Bl. Jolanty Uherské, řeholnice 2. řádu

12. června

Bl. Jolanty Uherské, řeholnice 2. řádu

Nezávazná památka

Jolanta (také Helena Polská) se narodila v Ma\\arsku jako dcera krále Bély IV. kolem roku 1235. Byla vychována svou starší sestrou Kunhutou, ženou polského krále Boleslava V. Roku 1256 byla provdána za knížete Boleslava V. z Kalisze. Měla tři dcery. Věnovala se skutkům lásky k bližnímu, podporovala nemocné a chudé. Po smrti manžela roku 1279 vstoupila i se svou také ovdovělou sestrou Kunhutou do kláštera klarisek, který Kunhuta založila, a zaskvěla se tam pokorou a rozjímáním o svatých pravdách. Zemřela 11. června 1298 v Hnězdně. Blahořečil ji papež Lev XII. 26. září 1827.

Společné texty o svatých ženách (o řeholnicích).

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z díla svatého Bonaventury, biskupa, O dokonalosti života sestrám

(De perfectione vitae, kap. 3, De perfecta paupertate, 1.7–8: Opera Omnia, sv. 8, s. 112–114)

Vrchol pravé dokonalosti je v následování evangelní chudoby

Chudoba je k úplné dokonalosti tak nutná, že bez ní nemůže být vůbec nikdo dokonalým; to dosvědčuje Pán, když říká v evangeliu: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým.1 Když tedy spočívá dokonalost podle evangelia ve vznešené chudobě, ať nikdo nevěří, že dosáhl vrcholu pravé dokonalosti, jestliže dosud nenásleduje vzor evangelní chudoby. Avšak ty, Kristova panno a služebnice Páně, jak ty smýšlíš o bohatství, když jsi slíbila chudobu, když žiješ mezi chudými Ježíše Krista, když chceš být dcerou chudičkého Otce Františka a slíbila jsi, že budeš následovat chudobnou Matku Kláru? To bude nadmíru zahanbena má i tvá chtivost, když jako hlasatelé chudoby toužíme po tom, co není dovoleno, a žádáme to, co řehole zakazuje, přesto, že Syn Boží se pro nás stal chudým.

Vím to a je to tak, čím horlivěji budete chudobu vyznávat a milovat, čím dokonaleji evangelní chudobu následovat, tím více budete oplývat dobrem časným i duchovním. Uděláte-li to však naopak a chudobu, kterou jste slíbily, zavrhnete, budete postrádat časné i duchovní dobro. Maria, chudá matka chudého Ježíše, říká: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.2 Totéž dosvědčuje svatý prorok slovy: Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.3 Nebo jste snad nečetly nebo neslyšely, co říká Pán Ježíš v Matoušově evangeliu, když mluví ke svým apoštolům: Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.4 Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.5 Ó blažená služebnice Boží, rozpomeň se na chudobu našeho chudého Pána Ježíše Krista, do srdce si vtiskni chudobu svého chudičkého Otce Františka, měj na mysli chudobu své Matky Kláry a s veškerým úsilím a vroucností přimkni se k chudobě, obejmi paní chudobu a nechtěj pro jméno Pána nic jiného pod nebem milovat, jen chudobu. Žádné pocty, nic z věcí časných, žádné bohatství, jen se snaž věrně zachovávat svatou chudobu, kterou jsi slíbila. Neboť mít a milovat bohatství, to nenese plody; nemít je a milovat je nebezpečné; a mít a nemilovat, to je obtížné. Proto je užitečné bohatství nemít a nemilovat, je to bezpečné a příjemné a je to skutek dokonalé ctnosti. Proto Pánova rada o chudobě i jeho příklad má pohnout každého křesťana a zapálit ho láskou k chudobě. Ó blažená chudobo, jak Bohu milým činíš toho, kdo tě miluje, a jak bezstarostného jej navracíš světu!

1 Mt 19, 21. 2 Lk 1, 53. 3 Žl 34 (33), 11. 4 Mt 6, 31. 5 1 Petr 5, 7.

Zpěv po druhém čtení

Větší cenu než cokoli na tomto světě má pro mě láska mého Pána, Ježíše Krista. * Na něho jsem myslela, jeho jsem milovala, v něho jsem uvěřila, po něm jsem toužila.

V. Srdce mi překypuje radostnými slovy. * Na něho.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Ant. k Zach. kant. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán. (Mt 12, 50)

Závěrečná modlitba

Bože, tys poučil blahoslavenou Jolantu, že má raději pokorně následovat tvého Syna, než jít za světskými poctami a bohatstvím; pro její zásluhy a na její přímluvu veď i nás, abychom neměli zalíbení ve věcech pomíjejících a upřímně hledali věci nebeské. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát více dostanete a za podíl budete mít život věčný. (Srov. Mt 19, 29)