Sestry Apoštolátu sv. Františka

DĚKUJEME PÁNU ZA 70 LET EXISTENCE

 

 

Sestry Apoštolátu třetího řádu sv. Františka

 

 

Duch  Pána, duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, potěšit všechny soužené...“ (Iz 61,1-2).

 

 

Milí čtenáři,

někteří jste znali osobnost našeho zakladatele, PhDr. Jana Ev. Urbana OFM (1901-1991), někteří nás znáte z knížky „Srdcem a životem“, někteří osobně, někteří vůbec ne. Chceme se vám přiblížit v této krátké informaci.

Jsme vám blízko, naše sestry, které v různých společenstvích následujete vzor sv. Františka a sv. Kláry. Jsme též řádovým společenstvím, které se snaží jít ve Františkových stopách a chce jako on žít evangelium v jeho úplnosti a prostotě.

Chceme ale zároveň být blízko vám všem, bratři a sestry, kteří žijete ve světě, neboť i my zůstáváme a působíme ve světě, v obyčejném prostředí, abychom tam vnášely Kristovu lásku a Kristovo světlo. Uprostřed těch, kdo Boha neznají nebo jsou mu daleko, chceme připravovat cestu k přijetí víry, být apoštolátem mezi těmito lidmi svou přítomností.

Ptáte se tedy, kdo jsme.

 

 

Řád pro evangelní život ve světě

Podle církevního práva patříme mezi řeholní instituty zasvěceného života. Jsme vděčné, že s mnoha jinými společenstvími patříme do velké rodiny sv. Františka. Sestry, které uposlechly Boží volání, opouštějí pro toto povolání všechno, oddávají se úplnému následování Krista, celý život odevzdávají jeho službě a tak se úplně a výlučně zasvěcují Bohu sv. sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.

Takto zasvěcený život nežijeme v klášterech, ale v soukromých příbytcích, v malých sesterských společenstvích, bez řeholního oděvu. O to více se snažíme žít z víry, cítit se zasvěcené Pánu uvnitř, a hnědý závoj, znamení našeho zasvěcení, který nosíme k modlitbám, liturgii a při určitých příležitostech nám má toto zasvěcení tím více připomínat.

Zvláštní povahou našeho společenství je život „ve světě“, abychom byly blíže lidem, žily mezi nimi - bez vnějšího znamení, podobně jako žil Kristus Pán a apoštolové. Svou přítomností, srdcem i životem, utrpením a prací chceme přinášet radostnou zprávu chudým, obvazovat zraněná srdce, těšit soužené, hledat s hledajícími... Toto poslání, tato evangelizace není možná bez zakořenění do Krista, musí vyrůstat z kontemplace. Proto nutnou podmínkou pro naši existenci je život modlitby, život skrytý s Kristem a život prožívaný ve společenství. Z kontemplace, zaměřené na Pána, pak pramení i konkrétní forma naší služby.

 

 

Jak naše společenství vzniklo?

Bylo to právě před 7O lety, kdy 15. září 1927 byl sjezd všech členů třetího řádu sv. Františka na Svaté Hoře. Tam otec Jan Ev. Urban vyzval přítomné ke službě církvi a dal konkrétní směrnice, jak víru, lásku a františkánské charisma uplatňovat v životě, jak se dostat k duším, láskou k víře. Chtěl tím odpovědět na výzvu encykliky Pia XI. „Ubi arcano“ o zapojení laiků do apoštolátu církve. Z několika prvních sester, které tuto výzvu vzaly doslova a rozhodly se zasvětit se zcela Pánu, vzniklo nové společenství s názvem „Apoštolát třetího řádu sv. Františka“.

Letos, kdy prožíváme sedmdesátileté výročí vzniku našeho společenství, děkujeme Pánu za našeho zakladatele otce Jana i za všechny sestry, které prošly vězením a mnohým utrpením a nesly tento oheň dobou pronásledování a udržely jej až do dneška.

 

 

Jak dnes působíme

Znamení této doby jsou zčásti jiná než před 7O lety, jsou v nich větší úzkosti a problémy, utrpení a zlo. Je dnes třeba, při zachování věrnosti charismatu našeho začátku, otvírat se Duchu svatému a přijímat nové Boží výzvy a dávat odpověď na nové problémy a bolesti současné doby. Žijeme v pozměněné situaci, v zemi, která je misijním územím. Situace dnešního světa kolem nás je vinicí, na kterou nás Pán povolal. „Nikomu není dovoleno zůstat nečinným“ (Christifideles laici). Smír Srdci Ježíšovu a spása lidí je naším hlavním posláním. Smír a svědectví.

Dnes je nás 62 sester, 52 v Čechách a na Moravě, 10 sester žije a působí na Slovensku. Žijeme v malých sesterských společenstvích aspoň dvou sester, v soukromých bytech, které nazýváme podle sv. Františka „místy“. Více sester žije v mateřském domě v Praze-Dejvicích a několik  starších a nemocných sester v domku ve Staré Boleslavi. Další „místa“ jsou v Nespekách, Pyšelích, Chebu, Hradci Králové, Kutné Hoře, České Třebové, Českých Budějovicích a v Olomouci. Na Slovensku jsou sestry v Bratislavě, Trnavě a Banské Bystrici.

Většina sester je v důchodovém věku, ale každá se podle svých sil a možností snaží naplňovat své poslání. Přicházejí nové, mladé sestry, které procházejí důkladnou přípravou k celoživotnímu zasvěcení,  devítiměsíční kandidaturou, dvouletým noviciátem a pětiletou dobou přípravy k doživotním slibům. V současné době máme 2 sestry novicky a 3 sestry v juniorátě. Sestry  se dávají Pánu, aby je plně posvětil a sobě zasvětil. Podle vzoru Ježíše, kterého Otec „posvětil a poslal do světa“ (Jan 10,36), jsou sestry poslány do světa, aby tam vnášely Krista. Čím více se mu sestra připodobní, tím více ho zpřítomňuje ve světě a dává mu působit ke spáse lidí. On je ten, který dal sebe v oběť. Nakolik do tohoto Ježíšova bytí pro Otce a pro spásu lidí  vstoupíme, natolik se staneme užitečnými pro jeho království. Jen kříž našeho Pána může dnes postavit hráze zlu.

Otevřeným polem pro naše poslání je jakékoliv čestné zaměstnání, nespecializujeme se na určitou činnost, ani nemáme žádné vlastní ústavy. Snažíme se přibližovat k jednotlivým lidem, pracovat od srdce k srdci, dostávat se, kde je to možné, k těm, kdo neznají nebo hledají Boha a smysl života. Dáváme přednost službě potřebným, nemocným, trpícím lidem, lidem na okraji. Sestry na Slovensku navštěvují vězně a věnují se jejich katechezi. Pomáháme též ve farnostech, jak je potřeba, některé sestry se věnují vyučování, katechezi, výuce víry, duchovním obnovám.

 

 

„Jako ženy, které následovaly Ježíše“ (Mt 27,55)

Kromě profesních sester existuje ještě jedna možnost, jak žít podle ideálů Františkových s charismatu Apoštolátu přímo ve světě. Tato možnost je otevřená ženám, které žijí ve svých rodinách, mohou to být i vdané ženy, které přece jenom cítí volání žít více Pánu a sloužit mu. Jsou to sestry. které spolupracují se sestrami Apoštolátu a jsou modlitební základnou pro činnost celku, jsou to „sestry s příslibem“. Mají závazek žít evangelium, jak jim to jejich životní situace dovoluje. Tak se ideál Františkův - žít evangelium - dostává ještě blíže k lidem dnešní doby a do našich rodin. Také jejich příslibu předchází formace a výuka o apoštolské a pastorační službě.

Nedávno jedna z těchto sester o svém povolání napsala:

„Děkuji ti, Pane, za toto povolání, neznám krásnější.

Děkuji ti za společenství, jehož řeholí je evangelium a klášterem celý svět.

Buď veleben, náš Pane!“

Sestry Apoštolátu třetího řádu sv. Františka

160 00 Praha 6, Proboštská 3