Řeholní dům Sester Apoštolátu sv. Františka v Praze-Dejvicích

Sestry Apoštolátu sv. Františka

Kostel sv. Václava stojí na místě někdejšího hospodářského dvora proboštství metropolitní kapituly sv. Víta na Pražském hradě. V letech 1908-09 dal probošt kapituly a světící biskup pražský Václav Frind přeměnit dvůr  na opatrovnu pro dívky a budovu pivovaru, která stála na dvoře, nechal přestavět na novorománský kostel. Sochařskou práci provedl Vlad. Astl a malířskou Boh. Čila a Vil. Chlad podle návrhů bratra emauzského kláštera Pantaleona Majora.

Opatrovnu pro dívky dostaly na starost tři sestry kongregace Dcer Božské lásky a ošetřovaly čtyřicet dětí.

V roce 1929 přišlo do Dejvic několik Sester Apoštolátu sv. Františka. Jejich zakladatel P. Dr. Jan Evangelista Urban OFM se na naléhání kapituly ujal kostela sv. Václava i opatrovny. 11. 10. 1929 sloužil v kostele první mši sv., na které byl přítomen i pan ministr Dr. František Nosek. Sestry se staraly o chudé, nemocné a opuštěné, věnovaly se dětem v besídkách a měly katecheze dětí i dospělých.

V roce 1939 P. Jan Ev. Urban koupil z prostředků dárců od proboštství objekt opatrovny i kostela sv. Václava, aby sestry mohly společně žít a působit. Péči o kostel převzaly již v roce 1929.

Nové liturgické předpisy po 2. vatikánském koncilu a nutnost opravy kostela si vyžádaly nejen jeho rekonstrukci, ale též změnu celého vzhledu sakrálního prostoru. V presbytáři byla vyměněna vitráž barevného okna, zrušena mřížka, do prostoru kněžiště byl umístěn nový široký oltář, aby mohla být sloužena mše sv. tváří k lidu. Do eliptické zdi presbytáře byl zbudován svatostánek a před okno zavěšen veliký kříž. Tato oprava byla provedena převážně svépomocí farníků a ještě téhož roku posvětil nový oltář otec biskup František Tomášek.

Na jaře 1990 začali v kostele sv. Václava působit bratři františkáni. P. Benedikt Holota OFM, který se po smrti P. Jana Ev. Urbana OFM stal duchovním asistentem Sester Apoštolátu sv. Františka, má zde pravidelně mše svaté a slouží Sestrám Apoštolátu i farnosti.

V prostorách řeholního domu sester se konají duchovní obnovy, katecheze i výuka náboženství.