Čím byla Česká liga akademická

Plocek, Josef

Na letošní rok připadá 100 výročí založení vysokoškolského akademického spolku Česká liga akademická, který za doby první republiky a v krátké době po druhé světové válce hrál význačnou úlohu ve světě katolických vysokoškoláků a v celé naší zemi. Nebude na škodu se poněkud vrátit do daleké minulosti a zamyslit se trochu nad existencí tohoto spolku, jehož členové pomalu odcházejí do věčnosti.

 

 

 

 

     ČLA se zrodila v době, která byla příznivá vzniku a existenci různých společenství, vybudovaných na základně spolkové a plnících určité potřeby života. Existoval Sokol, Orel, existovaly stovky a tisíce různých korporací sloužících k naplnění různorodých zájmů a účelů, a došlo také ke vzniku vysokoškolského katolického spolku, který plnil své poslání v České zemi, stejně jako na Moravě stejný účel sledovalo vytvoření katolického vysokoškolského spolku Moravan, založeného v téže době. ČLA se stala organizací věnující se službě a profesionálnímu a společenskému vyžití mladých katolických studentů, kteří přicházeli na vysokoškolská studia do Prahy, přicházeli do nového života a světa, mnohdy bezradní a bez pomoci, kdy právě hledali radu a pomoc materiální i imateriální, jakož i možnost společenského a profesního vyžití u tohoto svého spolku. ČLA jim přispěla v hledání ubytování, v opatření levného stravování, zapojovala je do spolkového života, do účasti na tuzemských výletech, ale i prostřednictvím světové vysokoškolské katolické federace Pax Romana na účasti na recipročních zájezdech do ciziny a na participaci na světových kongresech Pax Romana ve světě. Vedle zahraničního referátu existoval v tomto spolku také bohatý společenský život s dominantou známých ČLA plesů a jejich tzv. Dozvuků, často pod patronátem vysokých duchovních představitelů (např. v r. 1947 arcibiskup Josef Beran), ale i běžných tanečních zábav v Národní kavárně. Konání plesů opatřovalo Lize finanční substrát potřebný pro její spolkovou činnost, pro výpomoc nemajetným studentům, kdy také byla využita po válce pomoc americké zásilky šatstva. Sociální referát Ligy plnil takto své poslání ve prospěch chudých studentů. Členy Ligy byli také pozdější známé vysoké osobnosti politického a náboženského světa, např. známý a příkladný ministr JUDr.  František Nosek.

 

 

 

 

     Jestliže v době prvé republiky ČLA se vyžívala především ve spolkové oblasti činností, vedena svým ustanoveným duchovním rádcem, světským či řádovým knězem, svými přednáškami, společnými bohoslužbami, rekolekcemi, duchovními cvičeními, kulturními a sportovními podniky,  bohatou knihovnou,  klubovými a kancelářskými prostorami ve Strakově akademii (nynější budovy Předsednictva vlády), došlo po druhé světové válce k podstatné strukturální a obsahové změně poslání a účelu ČLA. Do Prahy tehdy přišli studovat dva slovenští studenti, MUDr. Silvo Krčméry a RNDr. Vlado Jukl, ovlivnění charismatickou osobností jesuity Kolakoviče, kteří změnili zcela spolkového ducha Ligy. Liga sice si ponechala pro světskou potřebu a pro vysokoškolský zahraniční styk svou spolkovou základnu, avšak její poslání a účel se změnil. Vedle dřívějšího čistě spolkového života a činnosti vystoupil do popředí duch modlitby, meditace, laického apoštolátu v podobě „jocismu“ a „jecismu“ preláta Cardijna, duch Katolické akce, praxe ankety, kontroly vlivu, vlivu nového duchovního rádce ThDr. Alexandra Heidlera, (po jeho odchodu do zahraničí a do Svobodné Evropy známého jako otec Křišťan), dosazeného arcibiskupem Josefem Beranem, základním mottem pro činnost a poslání se stala slova Písma „Jděte do celého světa… Buďte solí země…“ Jestliže v té době ČLA měla kolem 700 členů, její aktivita se projevila v desítkách či stovkách kroužků studentů a Kolakovičovy Rodiny na jednotlivých fakultách Karlovy univerzity a Techniky, ve všech vysokoškolských kolejích, a tato činnost Ligy musela narážet na potřebu komunistického režimu zbavit se tohoto ideového oponenta. Komunisté také ČLA zrušili (stejně jako již dříve to učinil německý nacionálně socialistický režim v roce 1939) a na základě své činnosti se dostalo do komunistického vězení několik desítek, možná i stovek členů Ligy. Více o ČLA je možno se dozvědět v denním tisku a na vzpomínkovém večeru dne 18. 5. 2006 v budově pražského semináře. 

Josef Plocek

 

 

 

 

 

Pastorační středisko, Praha 6, Kolejní 4, Křesťanské fórum a Sdružení křesťanských seniorů

 

Vás zvou na setkání ke 100. výročí založení České ligy akademické – prvního sdružení katolických vysokoškolských studentů, které se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2006

 

 

 

 

u sv. Vojtěcha v Praze 6:

 

 

 

 

17:00 hod.: Mše sv. – kardinál Dr. Miloslav Vlk , arcibiskup pražský,

 

 

 

 

18:30 hod.: Zahájení vlastního setkání, úvodní slovo p. kardinála, shrnutí historie ČLA, osobnost Dr. Františka Noska, činnost ČLA v letech 1945-49, beseda s dosud žijícími členy ČLA.