Sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 1. a 3. řádu

6. února

Sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 1. a 3. řádu

Památka

Petr Křtitel se narodil roku 1542 ve Španělsku. Po studiích a vysvěcení na kněze se vydal na východ hlásat evangelium a pracoval mnoho let na Filipínských ostrovech. Roku 1593 byl poslán s dalšími pěti bratry do Japonska. Tvrdě se namáhal při obracení mnohých na víru, stavěl kostely i nemocnice. Když v kraji vznikly politické a náboženské rozbroje, byla jeho apoštolská práce přerušena. Petr Křtitel byl zajat, lidem ostouzen a převezen do Nagasaki. Tam byl odsouzen k ukřižování spolu 6. února 57 s dalšími spolubratry františkány, třemi jezuity a patnácti františkánskými terciáři a 5. února 1597 byli popraveni. Za svaté prohlásil tyto mučedníky 8. června 1862 papež Pius IX. Společné texty o více mučednících.

V době postní: připomínka.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z listů svatého Petra Křtitele

(Diebus 4 Ianuarii et 2 Februarii 1597 scriptis: A.I.A. 1916, s. 303–309)

Ztratili jsme svůj život pro hlásání evangelia

Z bratří, kteří jsme zde v Japonsku, nás bylo šest uvězněno a mnoho dní drženo v žaláři. Spolu s námi tři Japonci z Tovaryšstva Ježíšova, z nichž jeden má sliby, a ještě další věrní křesťané. Je nás dohromady dvacet čtyři. Nyní jsme na cestě v tomto dost mrazivém zimním měsíci a vedou nás s koňmi a početnou hlídkou. Některé dny bylo určeno k našemu střežení víc než dvě stě lidí. My jim nebráníme, a velmi potěšeni Pánem, v radosti téhož Pána, pokračujeme v cestě. Vždyť při vynesení rozsudku bylo řečeno, že budeme ukřižováni za to, že jsme kázali zákon Boží proti královskému nařízení, ostatní však proto, že jsou křesťané. Kdo tedy touží zemřít pro Krista, má nyní dobrou příležitost. Jsem přesvědčen, že by to velmi prospělo věřícím těchto míst, kdyby zde byli řeholníci našeho řádu. Dokud zde však bude vládnout tento král, mohou si být jisti, že nebudou dlouho chodit v našem hábitu po Japonsku. Rychle je pošle na věčnost, ke které vede také nás. Rozsudek, který byl proti nám vynesen, je napsán na tabuli a je nesen před námi. Je v něm řečeno, že jsme odsouzeni, protože jsme kázali zákon Nauan (to je křesťanský) proti příkazu Taycosama, a že budeme ukřižováni, až dojdeme do Nagasaki. Proto jsme co nejšťastnější a máme útěchu v Pánu, neboť jsme ztratili svůj život pro hlásání jeho Zákona. Je nás tu šest bratří a osmnáct Japonců, všichni k smrti odsouzení, někteří jako kazatelé, jiní jako křesťané. Ze Společnosti Ježíšovy je jeden bratr, druhý katecheta a třetí laik.

Vyvedli nás z vězení a posadili na vozy. Všem nám byla uříznuta část ucha, a tak nás vezli ulicemi Meaca za doprovodu mnoha lidu a vojáků. Potom nás opět zavřeli do vězení. Příští den nám pevně svázali ruce za záda a na koních nás dopravili do obce Usaca. Následujícího dne nás vyvedli z vězení, posadili na koně a znovu vedli ulicemi obce. Pak nás dopravili do obce Sacáy a tam s námi učinili totéž. V těchto třech obcích byl vždy veřejný hlasatel. Věděli jsme, že jsme odsouzeni na smrt, avšak teprve v obci Usaca jsme se dověděli, že tento náš konec byl určen tak, že zemřeme v Nagasaki.

Vaše láska kéž nás pro lásku Boží všemi silami doporoučí Bohu, aby oběť našeho života byla Bohem přijata. Z toho, co jsem zde zaslechl, mám za to, že budeme ukřižováni nejbližší pátek, neboť téhož dne nám uřízli v Meaca část ucha – to jsme přijali jako dar Boží. A tak vás my všichni s velkou naléhavostí prosíme, abyste se za nás modlili v lásce Boží.

Podpořte nás, nejmilejší bratři, svými modlitbami, aby naše smrt byla přijata božským Majestátem, a v nebi, kam doufáme, že z vůle Boží jdeme, budeme na vás vzpomínat. Avšak ani zde nezapomínám na vaši lásku – z celého srdce jsem vás miloval a miluji. Vám svěřuji pokoj a lásku našeho Pána Ježíše Krista. Buďte zdrávi, nejmilejší bratři! Už není více času na mluvení. Až v nebi. Nezapomeňte na mne.

Zpěv po druhém čtení Srov. Gal 6, 14; Flp 1, 29

My vkládáme svou chloubu jen do kříže našeho Pána Ježíše Krista. V něm je spása, život a naše vzkříšení. * Skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.

V. Vám se dostalo té milosti, že smíte v Krista nejen věřit, ale také pro něj trpět. * Skrze něj.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Ant. k Zach. kant. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Vždyť v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. (Řím 8, 35.37)

Závěrečná modlitba

Bože, tys posiloval japonské mučedníky, svatého Petra Křtitele, Pavla Mikiho a jejich druhy, aby skrze smrt na kříži vešli do věčného života; na jejich přímluvu dej sílu i nám, abychom svou víru statečně zachovali až do smrti. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Kristus sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. (1 Petr 2, 24)