Církev (Petr Alexa OFS)

Setkání s Kristem v církvi

Převzato z časopisu Poutník

Sekulární františkáni ať hledají v ... církvi ... živou a působící Kristovu osobnost. (Řehole 5) s Kristem se v církvi setkáváme v mnoha podobách: v Eucharistii (sv. František: «Na tomto světě totiž vidím svýma očima z nejvyššího Božího Syna jen jeho nejsvětější Tělo a Krev.ň - Test 4), v Božím slově, v dalších svátostech, ve společenství bratří a sester, ve službě kněží ... Často se ale v církvi setkáváme i s působením ducha zla, s našimi hříchy, se skutky těla, jak o nich mluví apoštol Pavel: s nepřátelstvím, sváry, žárlivostí, hněvy, ctižádostí, nesvorností, stranictvím (srv. Gal 5,20). Do této situace zaznívá Pánův hlas každému bratrovi a sestře menším: «Jdi, oprav můj dům!ň Jak?

«Sv. Františkem inspirováni a spolu s ním povoláni k obnově církve ať horlivě usilují o život v plném společenství s papežem, biskupy a kněžími a s důvěrou ať podporují otevřený a apoštolsky účinný dialog.ň (Řehole 6)

Plnému společenství i otevřenému dialogu v lásce a pokoře nás učí sv. František: Představil se biskupovi z Imoly a prosil ho o dovolení, aby směl kázat. Biskup mu řekl: «Bratře, stačí, když svému lidu káži já.ň František pokorně sklonil hlavu a odešel. Po necelé hodině vstoupil opět. Biskup se ho zeptal: «Co si přeješ, bratře? Máš zas nějaké přání?ň Blažený František mu odpověděl: «Pane, když otec syna jedněmi dveřmi vyhání, musí jinými opět vstoupit.ň (2 Cel 147) a v Závěti vydává svědectví: «Potom dal mi Pán takovou věrnost ke kněžím ..., že i když by mě pronásledovali, budu se na ně obracet ... nebudu kázat proti jejich vůli. a budu mít k nim a ke všem ostatním úctu, budu je mít rád a prokazovat jim čest jako svým pánům.ň (Test 3)

Jsem ve farnosti, v církvi tím, kdo si stěžuje na ty druhé, nebo tím, kdo spolu s bratrem Gineprem říká: «Mnohem větší a horší věci bych udělal, kdyby to Bůh dopustil.ň (Prameny I, str. 763)?

Jsem ve farnosti, v církvi tím, kdo přináší místo skutků těla ovoce Ducha: lásku, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, věrnost, tichost? (srv. Gal 5,22-23)

Jsem ve farnosti, v církvi bratrem menším, sestrou menší, kteří vyhledávají spíše ty práce, které jsou potřebné, ale které je méně vidět, do kterých se nikomu nechce?

Církev u nás se připravuje na sněm. Můžeme se zapojit do práce vznikajících sněmovních kroužků v našich farnostech či v našem řádu. Určitě bychom ale měli odpovědět kladně na výzvu našich biskupů, abychom se za přípravu a zdar církevního sněmu modlili (naši biskupové žehnají denně všem, kdo zařadí tuto prosbu do svých denních modliteb):

Všemohoucí Bože, Otče, Synu a Duchu svatý,
vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi
k oživení víry a růstu Tvého království.
Dej, ať sněm a všichni, kdo se na něm podílejí,
poznají sílu Tvé milosti a pomoci.

Pomoz nám moudře poznávat Tvou vůli,
ukaž nám cesty, po kterých máme jít,
a žehnej svému lidu na každém kroku
v tomto velikém úsilí,
aby se Tvá církev stala živým nástrojem
evangelizace a obnovy,
světlem světa, kvasem a solí země
ke Tvé slávě a k posvěcení všech věřících. Amen.


Nemocní mohou připojit:

Své bolesti i slzy, své úzkosti i naděje,
všechno těžké i požehnané, co patří k mému kříži,
chci obětovat z celého srdce za církev,
za Svatého otce, za naše biskupy, kněze a jáhny,
za všechny služebníky církve a
za dobré ovoce plenárního sněmu církve v naší vlasti.


Petr Alexa OFS