Sv. Jana z Capestrana, kněze 1. řádu

23. října

Sv. Jana z Capestrana, kněze 1. řádu

Památka

Svátek pro OFM

Sv. Jan z Capestrana (u nás nazývaný Jan Kapistrán) se narodil v městečku Capestrano v Abruzách (střední Itálie) roku 1386. V Perugii vystudoval práva a nějaký čas působil jako soudce. Upadl do zajetí a byl vězněn během nepokojů v kraji, přitom prožil hlubokou duchovní krizi a následně konverzi. Vstoupil do Řádu menších bratří, stal se knězem a vyhledávaným kazatelem. Stejně jako jeho blízký přítel Bernardin ze Sieny, s nímž bývá počítán mezi čtyři tzv. »sloupy observance«, neúnavně apoštolsky působil po Itálii, později také v dalších evropských zemích, aby upevňoval křesťanské mravy anebo disputoval s těmi, kdo se nějak vzdálili od učení církve. Dvakrát, v letech 1451–52 a 1454, při své misi k husitům navštívil české země, kde založil domy v Brně, Olomouci a Opavě. Při své cestě na sever od Alp založil 8. září 1452 na kapitule ve Vídni první observantskou rakousko- esko-polskou provincii. Má velikou zásluhu na shromáždění křesťanského vojska a vítězství nad Turky v bitvě u Bělehradu 22. července 1456. Zemřel 23. října téhož roku v Iloku v Chorvatsku. Svatořečen byl 16. října 1690 papežem Alexandrem VIII., dne 10. února 1984 byl Janem Pavlem II. jmenován patronem vojenských kaplanů. Od roku 1738 je též patronem a ochráncem města Brna.

Společné texty o duchovních pastýřích.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďte, klaňme se Bohu, podivuhodnému v jeho svatých.

Modlitba se čtením

Hymnus

(O Christi miles inclyte)

Vojíne Kristův vznešený,
Jane, v hábitu oděný,
slovem i skutky na zemi
zářil jsi světlem čistým.

Ty křížem Turky zaháníš,
křížem nemocné uzdravíš,
křížem lid k dobru uvádíš,
jsi jeho vůdcem jistým.

Vypros, ať také dojdeme
k stálosti víry přepevné,
ať Kristův zákon střežíme,
v němž učil jsi nás i ty.

Vzývejme Krista, Otce s ním
i s jejich Duchem společným,
jediný Bože v Trojici,
svou mocí chraň nás prosící. Amen.

První čtení

Z druhé knihy Kronik 2 Kron 14, 1–5a.6–11

Bože, ty jsi naše opora, v tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu

Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a posvátná návrší, roztříštil posvátné sloupy a pokácel posvátné kůly. Judovi poručil, aby se dotazoval Hospodina, Boha svých otců, a plnil zákon a přikázání. Ze všech judských měst odstranil posvátná návrší a kadidlové oltáříky. Za něho žilo království v míru. V Judsku stavěl opevněná města, neboť země žila v míru. Ása řekl Judovi: »Vystavějme tato města, obežeňme je hradbami s věžemi, vraty a závorami, dokud je naše země v klidu. Dotazovali jsme se Hospodina, našeho Boha, dotazovali jsme se ho a on nám dopřál klid na všech stranách.« Stavěli tedy a dařilo se jim to.

Ása měl vojsko, tři sta tisíc mužů z Judy, nosících pavézy a oštěpy, dvě stě osmdesát tisíc z Benjamína, kteří nosili štíty a stříleli z luku. Všichni byli udatní bohatýři. Proti nim vytáhl Kúšijec Zerach se statisícovým vojskem a třemi sty vozy; přitáhl až k Maréše. Ása vytáhl proti němu. Seřadili se k bitvě v údolí Sefaty u Maréši.

Ása volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: »Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže!«

Hospodin porazil Kúšijce před Ásou a před Judou. Kúšijci se dali na útěk.

Zpěv po prvním čtení Srov. Žl 20 (19), 6.8a; 1 Sam 17, 45

Vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, * já však jdu ve jménu Hospodina zástupů.

V. Ty jdeš proti mně s mečem a s kopím a s oštěpem, * já však jdu ve jménu Hospodina zástupů.

Druhé čtení a zpěv po druhém čtení, Římský breviář, 23. října.

Chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

(O Lumen Italiae, Stella Bohemorum)

Světlo Itálie,
hvězdo Čechů,
nová záři Germánie,
bázni uchvatitelů,

jasná pochodni Uherska,
ozdobo Poláků,
Jane přitahující
všechna srdce hříšníků,

znameními, zázraky
pro nebeské království
vyslyš snažné prosby
tobě věrných oddaných.

Oroduj za nás,
Kristův slavný vojíne,
ať na tvoji přímluvu
radosti života dojdeme.

1. ant. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

2. ant. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

3. ant. Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč.

Krátké čtení 2 Tim 2, 1.3–5.8

Buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! Snášej se mnou obtíže jako jeho dobrý voják. Žádný voják ve službě se nesmí zaplétat do světských záležitostí, chce-li uspokojit svého velitele. Stejně tak je tomu u zápasníků: nedostane vítězný věnec, kdo si při zápase nepočíná podle pravidel. Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium.

Zpěv po krátkém čtení Kaz 11, 7

O. Sladké je vidět světlo, * milé pro oči je vidět Slunce. Sladké.

V. Ukazoval jas Ježíšova jména lidem, * milé pro oči je vidět Slunce. Sláva Otci. Sladké.

Ant. k Zach. kant. Kdo žije podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. (Jan 3, 21)

Prosby

Oslavujme Krista, Božího Syna, neboť on je zářícím světlem Otcovy slávy přicházejícím z výsosti, a s důvěrou volejme:

Pane, buď chvála tvému jménu.

Tys učinil Jana Kapistrána v nelehké době zastáncem a věrným služebníkem církve a její jednoty,

dávej nám hlubokou lásku k církvi.

Tys jej učinil příkladným knězem životem ctnosti i hlubokým poznáním,

dávej i nám příkladné a horlivé kněze.

Tys jej učinil apoštolem řady národů Evropy,

obnov tento kontinent ve víře v Krista.

Tys učinil svého služebníka nositelem smíření mezi znesvářenými městy, rody i jednotlivými lidmi,

vnášej svůj pokoj i do našich měst, rodin a společenství.

V hodině ohrožení jsi vysvobodil ty, kdo v tebe doufali,

chraň svůj lid od válek a buď mu štítem v době nebezpečí.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Bože, tys povolal svatého Jana Kapistrána, aby v dobách soužení posiloval tvůj křesťanský lid; pomáhej své církvi i dnes, aby žila v bezpečí a v trvalém míru. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Nešpory

Hymnus

(Gaude, mater Ecclésia)

Ať matka církev s radostí
slaví Kristovy milosti
a novým zpěvem věrně ctí
památku světce Jana.

Bojovník Krista nezlomný,
chudobný, čistý, poslušný,
Evropou prošel s poselstvím
konverze v jeho jménu.

Ježíši, cíli věrných svých,
naděje tebe chválících,
osvoboď nás z vin početných,
štítem buď lidu svému.

Ať tvoje jméno všichni ctí
pro nespočetné milosti
a odměnu v svém království
daruj nám v konci věků.

Krátké čtení Ef 6, 13–17

Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opásáni kolem beder životem podle pravdy, oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely zlého ducha. Vezměte také přílbu spásy a meč Ducha, to je Slovo Boží.

Zpěv po krátkém čtení

O. Mé rty tě chválí zpěvem, * v tvém jménu pozvedám dlaně. Mé rty.

V. Tvá pravice mě pevně drží, * v tvém jménu pozvedám dlaně. Sláva Otci. Mé rty.

Ant. ke kant. P. M. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění tě budu chválit. (Žl 22 [21], 23)

Prosby

Pokorně prosme našeho Pána, který je slávou svých svatých, vždyť on sám navštívil a vykoupil svůj lid:

Pane, posvěť se tvoje jméno.

Tys učinil Jana Kapistrána neúnavným heroldem a hlasatelem velkého Krále,

dej, ať jsme tvými věrnými služebníky a zvěstovateli.

Tys jej učinil věrným následovníkem svatého Františka, usilujícím o obnovu a jednotu řádu,

oživuj svým Duchem i naše františkánská společenství.

Tys ve svém jménu chránil a vysvobozoval od zlého města i jednotlivce,

ochraňuj naši zemi a vysvobozuj nás z područí zla.

Provázej vojenské kaplany i ty, které doprovázejí, svou přítomností a ochranou,

a dej, aby ve své službě usilovali o dobro, spravedlnost a pokoj.

Odpusť všem hříšníkům jejich provinění,

a přijmi naše zemřelé do svého světla.

Otče náš.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.