Sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu

15. května

Sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu

Památka

Narodila se roku 1247 v Laviani u Cortony v Itálii. V 16 letech opustila rodičovský dům a devět let žila s jedním šlechticem 15. května 119 v Montepulcianu. Brzy nato porodila syna. Jednoho dne byl Markétin milenec přepaden a zabit. Po jeho smrti odešla do Cortony, přijala kající šat 3. řádu a nastoupila novou cestu pod vedením menších bratří. Konala skutky milosrdné lásky, zvláště mezi nemocnými. Založila špitál pro chudé a nemocné a kromě toho uvedla v život společnost sester 3. řádu. Věnovala se horlivě postu, modlitbě a zbožnému rozjímání. Hořela podivuhodnou láskou k tajemství eucharistie a utrpení Ježíše Krista. Zemřela 22. února 1297, za svatou ji prohlásil 16. května 1728 papež Benedikt XIII.

Společné texty o svatých ženách.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Ve svátek svaté Markéty slavme našeho Boha. (V době velikonoční: Aleluja.)

Modlitba se čtením

Hymnus

Věčného Světla Otče, hned
když na Markétu pohlédneš,
roztavíš v jejím srdci led,
v ní plamen lásky zažehneš.

Když přemnoho slz prolila,
milostí Boží dotknuta,
pospíchá, by se zbavila
vin předešlého života.

Odkládá šperky s oděvem,
co nízkou lásku vzněcuje,
oděna hrubým šatem jen
pas provazem si stahuje.

V nás pravou lásku, Kriste, vzbuď
a smyj z nás poskvrny všech vin,
milostí naplň naši hruď
a odměň nebem blaživým.

Ať Boha všechno tvorstvo ctí
za nespočetné milosti,
on kajícímu každému
odpouští a dá odměnu.

Druhé čtení

Z listu svatého Basila Velikého

(Ad virginem lapsam: PG 32, 378–382)

Máme se proč veselit a radovat, protože má dcera byla mrtva, a zase žije

Což ten, kdo padl, znovu nepovstává? Což ten, kdo se odvrátil, nikdy se neobrátí zpět? V Písmu svatém najdeš mnoho prostředků proti hříchu a mnoho léků, které vedou ze záhuby ke spáse: tajemství smrti a zmrtvýchvstání, výroky o strašlivém soudu a věčném trestu, učení o pokání a odpuštění hříchů. Stejně tak tam najdeš nesčetné příklady obrácení: ztracenou minci, ztracenou ovečku, syna, který s nevěstkami prohýřil své jmění, byl ztracen a znovu nalezen, byl mrtev a znovu ožil. Těchto prostředků proti hříchu se chceme chopit; jimi chceme přivést svou duši ke spáse.

Chceme se pozvedat z pádu a nezoufat sami nad sebou, když jsme se odvrátili od zlého. Vždyť Ježíš Kristus přišel na svět, aby spasil hříšné. Pojďme, padněme, klaňme se, plačme před jeho tváří. Věčné Slovo nás zve k pokání a hlasitě volá: Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.1 Je tedy možnost záchrany, stačí jen chtít.

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.2 Věrný je Hospodin ve všech svých slibech.3 Nelže, když říká: I kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, vybílí se jako sníh. I kdyby se červenaly jako purpur, budou jako bílá vlna.4 Tento veliký lékař duší je připraven uzdravit tvou nemoc, je velký osvoboditel, nejen tvůj, ale všech, kdo jsou v otroctví hříchu. Jeho slovo přináší štěstí a spásu: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.5 Máš vůbec nějakou výmluvu, ty anebo kdokoliv jiný, když on sám takto volá?

Pán tě chce očistit od bolestivé rány, ukázat ti po temnotách světlo. Hledá tě dobrý pastýř, jenž opustil ovce, které nezbloudily. Když se dáš nalézt, nebude se zlobit, ale bez váhání tě pln radosti vezme na svá ramena, neboť nalezl svou ztracenou ovečku.

Otec tu stojí a vyhlíží tvůj návrat. Jenom se vrať, a jak budeš v dohledu, sám ti poběží naproti, padne ti kolem krku a obejme tě, neboť jsi již očištěn pokáním. Jakpak by neoblékl duši nejlepším šatem, když svlékla starého člověka a jeho skutky. Proč by opět nedal prsten na ruku obmytou krví jeho smrti a proč by nedal sandály nohám, které se odvrátily od zlé cesty a vykročily na pouť evangelia pokoje? A také vyhlásí den veselí a radosti pro své anděly i lidi a hudbou i tancem oslaví tvůj návrat. Neboť řekne: Taková bude v nebi u Boha radost z jednoho hříšníka, který se obrátí.6 Když se tedy někdo z těch, kdo se jen domnívají, že stojí, obrátí z neřesti, sám onen dobrý otec za něho odpoví: Máme proč se veselit a radovat, protože tato má dcera byla mrtva, a zase žije, byla ztracena, a je zase nalezena.7

1 Mt 11, 28. 2 Iz 25, 8. 3 Žl 145 (144), 13. 4 Iz 1, 18. 5 Mt 9, 12. 6 Srov. Lk 15, 7. 7 Srov. Lk 15, 32.

Zpěv po druhém čtení Mt 11, 28.30; Lk 5, 32

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. * Mé jho netlačí a mé břemeno netíží. (V době velikonoční: Aleluja.)

V. Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky. * Mé jho.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

Ty Otcův Synu jediný,
k nám pohleď zraky vlídnými,
vždyť vzal jsi v nebe zářící
srdce Markéty kající.

Tak byla drachma ztracená
v královský poklad vrácena
a perla z bláta omytá,
nad jas hvězd nyní prosvítá.

Ježíši, léku trpících,
naděje srdcí kajících,
pro Markétiny zásluhy
nám z nitra všechny hříchy smyj.

Matičko Boží nejčistší,
Eviny děti plačící
z tohoto žití bouřných vod
k přístavu spásy doprovoď.

Ať Boha všechno tvorstvo ctí
za nespočetné milosti,
on kajícímu každému
odpouští a dá odměnu. Amen.

Ant. k Zach. kant. Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky. (V době velikonoční: Aleluja.) (Srov. Lk 7, 47)

Závěrečná modlitba

Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ale chceš, aby se obrátil a žil; jako jsi milosrdně převedl svou služebnici Markétu ze stezky záhuby na cestu spásy, vysvoboď také nás z pout hříchů, abychom ti sloužili s čistou myslí. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Nešpory

Hymnus

Čest ženě srdce mužného
vzdejme pro její hrdinství,
vždyť v zemích světa širého
věhlasem svatosti se skví.

Nebeskou láskou zraněna,
když světskou slávou ošidnou
pohrdla, v sídla blažená
dospěla strmou pěšinou.

Své tělo posty trestala
a sladkou stravou modlitby
svou duši sytíc, dosáhla
radostí nebes, kde teď dlí.

Ty, Kriste, sílo statečných,
v nás konáš činy hrdinné.
Slyš vlídně vzdechy věrných svých,
už kvůli ní, jak prosíme.

Ježíši, k věčné slávě své
nás posílené důvěrou
v přímluvy služebnice tvé
zahrň svou věčnou odměnou. Amen.

Ant. ke kant. P. M. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. (V době velikonoční: Aleluja.)