Bl. Lucchesia z Poggibonsi, prvního terciáře

28. dubna

Bl. Lucchesia z Poggibonsi, prvního terciáře

Nezávazná památka

Lucchesius se narodil blízko pevnosti Bonitium v Itálii. Nejprve se věnoval obchodu, ale později, zaplaven světlem Boží milosti, rozdal svůj majetek chudým. Traduje se, že se svojí manželkou Bonadonou vstoupili jako první do 3. řádu svatého Františka. Vynikal láskou k bližnímu, chudobou, pokorou a přísným způsobem života. Zemřel téměř osmdesátiletý kolem roku 1260.

Společné texty o svatých mužích.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z duchovních spisů bl. Anděly z Foligna.

(Autobiografia e Scritti della B. Angela Foligno: ed. M. Raloci Pulignani, Citta di Castello, 1932, nn. 161–162, pp. 266–268.)

První člověk padl, když se vydal na cestu chudoby, a cestou chudoby nás pozvedl druhý člověk, totiž Bůh a člověk – Kristus. Je horší chudoba, která o své chudobě neví; pro tuto nevědomost upadl Adam, a všichni, kdo padají a ještě padnou, činí tak kvůli této nevědomosti. Proto musí děti Boží povstat skrze chudobu opačnou.

Příklad této chudoby máme u samotného Boha a člověka, Ježíše Krista. Tento Bohočlověk Ježíš Kristus nás pozvedl a vykoupil svou chudobou. u  něj to byla chudoba nepochopitelná, když dokázala skrýt jeho velikou moc a  vznešenost. Když dovolil, aby se mu rouhali, aby ho podceňovali a tupili, aby ho zajali a vedli jako zločince a bičovali a ukřižovali. On to všechno snášel jako bezmocný člověk. Tato chudoba je vzorem pro náš život. Z takové chudoby si máme vzít příklad. To je nám potřebné, ne ovšem proto, že bychom měli skrývat nějakou moc, kterou ani nemáme, ale proto, abychom ukázali a sami si uvědomili svou velkou bezmocnost.

Příkladem takové chudoby je také nejsvětější Panna a blažená Matka Boží. Ta nás jasně poučila, když v odpovědi na veliké tajemství dala najevo, že je rovněž z naší porušitelné hmoty. Nazvala se tím nejprostším jménem, když řekla: Jsem služebnice Páně1 – to je skutečně všední titul. a právě tato prostota je Bohu nejpřijatelnější.

A jaký dokonalý příklad máme v našem slavném otci, blaženém Františkovi. On zářil světlem oné nevýslovné chudoby a byl tímto světlem tak zalit a naplněn, že nám zanechal a ukázal tento podivuhodný způsob života. Nedokáži najít jiného světce, který by mi dal nahlédnout víc a osobitěji do »knihy života«, to je, který by mi víc životem přiblížil příklad Bohočlověka Ježíše Krista. Neznám jiného, kdo by se podle něj řídil tak jedinečně. Tak dokonale s ním srostl, že nikdy od něj neodvrátil svůj duchovní zrak, a to se ukázalo i na jeho těle. a protože se s ním tak dokonale spojil, byl také dokonale zahrnut pravou moudrostí, kterou působil a stále působí na celý svět.

1Lk 1,38.

Zpěv po druhém čtení   Srv. Mt 19,29.27

Vy, kteří jste opustili všechno a šli jste za mnou, * stokrát víc dostanete a za podíl budete mít život věčný. Aleluja.

V.  My jsme opustili všechno a  šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? * Stokrát víc.

Ranní chvály

Ant. k Zach. kant.Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království, aleluja.  (Mt 5,3)

Závěrečná modlitba

Bože, tys povolal blahoslaveného Lucchesia k životu v kajícnosti a proslavils ho skutky zbožnosti a lásky; na jeho přímluvu veď i nás, abychom jako on přinášeli ovoce pokání a vynikali konáním dobrých skutků. Skrze tvého Syna…

Nešpory

Ant. ke kant. P. M.  Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec, aleluja.  (Lk 6,36)