Bl. Baptisty Varano, panny 2. řádu

29. května

Bl. Kamily Baptisty Varano, panny 2. řádu

Nezávazná památka

Narodila se v Camerinu roku 1458. V roce 1481 vstoupila ke klariskám v Urbinu, ale brzy potom sama založila klášter v Camerinu a řídila ho. Zvláště uctívala ukřižovaného Ježíše 29. května 160 Krista a byla obdařena velkými charismaty. Sepsala mnoho pojednání a vyložila v nich své vlastní mystické zkušenosti. Podává v nich čtenářům návod k dokonalosti. Zemřela roku 1524. Její úctu potvrdil papež Řehoř XVI. 7. dubna 1843.

Společné texty o pannách.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z díla blahoslavené Kamily Baptisty Varano Pokyny

(Ed. G. Boccanera, Iesi 1958, s. 190–193)

Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení

Bratře, je třeba usilovně se namáhat, aby oko mysli bylo vždycky bdělé a neupadlo do spánku lenosti a nedbalosti. Vždyť nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují1. Chci tedy upozornit: Jako řeholník nesmíš upadnout do spánku, který tak mnohé přemohl. Po svém vstupu do řádu brzy ztratili dřívější nadšení a své povinnosti konají bez duchovního zanícení. Nadále sice zachovávají klášterní kázeň, obřady a řeholní předpisy, ale činí tak skoro jako stádo ovcí či koz, které napodobuje poskakující zvíře, ale neví proč. Podobně řeholník otupený duchovním spánkem stále ještě pevně zachovává přijatý návyk, ale neuvažuje o jeho smyslu a užitečnosti. Ty však jednej moudře a rozumně a nechoď ve stopách pošetilců. Při každém díle, ať snadném či obtížném, pozdvihuj svůj duchovní zrak k Bohu, posvěcuj tak úmysl svého jednání a všechno, co tomu brání, pro lásku Boží trpělivě vydrž. Všechno se snaž konat z lásky k Bohu, ať už se modlíš nebo čteš nebo liturgií posvěcuješ den, ať plníš povinnosti domácí nebo vykonáváš nízké práce. Cvič se ve všech skutcích lásky, kterými můžeš sloužit zdravým či nemocným! A buď si jistý: Když při tom pozvedáš svého ducha a říkáš »Pane, vše z lásky k tobě«, budeš to nakonec říkat pořád, aniž by sis to musel připomínat. A ještě jednu radu bych ti chtěla dát: Neustále v sobě udržuj bdělou touhu činit pokání a ve svém jednání se nerozhoduj pro to, co pokládáš za dobré, ale především dodržuj svá předsevzetí. Když to budeš dělat, získáš mnoho milostí u Nejsvětější Trojice, která zkoumá srdce. Nejvíce se snaž o to, aby tvé srdce neustále hořelo láskou. Vždyť víš, že moucha se nepřiblíží k vodě, která vře, ale k té, co už zchladla. Tak i ďábel se svými nečistými nápady prchá a vzdaluje se od duše, která hoří láskou k Bohu. Avšak duše vlažná v lásce k bližním a chladná v lásce k Bohu k sobě přivolává mouchy marnosti a pošetilých myšlenek a ty se v ní topí. Tak začíná zlá nedbalost a chorobná ospalost duše. Odtud pochází, že mnozí ve svaté řeholi spí a sami sebe klamou, když si myslí, že mohou ve spánku dosáhnout dokonalosti. Tváří v tvář smrti poznají iluze svých snů a omylů: Zjistí, že sbírali jen mouchy. Pořádně tedy otevři své oči a střez se promarnit těch několik dní, které ti ještě zbývají z pozemského života. Buď bdělý a horlivý podle míry milosti, kterou ti Bůh dal, a říkej si s apoštolem: Milost, kterou jsi mi udělil, nezůstala ležet ladem, vždyť už od svítání tě hledám.2

1 Mt 11, 12. 2 1 Kor 15, 10.

Zpěv po druhém čtení Zj 3, 2–3.18

Probuď se, shledal jsem totiž, že tvoje skutky nejsou dokonalé před mým Bohem. * Vzpomeň si na nauku, kterou jsi přijal a slyšel; zachovávej ji a změň se. (V době velikonoční: Aleluja.)

V. Radím ti, kup si ode mě zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl. * Vzpomeň si.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Ant. k Zach. kant. Prozíravá panna dala své srdce Kristu, a nyní září v zástupu svatých jako slunce. (V době velikonoční: Aleluja.)

Závěrečná modlitba

Bože, tys podivuhodně proslavil blahoslavenou Kamilu Baptistu vytrvalým rozjímáním o utrpení tvého Syna; na její přímluvu nauč i nás srdcem chápat smysl umrtvování a kříže, abychom měli účast na věčném životě. Skrze tvého Syna…

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán. (V době velikonoční: Aleluja.)