Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu

24. dubna

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu

Památka

Svátek pro OFMCap., OFMConv. a OSCCap.

Narodil se v německém městečku Sigmaringen roku 1578 a jmenoval se Marek Rey. Vystudoval filozofii a práva a působil jako právník v alsaském Kolmaru. V roce 1612 se stal knězem, při vstupu do Řádu menších bratří kapucínů ve Freiburgu přijal jméno Fidel a vedl přísný život v bděních a modlitbách. Byl poslán jako misijní kazatel do švýcarského kantonu Graubünden. Vyzýval věřící k náboženské jednotě a politické svornosti, ale rozvášnění kalvínci ho 24. dubna 1622 v Seewisu před kostelem po kázání přepadli a zabili. Za svatého byl prohlášen 29. června 1746 papežem Benediktem XIV.

Společné texty o jednom mučedníkovi.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu, který věrnému dává korunu života, aleluja.

Modlitba se čtením

Hymnus

(Upraveno podle V. Renče)

Ty Králi mučedníků svých,
koruno vyznávajících,
ty vedeš v říši nadhvězdnou,
kdo světskou slávou pohrdnou.

My vzpomínáme v dnešní den,
jak světec, moudrý v soudu svém,
světského úřadu se vzdal,
by přímluvcem se v Bohu stal.

Přijímá kapucínský šat,
též novým jménem chce se zvát,
dle jména svého věrně žít,
vždy připraven i na smrt jít.

Kázání jeho žhavý vzlet
navrací mnohé k církvi zpět
a modlitba a přísný půst
pomáhá církvi znovu růst.

Pro jeho příklad rač nám dát
ve víře své vždy pevně stát
s věrností, jež se nevzdává,
ač hrozí jí smrt krvavá.

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Žalmy

1. ant. Ubožák zavolal a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Aleluja. (Žl 34 [33], 7)

Žalm 35 (34)

I (1–2.3b.9–12)

Oboř se, Hospodine, na mé protivníky, * bojuj s těmi, kteří proti mně brojí.

Uchop štít a pavézu, † povstaň mi na pomoc! * Řekni mé duši: »Já jsem tvá spása!«

Má duše zajásá Hospodinu, * radovat se bude pro jeho pomoc.

Ze všech svých sil budu volat: * »Hospodine, kdo se ti vyrovná?

Vysvobozuješ chudáka z moci silnějšího, * nebohého ubožáka z lupičovy ruky.«

Vystoupili nespravedliví svědci, * ptali se mě na to, co nevím.

Za dobré zlým se mi odměnili * tím, že mě opustili.

Ant. Ubožák zavolal a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Aleluja.

2. ant. Ujmi se mě, Hospodine, chraň mě svou mocí. Aleluja.

II (13–16)

Vždyť já, když oni churavěli, oděl se kajícím rouchem, † postem se trýznil, * modlitbou obíral v nitru,

jako k příteli, jako k bratru se choval, * skleslý byl skutkem, jak bych nad matkou truchlil.

Ale když já jsem klopýtl, měli radost a srotili se, * srotili se proti mně a bili mě znenadání.

Drásali mě bez přestání, † tupili, posmívali se mi, * skřípali proti mně zuby.

Ant. Ujmi se mě, Hospodine, chraň mě svou mocí. Aleluja.

3. ant. Vzdám ti díky ve velkém shromáždění, v zástupech lidu budu tě chválit. Aleluja.

III (17–19.22–23.27–28)

Pane, jak dlouho budeš přihlížet? † Od řvoucích zvířat vysvoboď mou duši, * od lvů můj život.

Vzdám ti díky ve velkém shromáždění, * v zástupech lidu budu tě chválit.

Ať se nade mnou neradují moji nespravedliví nepřátelé, * nechť škodolibě nemžourají, kdo mě nenávidí bez příčiny!

Viděl jsi to, Hospodine, nemlč, * Pane, nevzdaluj se ode mě!

Probuď se, procitni a zachraň mě, * Bože můj a Pane, ujmi se mě!

Nechť jásají a plesají, kdo přejí mé spravedlivé věci, * ať mohou stále říkat: Buď veleben Hospodin, on přeje vše nejlepší svému služebníku.

Můj jazyk bude oslavovat tvou spravedlnost, * stále hlásat tvou chválu.

Ant. Vzdám ti díky ve velkém shromáždění, v zástupech lidu budu tě chválit. Aleluja.

V. Mnozí mě stíhají a tísní, aleluja,

O. od tvých přikázání neustoupím, aleluja.

První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Filipanům 3, 8–16

Všecko považuji za škodu, abych mohl získat Krista

Všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá (zachováváním) Zákona, ale tu, (která se dává) tomu, kdo věří v Krista, totiž tu, která (přichází) od Boha a (spočívá) na víře. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, (jak doufám), dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. (Tím neříkám), že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři (a sestry), já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno (mi jde): nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše. Tak tedy máme smýšlet my všichni, kdo jsme dokonalí. A smýšlíte-li v té věci jinak, i to vám Bůh ukáže v pravém světle. Jenom (je třeba), abychom v tom, k čemu jsme už dospěli, šli přímým směrem stejně dále.

Zpěv po prvním čtení 2 Tim 4, 7–8

Dobrý boj jsem bojoval, * svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Aleluja.

V. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. * Svůj běh.

Druhé čtení i zpěv po druhém čtení, Římský breviář, 24. dubna.

Chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

(Upraveno podle V. Renče)

Bože, ty služebníkům svým
pro království tvé trpícím,
jež nasytil svět potupou,
sám korunou jsi vítěznou.

Jak hrdinové spěli v boj,
v němž víra byla jejich zbroj,
a krutých nebáli se ran,
by do nebeských došli bran.

Uprostřed nich se jasně skví
kněz Fidel ve svém vítězství,
s korunou, kterou Pán mu dal,
když k smrti věrnost zachoval.

Opustil rázně klamný svět,
přivedl mnohé k církvi zpět,
před žádnou hrozbou neměl strach,
jen prodléval víc v modlitbách.

Otcova sláva v něm se skví,
v něm dobývá Syn vítězství,
Duch dává sílu v dobu zlou
a naplňuje útěchou.

1. ant. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi, aleluja. (Mt 10, 32)

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne.

2. ant. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, aleluja. (Jan 8, 12b)

3. ant. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byl i můj služebník, aleluja. (Srov. Jan 17, 24a)

Krátké čtení 2 Kor 1, 3–5

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

Zpěv po krátkém čtení Žl 118 (117), 14

O. Hospodin je má síla a statečnost, * aleluja, aleluja. Hospodin.

V. Stal se mou spásou, * aleluja, aleluja. Sláva Otci. Hospodin.

Ant. k Zach. kant. Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života, který je v Božím ráji, aleluja. (Zj 2, 7b)

Prosby

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme:

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro mučednictví svého služebníka Fidela, který dobrovolně přijal smrt, aby vydal svědectví evangeliu,

dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.

Pro věrnost svého služebníka, který tě vždy a statečně vyznával před lidmi,

dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.

Pro lásku, s jakou svatý Fidel usiloval o jednotu božího lidu,

dej nám, Pane, pravé ekumenické smýšlení.

Pro statečnost svého služebníka, který na sebe vzal svůj kříž a věrně tě následoval,

dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Bože, tys naplnil svatého Fidela svou láskou, takže horlivě hlásal tvé učení a neváhal pro víru položit svůj život; prosíme tě, dej, ať jsme i my zakořeněni a upevněni v lásce, a když máme účast na utrpení tvého Syna, ať poznáme také moc jeho zmrtvýchvstání. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého…

Modlitba uprostřed dne

Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

Krátké čtení 2 Kor 6, 4–7

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží.

V. Toto je vpravdě mučedník, který pro Kristovo jméno prolil svou krev, aleluja,

O. vešel do nebeského království. Aleluja.

V poledne

Krátké čtení 2 Sol 1, 3–5

Vzájemná láska jednoho každého i všech vás se rozmáhá, takže na vás můžeme být v Božích církevních obcích hrdí pro vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: tak máte být uznáni za hodné Božího království, pro které trpíte.

V. Důvěřuji v Boha a nebudu se bát, aleluja,

O. co mi může udělat člověk? Aleluja.

Odpoledne

Krátké čtení Kol 1, 24–25

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo.

V. Přijdou s jásotem, aleluja,

O. a přinesou své snopy. Aleluja.

Nešpory

Hymnus jako v ranních chválách.

1. ant. Buď věrný až do smrti, a dám ti korunu života, aleluja.

Žalmy a kantikum ze společných textů o jednom mučedníkovi.

2. ant. Toto je vítězství, které přemáhá svět, naše víra, aleluja.

3. ant. Toto je světec, který obětoval své tělo pro zákon Boží a v krvi Beránkově vypral své roucho, aleluja.

Krátké čtení Řím 8, 18–22

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.

Zpěv po krátkém čtení

O. Bůh je zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. * Aleluja, aleluja.

V. Jejich naděje je plná nesmrtelnosti. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bůh je.

Ant. ke kant. P. M. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek, aleluja. (Jan 12, 24)

Prosby

Vzdávejme díky Králi mučedníků, který při večeři obětoval a na kříži vydal svůj život, a volejme:

Tebe, Pane, chválíme.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, ty jsi nás miloval až do konce:

Tebe, Pane, chválíme.

Ve svém služebníku Fidelovi jsi nám dal vynikajícího svědka věrnosti a statečnosti:

Tebe, Pane, chválíme.

Tvá krev vylitá na odpuštění hříchů přinesla Fidelovým mučednictvím v církvi hojný užitek:

Tebe, Pane, chválíme.

Jen tvou milostí jsme dnešního dne vytrvali ve víře:

Tebe, Pane, chválíme.

Také dnes jsi ke své smrti přidružil mnoho bratří a sester:

Tebe, Pane, chválíme.

Otče náš.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.