Lubomír Mlčoch: „Moc slova“ (sborník projevů)

Müller, Miloslav OFS

Čtenáři Poutníka znají a oceňují stati Lubomíra Mlčocha OFS, který má dar psát na nejrůznější témata, a to živě. V Poutníku publikoval již řadu článků, od prosté vzpomínky na rodnou obec a na svoji maminku až po stati, kterými přiblížil - populární formou - i složité problémy současného světa. V této činnosti bude pokračovat.

Lubomír Mlčoch je profesorem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a po dvě funkční období (1997-2002) byl děkanem fakulty. Z titulu této funkce bylo jeho úkolem mj. hovořit při slavnostních příležitostech, zejména při promocích absolventů fakulty.  Rozhodl se nepronášet standardní projevy (které všichni očekávají), ale říci absolventům něco opravdu důležitého pro jejich další život. V předmluvě knihy k tomu říká: „Věřil jsem, že univerzitní slavnosti, zarámované nádherným interiérem Karolina, starodávnými rituály, kostýmy a hudbou varhan, jsou právě příležitostí k ... připomenutí toho, co trvá a nepomíjí. Doufal jsem, že posluchači, mladí i starší, mají při takových příležitostech uši více otevřené...“

 

 

Proto při promocích k našemu překvapení se  nezabývá oceněním studijního úsilí a výhledem uplatnění získaných vědomostí, ale začne hovořit o Ježíši Kristu nebo o svatém Františku nebo o vynikajícím terciáři dr. Františku Noskovi. Přitom mluví tak, aby mu rozuměli nejen ti z posluchačů, kteří jsou křesťany, ale co možná všichni účastníci slavnosti. Z toho plyne velká přednost tohoto sborníku projevů: je možno dát jej číst lidem kolem nás, kteří nejsou věřící. Třeba kolegům v zaměstnání,  nebo třeba i našim dětem, které se odchýlily od víry, a podobně i vnoučatům a jiným.

 

 

Uvedeme příklad z promočního projevu k absolventům magisterského studia žurnalistiky a masové komunikace. (Tento projev byl otištěn v Poutníku č.1 z r. 2000). Ve sborníku je projev  uveden pod názvem „O moci slova“ (podle něj je nazván celý sborník). „Dožili jsme se přelomu letopočtu, jehož datování je spojováno s osobností muže, který se narodil před 2000 roky v Palestině. ... Přednáškové působení Mistra z Nazaretu trvalo pouhé tři roky. ... A slovo toho muže se zdálo být výjimečně mocné. Mocní tehdejšího světa dali Mistra popravit - tak se obávali jeho slova. Dodatečně pořízené záznamy z jeho přednášek ... byly ... postupně přeloženy za oněch 2000 let přibližně do 2300 jazyků (podle údajů Mezinárodní biblické společnosti).“

 

 

Sborník vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy.  Cena knihy je 240 Kč.

 

 

Knížka je pro nás všechny inspirací a velkým upozorněním na nutnost hledat cesty k oslovení lidí kolem nás. Nemysleme, že lidé kolem nás se nezajímají o to, co nám dává sílu žít jako křesťané. V životě každého člověka jsou období nebo okamžiky, kdy se jakoby zastaví, hledá jak dál a je ochoten přijmout naši pomoc. Je tomu tak třeba v mládí,  také v mezních okamžicích života (např. promoce). Ale i třeba ztráta zaměstnání, vážná nemoc atd. vede k otázkám po smyslu života. Autor sborníku si zaslouží poděkování za své průkopnické úsilí.

Miloslav Müller OFS