Sv. Eustachie z Messiny, panny 2. řádu

19. ledna

Sv. Eustachie z Messiny, panny 2. řádu

Nezávazná památka

Sv. Eustachie se narodila roku 1437 nedaleko Messiny v Itálii. Ve velmi mladém věku vstoupila do řádu sester klarisek. S velkou zbožností uctívala Nejsvětější svátost a nejsvětější Pannu Marii. Založila klášter v Montevergine. Pozemskou pouť ukončila roku 1491 ve věku 54 let. 11. července 1988 ji papež Jan Pavel II. zařadil mezi svaté.

Společné texty o pannách.

Modlitba se čtením

Druhé čtení

Z Třetího listu svaté Kláry sv. Anežce České

(Františkánské prameny I, Spisy sv. Františka a sv. Kláry, a cura di B. Štivar, Ottobre 12, Velehrad 2001, 3ListAn 12–26, s. 175–176; FF 2888–2893)

Věřící duše je příbytkem Božím

Upři svou mysl do zrcadla věčnosti, upři svou duši do odlesku slávy1, upři své srdce na obraz božské podstaty2 a kontemplací se celá proměň v obraz3 jeho božství, abys sama pocítila to, co cítí přátelé, když zakoušejí skrytou sladkost4, kterou sám Bůh od počátku připravil těm, kdo ho milují. Zcela vynechej všechny, kdo v klamném a zmateném světě zaplétají do léček své slepé milovníky, abys zcela milovala toho, který pro tvou lásku daroval sebe celého, jehož krásu obdivují slunce i měsíc, jehož odměny a jejich vzácnost a velikost jsou bez konce5. Chci říci Syna Nejvyššího, kterého zrodila Panna a po jehož porodu Pannou zůstala. Přimkni se k jeho nejsladší Matce, která porodila takového Syna, jehož nemohla pojmout nebesa6, a přece ho přijala do uzavřeného prostoru svého svatého lůna a v dívčím klíně ho nosila.

Kdo by se neštítil nástrah nepřítele lidstva, který skrze pýchu okamžiku a pomíjející slávu se snaží vydávat za nic to, co je větší než nebe? Vždyť je již jasné, že duše věřícího člověka, nejdůstojnější z tvorů, je z milosti Boží větší než nebe, protože nebesa s ostatními tvory nemohla pojmout7 Stvořitele, ale jen věřící duše je jehopříbytkem i trůnem, a to jedině díky lásce, kterou nemají bezbožní, jak o tom říká Pravda: Kdo miluje mě, bude milován mým Otcem i já ho budu milovat8 a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek9.

Tedy jako slavná Panna panen (ho nosila) tělesně, tak i ty, když půjdeš v jeho šlépějích10, zvláště v pokoře a v chudobě, můžeš ho v čistém a panenském těle vždy a bez jakékoliv pochybnosti nosit duchovně, obsahujíc toho, který obsahuje tebe i všechno ostatní11, (můžeš) vlastnit to, co ve srovnání s ostatním pomíjejícím majetkem tohoto světa budeš vlastnit jistěji.

1 Srov. Žid 1, 3. 2 Srov. Žid 1, 3. 3 Srov. 2 Kor 3, 18. 4 Srov. Žl 31 (30), 20. 5 Srov. Žl 144 (145), 3. 6 Srov. 1 Král 8, 27. 7 Srov. 2 Kron 2, 5. 8 Jan 14, 21. 9 Jan 14, 23. 10 Srov. 1 Petr 2, 21. 11 Srov. Mdr 1, 7; Kol 1, 17.

Zpěv po druhém čtení Pís 8, 6–7; 6, 2

Polož mě jako pečeť na své srdce, jako pečeť na své rámě, neboť silná jako smrt je láska. * Já patřím svému miláčkovi a on je můj.

V. Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. * Já patřím.

Závěrečná modlitba

Bože, svatá panna Eustachie vedena působením tvé milosti následovala Krista pokorného a chudého; dej nám, kteří doufáme v její přímluvu, abychom se v životě řídili blahoslavenstvími a vydávali svědectví o přetvářející síle evangelia. Skrze tvého Syna…