List papeže Řehoře IX. sv. Anežce České (2)

List "Pia meditatione pensantes" Řehoře IX.

 

 Tento list představuje zmírnění pokynů týkajících se postu obsažených v Hugolinových konstitucích a zdůrazněných v listu Licet velut ignis všem abatyším a sestrám Řádu sv. Damiána z 9.2.1237.

 

 Papež zdůvodňuje tato zmírnění přísnosti v jídle chladnou polohou země, je však jisté, že výjimky, o něž jde, odpovídají praxi užívané u sv. Damiána, o které Klára poučila Anežku ve svém 3. listu.

 

 Milovaným dcerám v Kristu, abatyši a společenství služebnic Kristových kláštera sv. Františka v Praze řádu sv. Damiána, pozdrav a apoštolské požehnání.

 

 Uvažujeme a zbožně rozjímáme, že když Syn věčného Otce přijal tělo pro spásu lidského rodu v lůně slavné Panny Marie, a uspořádal všechno s laskavostí, přinesl různé pomoci všem svým věřícím, kteří se radují, že ho mohou chválit, když vytrvávají v jeho slibech. Z toho důvodu s Boží pomocí snažíme se pomáhat vám, aby ve vás rostla horlivost zbožnosti a milost vytrvalosti, pokud jde o zachovávání zákona. Protože však žijete, zachovávajíce řeholi ke chvále Vykupitele, v zemi, kde zima je velmi drsná, plyne z toho, že nemůžete ve všem zachovávat, jak byste chtěly, přísnost řehole, kterou jste dostaly. Vedeni Boží mírností, rozhodli jsme se zmírnit přísnost spásným způsobem. Autoritou tohoto listu dovolujeme vám, ačkoli jste vázány podle řehole ke čtyřicetidennímu postu, že v neděli a ve čtvrtek můžete jíst dvakrát a požívat mléčné pokrmy. Žádná z vás není povinná postit se v den Velikonoc, o slavnostech bl. P. Marie a apoštolů, o svátku Narození a v dobách zřejmé potřeby, zvláště v nemoci. A kdyby některá z vás měla onemocnít, abatyše nebo starší sestra mají moc dispensovat ji od postu a od kvality jídla. Kromě toho je naší vůlí, aby v ty dny, ve které podle řehole během obecného čtyřicetidenního postu a adventu jste povinné postit se o chlebu a vodě, měly jste jídlo jako všechny ostatní dny čtyřicetidenního postu. Udělujeme vám také dovolení oblékat dva hábity, škapulíř, kožešinový plášť, obuv a užívat slamníky naplněné senem nebo slámou a podušky.

 

 Nikdo ať se neodváží porušit tento list našeho dovolení nebo mu opovážlivě odporovat. Kdyby se to někdo pokusil učinit, ať ví, že upadne do hněvu všemohoucího Boha a sv. Apoštolů Petra a Pavla.

 

 Dáno v Lateráně 3. dne před májovými Nonami (tj. 5. května), dvanáctého roku našeho pontifikátu (1238).

 

S. Chiara d\'Assisi,

 

Scritti e Documenti,

 

Editrici francescane

 

z italštiny přeložil

 

Radim Jáchym OFM