Zprávy

Za poutí do Poříčí nad Sázavou

 

Na hřbitůvku při kostele sv. Havla tam odpočívá dr. František Nosek (1886-1935), vynikající františkánský terciář, politik a ekonom předválečné doby. Každoročně je tu za něj obětována mše svatá. Letošní mše byla slavena v sobotu 17. dubna 2004 a byla při ní výrazně zastoupena hradecká diecéze. Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Koncelebrovali dva kněží z této diecéze: P. Josef Smola, který je děkanem

 

v Chrudimi (rodišti dr. Noska), a P. Pavel Čtvrtečka. Z pražské  arcidiecéze koncelebrovali

 

P. Miloslav Fiala OPraem. a P. Pavel Kuneš. Bohoslužby se účastnili též dva jáhnové: terciář František Šimáček z Pardubic a jáhen Sosnovec z poříčské farnosti. Pouti se účastnil mj. národní ministr SFŘ Petr Alexa spolu s  Jiřím Zajícem, sekretářem národní rady SFŘ.

 

            Otec biskup Kajnek zdůraznil ve své promluvě význam laiků v církvi. Řekl mimo jiné: „Zmrtvýchvstalý Pán dává výslovný příkaz apoštolům: ,Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!’ Tento Ježíšův příkaz byl, podle chápání církve po celá staletí, určen misionářům a snad také všeobecně kněžím a řeholníkům. Od 2. vatikánského koncilu ... jsou všichni laici, nekněží, povoláni k apoštolskému poslání. Osobnost Dr. Františka Noska září v dějinách minulého století našeho národa jako světlo k tomuto tématu. ... Muž, který byl nesmírně zaměstnán a vytížen službou veřejnosti a přitom ponořen do Boží přítomnosti, také jako františkánský terciář... Laické povolání znamená dát plně a vědomě svou kapacitu

 

a schopnost pro šíření evangelia skrze svou profesi. Stát se svatými v politice, v rodině,

 

v jakémkoli zaměstnání a stavu. Laici zasvěcují Bohu svět svým důsledným jednáním a tím, že k ,chůzi’ používají ,dvou nohou’: lásky a odbornosti, tím, že neodkládají své křesťanství, když přijdou do práce. Nejde o to svědčit slovem, ale především svým jednáním. Dříve nebo později, jako důsledek autentického svědectví životem, přijde otázka: ,Proč jednáš takto?’, která dá příležitost k tomu, aby svědčil třeba i slovem. Hans Urs von Balthasar, švýcarský teologický expert 2.vatikánského koncilu, nazývá laický stav v církvi ve 20. století  ,probuzeným spícím obrem’. Tímto termínem chtěl vyjádřit ty skryté rezervy, potenciál, který církev má v laicích. Jedna charismatická osoba současné doby, také laik, Chiara Lubichová,

 

 v jedné meditaci na toto téma píše: ,Co přitahuje moderní svět? Ponořit se do nejhlubší kontemplace a zůstat v zástupu, člověk vedle člověka...’ Tuto mši svatou bych chtěl obětovat nejen za Dr. Františka Noska, na něhož zde každoročně vzpomínáte a posilujete se jeho příkladem, ale také jako prosbu, aby v našem národě a v celém evropském kontinentu vyrůstali laici, kteří budou posvěcovat svět.“

 

Miloslav Müller OFS

 

 

 

8. františkánské setkání mládeže na Cvilíně

 

Téma: Církev – ano či ne?

 

Zveme všechny na Cvilín u Krnova v době od 2.7. do 6.7. Ubytování zajištěno (nutný spacák a karimatka), také možnost noclehu ve vlastním stanu. účastnický příspěvek je 300.-Kč. Přihlásit se je možno do 25.6. na adrese o. Lešek, Konvent minoritů, Masarykova 39, 746 01 Opava, tel. 553712807, e-mail: fsm.cvilin@centrum.cz

Po přihlášení obdržíte podrobnější informace (prosíme, uvádějte svou přesnou adresu).

O vaši modlitební podporu prosí o. Lešek  a přípravný tým.