Zprávy

Nové knihy

 

 

Dar a tajemství

 

k padesátému výročí kněžství Svatého otce

 

„Každé kněžské povolání je velkým tajemstvím, je to dar ... tajemství Božího vyvolení“, píše  papež Jan Pavel II. Tato kniha je ohlédnutím za jeho padesáti lety kněžství, vrací se však také k různým událostem  z dětství, práce, doby studia na Jagellonské univerzitě, zamýšlí se i nad těžkými zkušenostmi z let války. Svatý otec vzpomíná na své kněžské svěcení l. listopadu 1946 a na první léta svého působení v kněžské službě.  Upozorňuje na nejrůznější události v tehdejším Polsku - kniha nám umožňuje porozumět mnohým kulturním a duchovním souvislostem.  Cenné jsou i úryvky z básní napsaných Svatým otcem a odkazy k jeho literárním a teologickým dílům.

 

Kniha je určena laikům i kněžím, všem, kdo uvažují o otázkách zasvěceného života. Vyšla v pražském

 

nakladatelství Nové město, doporučená cena je 115,-Kč

 

 

 

Příteli svatého Františka,

 

blíží se prázdniny, a proto ti nabízíme několik akcí. Zveme tě na

 

- FRANTIŠKÁNSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE (l. FSM)  na Cvilíně u Krnova ve dnech 28.6-

 

. - 2.7. Na programu budou: mše svaté, modlitba breviáře, adorace, svědectví, přednášky, setkání ve skupinách, koncerty křesťanských skupin.

 

- EXERCICIE SE SVATÍM FRANTIŠKEM (pro chlapce a muže) v termínech: 7. - 12.7 v Brně, 21. - 26.7. a 11. - 16.8.  na Cvilíně u Krnova.

 

Chceš-li se zúčastnit exercicií nebo setkání mládeže, přihlas se do 1O.6.1997 na adresu: o. Kryštof Kkibiński, Konvent minoritů, Minoritská l, 602 00 Brno.

 

Zájemcům zašleme podrobnější informace.

 

Pokoj a dobro!

 

Bratři minorité

 

 

 

Socha svatého Vojtěcha v Itálii

 

V kolébce benediktinského řádu v Subiacu byla v předvečer svátku svatého Benedikta dne 2O. března odhalena socha svatého Vojtěcha, která má poutníkům z celého světa připomínat tisící výročí světcovy smrti. Podobná socha bude postavena také v Assile, kde se sv. Vojtěch  zastavil na své cestě ze Subiaca do kláštera Monte Casino.

O pouti do Poříčí

                        Přímo u řeky Sázavy tam stojí starobylý kostel sv.Havla, kde byla
12.dubna 1997 sloužena mše sv. za našeho bratra dr.Františka Noska, terciáře sv.Františka a význačného katolického činitele (+ 17.4.1935). Pouti k jeho hrobu při tomto kostele a na mši sv. za něho obětovanou se konají každoročně od jeho smrti.
                       Hlavním celebrantem byl letos Mons.P.Karel Pilík, postulátor diecézního informativního procesu ve věci bratra Noska. Koncelebrovali P.Benedikt Holota OFM a P.Jaroslav Lízner, farář v Poříčí n.S. Bohoslužby se účastnila řada členů a členek františkánské rodiny společně s místními farníky i věřícími odjinud. Při bohoslužbě i po ní byla srdečná, přátelská atmosféra.
                      Otec K.Pilík ve své homilii vyzdvihl jeden velmi aktuální rys Noskovy činnosti a to poctivost.  Nosek se úspěšně věnoval aktivitám v oblasti finanční - ať už v souvislosti s pomocí  Církvi, s charitou nebo s budováním katolických hospodářských zařízení. Ačkoli jeho rukama prošly miliony, nezůstalo mu z toho "za nehty" nic. Zemřel zcela chudý. Bratr Nosek si totiž vzal k srdci Kristovo blahoslavenství : "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské" (Mat 5,3). Tím nejsou myšleni lidé slabého rozumu, ale naopak duchovní šlechtici,kteří dávají přednost Božím záležitostem  před věcmi pozemskými včetně peněz.
                    P.K.Pilík pokračoval : Jak rozdílné je toto Kristovo blahoslavenství oproti heslu,které dnes můžeme často slyšet,že totiž peníze jsou vždy až na prvním místě !  Jsou-li peníze takto vyvýšeny, nelze se divit,že dochází k velkým zpronevěrám. Důsledkem jsou pak úpadky postižených institucí včt. bank. Tyto negativní zkušenosti potvrzují,že spolehlivým základem činností
v oblasti ekonomické je Kristovo slovo "Hledejte především jeho (Boží) království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mat 6,33).