Vznik nového bratrského společenství SFŘ

(směrnice Předsednictva Mezinárodní rady SFŘ)

1. Základní směrnice [týkající se vzniku] nového bratrského společenství

·Vytvořit bratrské společenství SFŘ mohou sekulární františkáni, bratři Prvního řádu a TOR nebo jiní františkánští řeholní bratři či sestry. Kdokoli převezme tuto iniciativu, musí o ní informovat radu vyšší úrovně a být s ní v kontaktu.

·Jakmile je požadavek [na vytvoření bratrského společenství] radou vyšší úrovně prozkoumán a schválen, je skupina osob, které mají zájem a jsou k dispozici, uznána za "vznikající skupinu".

·Je-li nablízku místní bratrské společenství schopné udržovat kontakt s touto novou skupinou, rada vyšší úrovně jej určí za "mateřské bratrské společenství"; pokud takové místní bratrské společenství neexistuje, udržuje s novou skupinou kontakt přímo rada vyšší úrovně.

·Pokud jsou ve skupině sekulární františkáni s profesí patřící do jiných bratrských společenství, ministr mateřského bratrského společenství vstoupí do styku s těmito bratrskými společenstvími (GK 55).

·Někteří členové skupiny jsou zvoleni za vedoucí či za prozatímní radu.

·Duchovní asistence musí být zajištěna příslušným vyšším [řeholním] představeným.

·Mateřské bratrské společenství musí pečovat o přípravu a motivaci skupiny a poskytovat praktické a právní rady.

2. Ti, kteří mají zájem a jsou k dispozici

Od těch, kteří mají zájem vytvořit nové bratrské společenství SFŘ se vyžaduje, aby

·měli tyto nezbytné předpoklady: katolickou víru, život ve spojení s církví, dobrou morálku, jasná znamení povolání (GK 39.2);

·měli zájem o poznání sv. Františka z Assisi a jeho spirituality (GK 40.2);

·byli schopni započít proces ověřování pravosti povolání do Sekulárního františkánského řádu (GK 38.1);

·znali a přijímali jednotlivé etapy formace (GK 38-44);

·měli ducha konverze (GK 13.1);

·vedli bratrský život (GK 30; 53.3);

·byli k dispozici pro službu SFŘ (GK 32.2).

3. Příprava skupiny

Jakmile byla vznikající skupina schválena, mateřské místní bratrské společenství či rada vyšší úrovně jako výraz spoluzodpovědnosti:

·určí člena mateřského místního bratrského společenství či rady vyšší úrovně za bratrského animátora, jehož úkolem je aktivní spolupráce se skupinou a její vedení k tomu, aby konala setkání, jejichž účelem je ustavení nového bratrského společenství, [dále bratrský animátor] zodpovídá za pozvání bratří a sester na setkání a modlitby bratrského společenství i k aktivní spolupráci při animování nového bratrského společenství a financování jeho aktivit a činností (GK 30.2-3);

·jmenuje kvalifikovanou osobu pro formaci, a to i v případě, že je formace skupiny zajištěna radou mateřského bratrského společenství či radou vyšší úrovně (GK 46.2; 50.1).

4. Duchovní asistence

Jako znamení společenství a spoluzodpovědnosti (Řehole SFŘ 26) požádá rada vyšší úrovně příslušného vyššího představeného o duchovního asistenta, který bude se skupinou udržovat kontakt (GK 88.1).

5. Zahájení [činnosti] skupiny

Po prvních setkáních připraví za pomoci bratrského animátora ti, kteří chtějí vytvořit bratrské společenství, časový plán a program setkání, jehož účelem je

·podpora znalostí a zájmu o SFŘ i bratrského života v něm (GK 31.4; 40.3, 53.3);

·seznámení se sv. Františkem a Sekulárním františkánským řádem (GK 40.1-2);

·[podpora] společných modliteb (GK 40.3);

·studium a zamýšlení se nad tématy lidské, křesťanské a františkánské formace (GK 40.3);

·navržení dne zahájení období iniciace (seznamování s řádem) pro ty členy skupiny, kteří o to požádají (GK 39.1 a 3);

·období iniciace (seznamování s řádem) je [pak] zakončeno obřadem přijetí [do řádu] těch kandidátů, které považuje rada mateřského bratrského společenství či rada vyšší úrovně za připravené (Rituál SFŘ, část I).

6. Profes

Když skončí období [počáteční formace], kandidáti se připraví na složení dočasné a/nebo trvalé profese.

·Kandidáti požádají ministra mateřského bratrského společenství či rady vyšší úrovně o složení profese (GK 41.1).

·Bezprostřední příprava na profesi může být uskutečněna formou duchovní obnovy a zamyšlení nad obřadem profese.

·Profesi nových bratří a sester přijme rada mateřského bratrského společenství či rada vyšší úrovně (GK 46.2);

·Akta o přijetí [do řádu] a o profesi jsou uchovávána v archivu nového místního bratrského společenství; kopie se zasílají radě vyšší úrovně (GK 46.2).

7. Kanonické ustavení

·Pro platné kanonické ustavení místního bratrského společenství se vyžaduje alespoň 5 členů s trvalou profesí (GK 46.2).

·Tito bratři a sestry požádají radu vyšší úrovně o zahájení procesu kanonického ustavení nového bratrského společenství.

·Rada vyšší úrovně se obrátí na vyššího představeného Prvního řádu nebo TOR s jurisdikcí na [příslušném] území, který přebírá zodpovědnost za zajistění duchovní asistence a pastorační péče pro nové bratrské společenství. Tento vyšší představený je zodpovědný za vydání dekretu o kanonickém ustavení (GK 46.1).

·Pro kanonické ustavení bratrského společenství mimo domy nebo kostely františkánských řeholníků Prvního řádu nebo TOR je nezbytný písemný souhlas místního ordináře; o něj společně požádají příslušný vyšší představený a ministr rady vyšší úrovně (GK 46.1).

·Dekret [o kanonickém ustavení] je předán a podepsán dvěma svědky při obřadu kanonického ustavení (Rituál SFŘ, III).

·Kopie dekretu o [kanonickém] ustavení se zasílá radě vyšší úrovně (GK 46.2).

·Pokud je bratrské společenství kanonicky ustaveno delegátem vyššího představeného, je kromě dekretu o kanonickém ustavení nutný i dokument potvrzující delegaci.

·[Zápis o] této události (kanonickém ustavení) se zařadí do kroniky nového bratrského společenství jako historie bratrského společenství a kopie se zašle radě vyšší úrovně.

8. První kapitula

Jakmile je nové bratrské společenství [kanonicky] ustaveno, musí slavit volební kapitulu v souladu s řeholí, Generálními konstitucemi SFŘ a národními stanovami.

9. Vznik SFŘ v národě

·Jestliže nejsou v národě ještě žádná bratrská společenství SFŘ, má se o to postarat Předsednictvo CIOFS (GK 46.3).

·Osoba, která přebírá iniciativu [směřující] k ustavení bratrského společenství, ať je v kontaktu s Předsednictvem CIOFS.

·Předsednictvo CIOFS ať se žádá o zprostředkování přijetí [do řádu], profese kandidátů a kanonického ustavení bratrského společenství.

V Římě, 14.6.2002