Mormoni

Remeš, Prokop

Jsme nejchytřejší lidé na světě, nejlepší lidé, jací kdy žili na Zemi, a neříkám to chlubivě, protože věřím, že tato pravda je zjevná každému, kdo je ochoten se na nás nezaujatě podívat.

 

 

Brigham Young

 

 

 

 

Mormoni jsou další sektou, která má jistotu o pravosti svého učení a snaží se nás přesvědčit, že jsou jediní skuteční vyznavači křesťanství. Jaká je jejich historie a jaký je původ jejich názvu?

 

 

Historie mormonů  začala na začátku minulého století. Bylo to roku 1820, kdy v Americe žil patnáctiletý chlapec jménem Joe Smith, který tvrdil, že se mu zjevil Bůh a Ježíš a vyzvali ho, aby čekal na další pokyny. O tři roky později se mu zjevil anděl jménem Moroni, a tento anděl mu oznámil, že na pahorku Cumorah ve státu New York jsou v zemi zakopané zlaté desky popsané egyptskými hierogryfy, které napsal dávný americký historik ze 4. století jménem Mormon. Anděl Moroni byl synem tohoto Mormona. Joe Smith desky po určitých nesnázích vykopal spolu s čarovnými brýlemi. Když se jimi na text podíval, uviděl přímo pod hierogryfy přepis textu do angličtiny. Skryt za zástěnou nadiktoval text z desek svému příteli a pak je vrátil Moronimu. Překlad vydal poprvé v roce 1830 pod názvem Kniha Mormon. Ve stejném roce se šesti lidmi založil Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, která je dnes celosvětovou organizací běžně zvanou mormoni.

 

 

V Knize Mormon se vypráví o tom, že Izraelité, když prchali před Nabuchodonozorem, dorazili až do Ameriky. K nim přišel po svém zmrtvýchvstání Ježíš, předal jim pravé poznání a založil u nich pravou církev. Tito Izraelité byli rozděleni do dvou znepřátelených kmenů a v bitvě na pahorku Cumorah jeden kmen vyvraždil druhý, za což byli potrestáni tím, že jim zhnědla kůže a stali se z nich Indiáni. Moronimu se ještě včas podařilo uschovat do země zápisky svého otce Mormona, který byl poslední historik z těchto vyvražděných Izraelitů.

 

 

 

 

Čím dokládají pravdivost vzniku Knihy Mormon, když se zlaté desky nezachovaly a Joe Smith diktoval překlad za oponou?

 

 

 

 

Jen svou vírou. Je zajímavé, že tato kniha obsahuje doslovné citáty z anglického tradičního překladu King James Version (Příklad krále Jakuba) z roku 1611, i když byla údajně napsána o dvanáct století  dříve. Zajímavé je také, že v původním Smithově překladu se vyskytuje množství gramatických chyb, které byly teprve v pozdějších vydáních opravovány.

 

 

Původní zlaté desky se tedy nezachovaly, protože  je Smith vrátil Moronimu. Překlad tedy nelze ověřit. Zachoval se však papyrus s egyptskými hierogryfy, který Smith získal v roce 1835 a rovněž přeložil a vydal pod názvem Kniha Abrahám. Je to další základní spis mormonů. Egyptologové však zjistili, že tzv. překlad je celý Smithův výmysl. Papyrus totiž přináší instrukce pro balzamování mrtvol a o Abrahámovi tam není ani slovo. Překlad si tedy Smith vymyslel. Přes tento podvod a očividnou rozporuplnost vzniku jejich náboženství jsou miliony lidí, kteří knihu čtou jako jeden ze základních inspirovaných spisů mormonů a věří vymyšlenému „překladu“ Smitha, a ne překladu odborníků.

 

 

 

 

Jaký byl další vývoj mormonismu?

 

 

Nejprve se usadili ve státě Illinois. Tam se Joe Smith dostal do rozporu se zákonem pro mnohoženství, které původně bylo součástí jejich víry, a nakonec byl zabit. Po jeho smrti je ujal vedení muž jménem Brigham Young, který se svými věrnými přešel celou Ameriku a dovedl je až do nynějšího státu Utah, kde je dodnes světové centrum mormonů. Podmínkou, aby mohli vstoupit do Unie, byla monogamie, proto zrušili mnohoženství, etablovali se, společensky se zařadili. Tento Young dále rozvíjel učení. Například napsal, že Bůh byl původně člověk: kdysi dávno totiž  byli kdesi rodiče, kteří měli syna  jménem Elohim. Tento syn díky poslušnosti pravému učení se po své smrti stal Bohem. Stvořil nebeský trůn a zemi, s nebeskými manželkami zplodil řadu duchovních dětí. Pak  nastala určitá disputace, jací mají být lidé. Zasedání byli přítomni i dva nejstarší Elohimovi synové Ježíš a Lucifer. Ježíš navrhoval, že lidé mají být bytosti se svobodnou vůlí s možností rozhodnout se pro dobro nebo zlo, Lucifer prosazoval, aby to byli lidé, kteří budou přinuceni konat Boží vůli. Došlo k hlasování, Lucifer boj prohrál a byl odvržen  a jeho potomci jsou lidé s černou kůží. Proto byli černoši až do roku 1978 v této církvi diskriminováni.

 

 

Mormoni dále věří, že jednou Bůh v lidské podobě navštívil Marii, aby opatřil lidské tělo pro své duchovní dítě Ježíše. Opatřit si lidské tělo je snahou všech duchovních dětí, protože každý, kdo projde tělesným životem, má šanci stát se bohem, dostat některou planetu s množstvím manželek a plodit další duchovní děti... Já vím, je to všechno hrozně divoké. S křesťanstvím to má velmi málo společného. Například mají křest, ale i křest za mrtvé - to je jejich specifikum: Když mormon vyhledá v archivu data narození a úmrtí kohokoliv, může se za něho dát zástupně pokřtít, takže celé Spojené státy už jsou pokřtěny na mormony. Při  obřadu zasvěcení dostává mormon rituální spodní prádlo - původně sahalo až po kotníky a rukávy k zápěstí, teď už je to trochu zmodernizováno. Toto prádlo mormon smí svléknout jen při mytí nebo při sportu. Je to jakýsi liturgický oblek. Říkají, že jako kněz má ornát, mají oni toto spodní prádlo. Protože mormon má kněžskou hodnost již ve dvanácti letech, má proto jakoby kněžské roucho, které ho chrání před zlem.

 

 

 

 

Jak je možné, že existují lidé, kteří tomuto všemu věří?

 

 

Protože to je sekta. Příslušnost k sektám nestojí na rozumové úvaze, ale na mimoracionálních aspektech. Lidé se stávají mormony ne proto, že by předem přijali pravdivost tohoto učení. Nejprve se stanou mormony a dodatečně přijímají toto učení.

 

 

 

 

Ale proč konvertují právě k mormonům?

 

 

Protože jim je mezi nimi dobře. Ve věrouce mormonů není nic zvlášť přitažlivé. Věrouka není hlavní důvod, proč k nim lidé přicházejí. Přizpůsobují se podvědomě. Je jim mezi nimi dobře, proto věří, že co učí, je pravda.

 

 

 

 

Že se mezi nimi cítí dobře, to přece není důvod ke konverzi!

 

 

Ale to je důvod! Jakmile se člověk cítí v některé skupině dobře, chce k této skupině náležet, chce být touto skupinou brán. To znamená, že hlubinné psychické tlaky jsou tak mocné, že vedou k identitě.

 

 

 

 

Kolik je ve světě mormonů?

 

 

Asi deset milionů. U nás jich je asi dva tisíce. Byli tady už za Rakouska, za první republiky je vyhnali, po druhé světové válce je vyhnali komunisté. Žili v ilegalitě, v květnu 1989 podali žádost o registraci, vyhověno jim bylo v únoru 1990. Misionáři, většinou Američané, kteří se naučili neuvěřitelně dobře mluvit česky, jsou vždy dva vymydlení blonďáci - podle Smitha při vtělování barva kůže svědčí o tom, jakým životem žil duchovní člověk před tím. Čím světlejší, tím lepší. Při evangelizaci se prezentují jako křesťané. Všechny bizarní prvky potlačují. Budou mluvit o Ježíšovi, řeknou vám: Ano, je to bůh, ale už neřeknou, že to je jeden z mnoha milionů bohů, kteří existují. Budou mluvit o Trojici, ale ne o tom, že to jsou podle nich tři bohové. Polyteismus je jedním z důvodů, proč nejsou považování za křesťany. O tom však s vámi při svých misiích hovořit nebudou.

 

 

 

 

Co je to tzv. věčný sňatek?

 

 

Věčný sňatek nebo také věčné manželství je obřad, při kterém dostává žena tajné jméno, kterým ji pak manžel v soudný den vyvolá z hrobu. Kdyby ji manžel nevyvolal nebo kdyby jméno zapomněl, nemá žena možnost povstat k novému životu.

 

 

 

 

Jak ovlivňuje víra život mormonů?

 

 

Mormoni jsou velmi pracovití, žijí dobrým rodinným životem, mají hodně dětí, neboť duchovní děti v nebi mohou získat tělo jen skrze pozemské rodiče, aby se pak mohly stát bohy. Platí pro ně absolutní poslušnost prezidentu církve, který je nazýván živým prorokem a jeho hlas je pravdivější než biblická zvěst. Jedna zásada totiž říká: Živý prorok je pro nás důležitější než mrtvý prorok. Proto je bezpodmínečně vyžadována naprostá poslušnost žijícímu proroku.

 

 

 

 

Nepůsobí to rozpaky v řadách členů, že výroky „žijících proroků“ jsou pravdivější a závažnější než Bible?

 

 

Právě naopak. U mormonů, stejně jako u jiných podobných organizací, působí každé nařízení - mezi ně patří také zákaz pití čaje nebo kávy - ve svém důsledku jako prostředek ještě většího připoutání člena k organizaci.

 

 

Za rozhovor poděkovala Olga P. Šotolová