Bl. Angelíny z Marsciana, řeholnice 3. řádu

14. července

Bl. Angelíny z Marsciana, řeholnice 3. řádu

Nezávazná památka

(V plzeňské diecézi se slaví svátek bl. Hroznaty)

Angelína se narodila roku 1377 v hraběcím rodu na hradě Montegiove v Umbrii. Po dvouletém manželství a smrti manžela se svobodněji věnovala duchovnímu životu. Přiváděla hříšníky k pokání a podporovala vdovy a sirotky. Byla zakladatelkou větve františkánského řádu »řeholních terciářek« (1397), pro něž vybudovala na různých místech 20 klášterů a byla jejich generální představenou. Zemřela ve Folignu 14. července 1435, blahořečena byla 8. března 1825 papežem Lvem XII.

Společné texty o svatých ženách.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z díla svatého Bonaventury, biskupa, O dokonalosti života sestrám

(De perfectione vitae, kap. 7, De perfecta Dei caritate, 1–4: Opera Omnia, sv. 8, s. 124–125)

Lásce je třeba se horlivě věnovat více než ostatním ctnostem

K tomu, abychom umrtvili neřesti, abychom prospěli v milosti, abychom dosáhli nejvyšší dokonalosti, není nic potřebnějšího nad lásku. Proto píše Prosper v knize o rozjímavém životě: »Láska je životem ctnosti a smrtí neřesti«, a jako taje vosk před tváří ohně, tak mizí neřesti před tváří lásky. Takovou moc má láska, že jen ona sama mezi ctnostmi je nazývána »ctností«. Kdo ji má, je bohatý a šťastný, kdo ji nemá, je chudák a ubožák. Svatý Augustin říká: »Vede-li nás nějaká ctnost k blaženému životu, tvrdím, že to není žádná jiná ctnost, jen nejvyšší láska k Bohu.«

Když je tedy láska tak významnou ctností, je třeba se jí horlivě věnovat, více než ostatním ctnostem, avšak ne jakékoliv lásce, nýbrž jen té, která nade vše miluje Boha a bližního kvůli Bohu.

Jak máš milovat svého Stvořitele, učí tě tvůj Snoubenec v evangeliu: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.1 Poslouchej pozorně, milovaná služebnice Ježíše Krista, jakou lásku od tebe tvůj Ježíš žádá. Co tedy musíš dělat, abys Pána, svého Boha, milovala celým srdcem? Co to znamená celým srdcem? Poslechni si svatého Jana Zlatoústého: »Milovat celým srdcem znamená nic nemilovat více než Boha; takže v ničem nenalezneš větší zalíbení než v Bohu, ani v kráse světa, ani v poctách, ani v rodičích.«

Pán a Bůh Ježíš Kristus však má být milován nejen celým srdcem, ale také celou duší. Co to pro tebe znamená? Poslyš svatého Augustina: »Celou duší milovat znamená: milovat celou vůlí bez jakékoliv výhrady.« Miluješ tedy celou duší, když ochotně činíš to, o čem víš, že Bůh žádá, a nedbáš na to, co by se chtělo tobě, světu a tělu. Miluješ celou duší, když jsi ochotna z lásky k Ježíši Kristu vystavit život smrti, kdyby to bylo potřeba.

Avšak nejen celým srdcem, nejen celou duší, ale také celou myslí máš milovat svého Snoubence Pána Ježíše. Jak celou myslí? Poslechni si zase slova svatého Augustina: »Milovat Boha celou myslí«, praví, »znamená mít ho stále na paměti a nikdy na něj nezapomenout.«

1 Mt 22, 37.

Zpěv po druhém čtení Lk 10, 42.39

Jen jedno je třeba: * Ona si vybrala nejlepší úděl, a ten jí nikdo nevezme.

V. Posadila se Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. * Ona si.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách

Ranní chvály

Ant. k Zach. kant. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. (Lk 12, 33)

Závěrečná modlitba

Bože, tys vyznamenal blahoslavenou Angelínu darem neobyčejné pokory a lásky; pomáhej nám, ať následujeme její příklad a dojdeme do věčné radosti. Skrze tvého Syna…

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Blažený je, kdo cítí s ubožáky; kdo věří v Boha, prokazuje milosrdenství.