantka. O dva roky později odešla do nemocnice jako ošetřovatelka. Tam poznala »hartmannské sestry« 3. řádu sv. Františka. V roce 1914 k nim vstoupila do kandidatury, při obláčce v roce 1915 dostala jméno Restituta podle raně křesťanské mučednice. Od roku 1919 působila 20 let jako operační sestra v nemocnici v Mödlingu u Vídně. Pro její energické vystupování ji nazývali »sestra Rezoluta«. Vynikala velkou obětavostí pro lidi v nouzi, pro pronásledované a utlačované. Když se otevíralo v nemocnici nové oddělení, pověsila sestra Restituta dokaždé místnosti kříž. Když odmítla kříže odstranit, požadovali nacisté její odvolání. Vedení řádu požadavku nevyhovělo s odůvodněním, že je pro nemocnici nepostradatelná. Následovalo její zatčení zdůvodněné tím, že si údajně opsala nějakou posměšnou básničku na Hitlera. 29. října 1942 byla vídeňským soudem za vlastizrádné napomáhání nepříteli a přípravu velezrady odsouzena k smrti a ztrátě občanské cti. 30. března 1943 byla sestra Restituta sťata v budově zemského soudu ve Vídni jako jediná řeholnice v německé říši. Ještě před vykonáním rozsudku odepřelo gestapo případné posmrtné vydání jejího těla. Byla blahořečena papežem Janem Pavlem II. 21. června 1998.

Společné texty o jedné mučednici.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z prvního dopisu blahoslavené Restituty Kafkové po vyhlášení rozsudku smrti

Odpuštění těm, kdo nás pronásledují

Má milá, dobrá sestro představená! První a možná i poslední dopis po mém odsouzení. Má dobrá sestro představená, všichni víte, jak zní rozsudek, protože sestry Longina a Asella stejně jako Vally a Anny byly při soudním jednání a jistě Vás o tom vyrozuměly.

Má dobrá sestro představená, opravdu je mi ze srdce líto, že Vám i všem sestrám působím takovou bolest, ale netrapte se, protože co činí Bůh, to dobré jest1. Já sama si nejsem vědoma žádné viny, a jestliže musím položit život, ráda jej přinesu jako oběť, neboť doufám, že tak dojdu milostivého přijetí u svého Spasitele. Dnes, na svátek Všech svatých, kdy mi můj Spasitel dává rozjímat o oněch nádherných divech, ho prosím, aby brzy přijal do jejich zástupů také mne.

Milá sestro představená, odpusťte mi, prosím, všechny ty starosti a trápení, které jsem Vám způsobila. Prosím o odpuštění také všechny sestry. Nezapomeňte na mne ve svých modlitbách, modlete se, abych měla dobrou hodinku smrti, a potom za pokoj mé duše. Tisíckrát »Pán Bůh zaplať« Vám, milá sestro představená, za všechnu lásku a všechno dobré, čeho se mi od Vás dostalo, a také všem milým sestrám.

Všem, kdo přispěli k mému odsouzení, jsem ze srdce odpustila; kéž mi za to milý Pán Bůh daruje duše. Na nikoho se, prosím, nehněvejte, ale odpusťte všem ze srdce, jako i já odpouštím.

Milá sestro představená, 25. října jsem napsala ctihodné Matce dopis na rozloučenou, přestože jsem ještě nic netušila a naopak doufala, že brzy budu zase moci být u Vás; pero prostě nechtělo psát nic jiného. Budu-li tedy moci psát ještě jednou, napíšu naposled oběma svým sestrám, Vally a Anny. Obě ode mě srdečně pozdravujte. Možná bych Vás, milá sestro představená, mohla ještě jednou vidět, měla bych radost; každou středu je návštěvní den, snad byste se mohla zeptat.

Žádné dopisy jsem nedostala, ani z Mödlingu, ani z mateřince, ani od Anny; jestli je dostanu, nevím. Je mi to líto kvůli tomu obrázku, který mi Anny poslala, jak mi při návštěvě vyprávěla. Možná byste se mohla informovat zde.

Milá sestro představená, pozdravujte, prosím, všechny mé známé, ať nepláčou, ale modlí se za mne, zvlášť sestra Agnes a její milé sestry. Jí i všem srdečné »Pán Bůh zaplať!« Všechna jména vypsat nemohu, protože mi chybí papír, ale na nikoho nezapomínám a prosím, abyste nezapomněly ani na mne.

Tak tedy, milá sestro představená, ještě jednou tisícerý dík za všechno. Zdravím Vás i všechny sestry z celého srdce. Prosím, nezapomeňte na mne v modlitbě. Také ctihodné Matce a sestrám celé naší kongregace »Pán Bůh zaplať« za všechno. V Srdci Ježíšově zůstáváme stále spojeny.

1 Německá duchovní píseň. Citace podle Evangelického zpěvníku, vyd. ČCE 1979, překlad L.B. Kašpar.

Zpěv po druhém čtení

Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život. * Kdo zvítězí, tomu neuškodí druhá smrt.

V. Až do smrti bojuj za pravdu a Pán bude bojovat za tebe proti tvým nepřátelům. * Kdo zvítězí.

Závěrečná modlitba

Bože, tys dal blahoslavené Marii Restitutě sílu, aby až do smrti bojovala za víru a lidskou důstojnost; na její přímluvu dej, abychom i my nacházeli svou chloubu v kříži našeho Pána a stali se věrnými a neohroženými svědky tvé spásy. Skrze tvého Syna...