Bl. Marie Terezie Schererové, panny 3. řádu

16. června

Bl. Marie Terezie Schererové, panny 3. řádu

Nezávazná památka

Svátek pro SCSC

Kateřina Schererová se narodila 31. října 1825 ve švýcarském Meggennu. Z lásky ke Kristu se rozhodla sloužit mládeži, chudým a nemocným. Vstoupila proto do Kongregace milosrdných sester svatého Kříže, kterou založil kapucín P. Theodosius Florentini a přijala zde jméno Marie Terezie. Dne 27. října 1845 složila první sliby a začala působit jako učitelka. Roku 1852 ji zakladatel povolal do Churu a svěřil jí vedení nemocnice a noviciátu. V roce 1857 byla zvolena první generální představenou. Svým sestrám byla moudrou matkou a chudým i trpícím věrnou pomocnicí. Po náhlé smrti zakladatele zachránila ohrožený institut. Zemřela 16. června 1888 v mateřinci v Ingenbohlu. Za blahoslavenou ji 29. října 1995 prohlásil papež Jan Pavel II.

Společné texty o pannách.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Chvalme Boha ve svátek blahoslavené Matky Marie Terezie.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z oběžníku Matky Terezie sestrám po smrti Otce Theodosia

Neochvějně důvěřujme tomu, který řídí lidské osudy

Milované dcery a sestry!

Srdce vás všech krvácejí zároveň s mým z hluboké rány, kterou nám Pán způsobil smrtí našeho nejdůstojnějšího Otce Theodosia.

Přesto, milé dcery a sestry, Bůh, vždy milující Otec, když takovými ranami zraňuje, opět je i zaceluje. On opět potěší naše zarmoucená srdce.

On povolal našeho milovaného duchovního Otce k sobě do země odplaty, kde spravedlivý odpočine od svých prací a je blažený v Bohu. Je mu již lépe než nám, tak doufáme, a s dětskou oddaností se skláníme před rozhodnutími věčné Prozřetelnosti. Boží cesty nejsou cesty lidské; jeho díla nejsou dílo člověka. On ví, co prospívá naší spáse. Jeho jméno buď velebeno…

I když tedy musím přiznat, že je mi úzko při pomyšlení na budoucnost, přesto vám mohu říci, posilována milostí shůry: »Nemalomyslním«! Náš nebeský Otec žije a jeho milující otcovské oko starostlivě bdí nad námi, jeho dětmi. Neochvějně důvěřujme tomu, který řídí lidské osudy. Pevně se ho držme a také mezi sebou buďme vnitřně svorné spojeny vzájemnou sesterskou láskou, a tak na nás bude spočívat Boží požehnání; a našemu zvěčnělému Otci Theodosiovi bude útěchou a radostí na věčnosti, když se my, jeho duchovní děti, budeme snažit žít podle jeho úmyslů…

A nyní odporoučím vás a nás všechny Boží ochraně a milosti. Buďte horlivé a věrné v zachování svaté řehole, držte pevně pohromadě v upřímné sesterské lásce a buďte společenstvím jedné mysli a jednoho srdce. Pamatujte na zesnulého Otce Theodosia a také na mne ve svých zbožných modlitbách.

Zdraví vás s opravdovou, upřímnou láskou vaše truchlící matka a sestra Marie Terezie, odevzdaná do Boží Prozřetelnosti.

Zpěv po druhém čtení 1 Jan 4, 16.7

My, kdo jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. * Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

V. Milujme se navzájem, protože láska je z Boha. * Kdo zůstává.

Chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

Chvalme zdatnou ženu, která
vstává dřív než svítá den;
o všechno se v domě stará,
neustává v díle svém.
Boha nese v čistém srdci,
statečně prožívá den.

Chvalme dobrotivou ženu,
přístřeší dá ubohým;
soucitně se k chudým sklání,
nablízku je nemocným.
Boha nese v čistém srdci
bloudícím a ztraceným.

Chvalme ženu, která věří,
nekolísá v důvěře,
neboť její silou je Bůh,
on v ní koná dílo své.
Boha nese v čistém srdci
šťastna u něj spočine.

1. ant. Kdo vše dělá s Bohem a pro Boha, tomu nic není nemožné.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne.

2. ant. Pokorně chvalme Pána a choďme po jeho cestách.

3. ant. Kdo svým srdcem patří Bohu, toho on nikdy neopustí.

Krátké čtení Flp 2, 1–2

Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní.

Zpěv po krátkém čtení

O. Buďte všichni jedné mysli, soucitní a plní lásky, * vždyť jste byli povoláni přijmout požehnání. Buďte.

V. V horlivosti neochabujte, mějte hořící srdce a služte Pánu, * vždyť jste byli povoláni přijmout požehnání. Sláva Otci. Buďte.

Ant. k Zach. kant. Každý den se snažme konat to, co je v našich silách.

Prosby

Oslavujme Ježíše Krista, který je vzorem každé svatosti a společně ho prosme:

Kriste, smiluj se nad námi.

Matka Marie Terezie věděla o hladu lidí své doby a velkoryse proti němu bojovala,

kéž jsme, Pane, na její přímluvu vynalézaví v hledání cest ke zmírnění hladu ve světě.

Matka Marie Terezie znala touhu lidí po opravdových pramenech života,

dej nám, Pane, schopnost tišit jejich žízeň hlásáním radostné zvěsti evangelia.

Matka Marie Terezie poznala, že vzdělání a vědomosti pomáhají lidem utvářet svět v křesťanském duchu,

na její přímluvu nám, Pane, pomáhej odvážně bojovat proti mylným názorům a předsudkům z nevědomosti.

Matka Marie Terezie se starala o sirotky, o lidi bez přístřeší a o uprchlíky,

daruj nám, Pane, vnímavost a ochotu dělit se o hmotná i duchovní dobra.

Matka Marie Terezie znala samotu a opuštěnost mnoha starých a nemocných lidí,

na její přímluvu nám, Pane, dej pochopení pro stáří a veď nás, abychom se vždy zastávali těch, kdo se nedokáží bránit sami.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Milosrdný Bože, tys učil blahoslavenou Marii Terezii pomáhat chudým a těšit zarmoucené; dej ať i my s láskou sloužíme svým bratřím a sestrám, abychom mohli mít účast na bohatství kříže našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého…

Modlitba uprostřed dne

Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu. Krátké čtení ze společných textů o svatých ženách.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Nešpory

Hymnus jako v ranních chválách.

Žalmy

1. ant. Nechtějme nic jiného, než co chce Bůh.

Žalm 113 (112)

Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno HospodinovoBuď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i navěky!

Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno!

Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, † který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?

Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého,

aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu.

Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet * jako šťastné matce dětí.

Ant. Nechtějme nic jiného, než co chce Bůh.

2. ant. Společná modlitba má velkou sílu.

Žalm 146 (145)

Duše má, chval Hospodina! † Pokud žiji, chci chválit Hospodina, * pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Nespoléhejte na knížata, * na člověka, u něhož není spásy.

Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, * tehdy se zhatí všechny jeho plány.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, * kdo doufá v Hospodina, svého Boha.

On učinil nebe i zemi, * moře i vše, co je v nich.

On zachovává věrnost navěky, † zjednává právo utlačeným, * dává chléb lačným.

Hospodin vysvobozuje vězně, * Hospodin otvírá oči slepým,

Hospodin napřimuje sklíčené, * Hospodin miluje spravedlivé.

Hospodin chrání přistěhovalce, † podporuje sirotka a vdovu, * ale mate cestu bezbožníků.

Hospodin bude vládnout navěky, * tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

Ant. Společná modlitba má velkou sílu.

3. ant. Boží dobrota je bez hranic.

Kantikum Ef 1, 3–10

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, * on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, * abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;

ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, * abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, * neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení skrze jeho krev, * odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,

kterou nám tak bohatě projevil * s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, † jak se mu to líbilo * a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,

až se naplní čas pro dílo spásy: * že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

Ant. Boží dobrota je bez hranic.

Krátké čtení Kol 3, 12a.14–15a

Projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj.

Zpěv po krátkém čtení

O. Buďte všichni jedné mysli, soucitní a plní lásky, * vždyť jste byli povoláni přijmout požehnání. Buďte.

V. V horlivosti neochabujte, mějte hořící srdce a služte Pánu, * vždyť jste byli povoláni přijmout požehnání. Sláva Otci. Buďte.

Ant. ke kant. P. M. Nepropadejme malomyslnosti, ale s důvěrou hleďme na toho, od něhož pochází všechna síla.

Prosby

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,

očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.

Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v neporušenosti víry,

ochraňuj a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.

Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí,

veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme stále plněji životem, který pramení z tebe.

Blahoslavená Marie Terezie je jedna z prozíravých panen, které ti vyšly naproti s rozžatou lampou,

nedopusť, aby v lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.

Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,

uveď do nebeského království také naše zemřelé.

Otče náš.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.