Sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu

25. srpna

Sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu

Památka

Svátek pro 3. řád

Narodil se 25. dubna 1214 v Poissy. Po předčasné smrti svého otce Ludvíka VIII. se stal roku 1226 francouzským králem. Oženil se (1234) s Markétou Provensálskou a dobře vychoval svých 11 dětí. Snažil se nejen žít, ale i vládnout podle křesťanských zásad. Přísně dbal na dodržování spravedlnosti. Byl velkým přítelem klášterů; sám se stal členem 3. řádu sv. Františka. Ujímal se chudých a stavěl nemocnice. Snažil se urovnávat spory bez války, ale nebyl zbabělcem; když bylo třeba, dovedl rázně zasáhnout. Podnikl dvě křížové výpravy na osvobození Svaté země (1248 a 1270). Při druhé se nakazil morem a zemřel 25. srpna 1270 poblíž dnešního města Tunisu. Za svatého byl prohlášen 11. srpna 1297 papežem Bonifácem VIII. Je patronem 3. řádu sv. Františka.

Společné texty o svatých mužích.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, Králi králů.

Modlitba se čtením

Hymnus

Vládce nad vládci, na tvůj pokyn království,
která jsi stvořil, dělí se a vzejdou zas,
když v chrámech stoupá kouř a v nich se světlo skví;
slyš k poctě krále našich chvalozpěvů hlas.

Ten Ludvík, král, je zrozen v rouchu královském,
už jako hoch směl žezlo do svých rukou brát,
svou svatou matkou veden a nedotčený zlem
učí se Kristu sloužit dřív než kralovat.

Dbá vždy práv, města zákony jen ovládá,
občany láskou, nepřátele obavou,
zbožností získá Boha si a zakládá
chrámy, oltáře a chudým krovy nad hlavou.

Buď věčná sláva nejsvětější Trojici,
moc její nad vším ať z nás každý vždy ctí
v téže jednotě, v níž svou prozřetelností
dnes a vždy vládne nekonečnou věčností. Amen.

Druhé čtení a zpěv po druhém čtení, Římský breviář, 25. srpna.

Chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

Ranní chvály

Hymnus

Králi všech králů, vznešený Pane,
kníže náš tiše sloužící,
Ježíši Kriste, ochraňuj vládce
s důvěrou tebe prosící.

Byl ještě dítě, když se stal králem,
ve víře matkou svou veden,
vyrostl Ludvík ve ctnostné kníže
žijící v bázni před Bohem.

Obhájce práva, zlých nepříteli,
všechen lid poddaný hájíš,
ubohým s láskou podporu skýtáš,
chrámy Bohu k poctě stavíš.

Buď Bohu Otci i Synu jeho
jednorozenému sláva,
i Duchu Svatému, Těšiteli,
na věky též ať se vzdává. Amen.

Ant. k Zach. kant. Byl pod ochranou Nejvyššího, a proto přijal královskou hodnost i diadém krásy z rukou Pána.

Závěrečná modlitba

Bože, tys převedl svatého Ludvíka ze starostí o pozemskou vládu do slávy tvého království v nebi; na jeho přímluvu veď i nás, abychom plněním svých povinností usilovali o příchod tvého království k nám. Skrze tvého Syna…

Nešpory

Hymnus jako v ranních chválách.

1. ant. Děkuj Bohu za všechny dary, které ti propůjčil, aby ses stal hodným obdržet dary ještě větší.

Žalmy a kantikum ze společných textů o svatých mužích.

2. ant. Bohu stavěl chrám, chudým domov.

3. ant. Ve svém srdci nosil trnovou korunu, a tak byl králem podle Kristova vzoru.

Krátké čtení Řím 12, 1–2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři (a sestry), vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Zpěv po krátkém čtení

O. Hospodin je spravedlivý, * má rád spravedlivé skutky. Hospodin.

V. Spravedlivým zjevuje svou tvář, * má rád spravedlivé skutky. Sláva Otci. Hospodin.

Ant. ke kant. P. M. Oslavujte Krále králů, zpívejte Bohu chvalozpěv.

Prosby

Pane, ty jsi Král králů a slyšíš toho, kdo k tobě volá. S důvěrou v moc přímluvné modlitby svatého Ludvíka tě prosíme:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Dej, ať vládcové tohoto světa žijí v bázni před tvým jménem,

a také v nekřesťanských státnících probouzej úžas nad mocnými skutky, kterými jsi nablízku těm, kdo v tebe věří.

Dopřej církvi odvahu svobodně hlásat nauku evangelia

a v tvém jménu pojmenovávat zlo ve vlastních řadách i ve světě kolem nás.

Stůj při těch, kdo se angažují ve prospěch chudých a trpících,

a dopřávej jim vynalézavost a chápající vhled při jejich snahách o pomoc potřebným.

Buď dobrý k našim zemřelým

a dej ať spočinou ve tvé osvobozující blízkosti.

Otče náš.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.