Nový překlad spisu Itinerarium mentis in Deum svatého Bonaventury z Bagnoregia

Pospíšil, Ctirad Václav OFM

            Itinerarium mentis in Deum, které je bezesporu nejznámějším spisem[1] Serafického doktora[2], představuje sice materiálně jen nepatrný zlomek jeho díla[3], nicméně na oněch několika stranách textu se setkáme ve zhuštěné podobě prakticky se vším podstatným, co charakterizuje Bonaventuru filozofa, teologa a především mystika[4]. Z toho ovšem vyplývá, že porozumění tomuto spisu předpokládá jednak velmi dobrou znalost Bonaventurova myšlení, jednak také znalost scholatické filozofie a teologie obecně.

Číst Itinerarium je tedy rozhodně něco jiného, než otevřít nějakou současnou populární příručku z oboru spirituality, kterých je na našem knižním trhu snad až příliš. Na to, že Itinerarium není vůbec snadnou četbou, upozorňuje v jeho úvodu i sám autor.

                        „Vybízím tedy čtenáře k nářku modlitby pro ukřižovaného Krista, jehož krev nás omývá ze špíny neřestí. Ať se čtenář nedomnívá, že mu stačí četba bez pomazání, nazírání bez oddanosti, bádání bez úžasu, kritické zkoumání bez jásotu, úsilí bez spravedlnosti, vědění bez lásky, pochopení bez pokory, studium bez Boží milosti, zrcadlo mysli bez Bohem vnuknuté moudrosti. Předkládám následující úvahy těm, kdo jsou proniknuti milostí Boží, pokorným a spravedlivým, zkroušeným a Bohu oddaným, pomazaným olejem radosti, milovníkům Boží moudrosti a těm, kdo po ní horoucně touží, kdo se chtějí zcela oddat velebení Boha, jeho obdivování a okoušení. Připomínám, že toto vnější zrcadlo zmůže málo nebo nic, pokud vnitřní zrcadlo mysli se nebude lesknout čistotou. Proto tedy, Boží muži, popřej sluchu káravému hlasu svědomí dříve, než pozdvihneš oči k paprskům moudrosti, odrážejícím se v jejích zrcadlech, abys snad kvůli jejich nazírání nepadl do ještě hlubší propasti plné temnot."[5]

            Vzhledem k tomu, že spis představuje podle všeobecného mínění odborníků jeden ze základních pramenů františkánské spirituality a navíc již existující český překlad otce Jana Urbana a rovněž slovenský překlad[6] dnes již z mnoha hledisek nevyhovují, rozhodl jsem se Itinerarium znovu přeložit. Vždyť bez znalosti Itineraria je vlastně nemožné hlouběji porozumět Bonaventurovým hagiografickým dílům, tedy Legendě většíLegendě menší[7].

            Abych zpřístupnil text co největšímu okruhu zájemců, opatřil jsem překlad velmi rozsáhlým poznámkovým aparátem, který je určen jak odborníkům, tak lidem, jimž se podobná literatura dostává do rukou bu_ jenom zřídka, nebo dokonce poprvé. Velké množství poznámek by tedy nemělo nikoho odrazovat od toho, aby se do Bonaventurova světa sám ponořil. Překlad je doplněn úvodní studií o životě a díle svatého Bonaventury a také souvislou interpretací celého spisu, která byla uveřejněna v poněkud širším rozsahu v odborném periodiku naší řádové papežské univerzity Antonianum[8].   Jak již bylo řečeno, Itinerarium představuje sice pouhou kapku v moři toho, co Bonaventura napsal, nicméně v této kapičce se odráží vlastně všechno podstatné a originální co charakterizuje jeho myšlení a jeho spiritualitu. Z tohoto důvodu překlad a úvodní studie neseznamuje čtenáře pouze s Itinerariem, ale díky rozsáhlému poznámkovému aparátu, o nějž je doplněm přeložený text, poskytuje úspornou formou velmi hutný úvod do celého Bonaventurova myšlení, o němž toho v češtině doposud neexistuje prakticky nic.

            Tímto překladem chci splatit dluh, který vůči Bonaventurovi mám. Zabýval jsem se totiž jeho dílem více než tři léta v době mého římského studia, tématem mojí doktorské práce byla jeho teologie kříže[9]. Můj dluh pak spočívá v tom, že jsem se od tohoto velkého mistra naučil opravdu mnohému, ale navíc přiznávám - v Poutníku je to možné, protože se nejedná o vědecké periodikum - že jsem Bonaventuru v té době denně vzýval, a on mi opravdu podával pomocnou ruku. Byla to skutečně krásná zkušenost a já bych si přál z celého srdce, abyste i vy směli mít na tom všem podíl.

            Překlad vyjde s největší pravděpodobností ještě před Vánocemi 1997 v nakladatelství Krystal, takže se bude nabízet jako vhodný dárek. Pokud budete mít zájem, můžete si již nyní knížku objednat na adrese: Nakladatelství Krystal OP s.r.o. Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 02/ 24218441, fax 24219685. Kniha bude mít kolem sto stránek formátu A5 a cena jednoho výtisku rozhodně nepřesáhne to, kolik nyní na našem knižním trhu platíme za publikace podobného rozsahu.

            Chtěl bych ještě připomenout, že Itinerarium představuje jeden ze základních pilířů františkánské spirituality a každý, kdo si přečetl Františkánské prameny, by měl mít v knihovně bezesporu i toto Bonaventurovo dílo. Navíc na tom, kolik výtisků se prodá a jaký zájem knížka vzbudí, závisí i to, jestli bude v příštích letech možné uveřejnit další překlady základních děl Serafického doktora. Rád bych totiž v přibližování tohoto génia františkánské teologie a spirituality českému čtenáři pokračoval i v budoucnosti. Moje zkušenost s Bonaventurou mi říká, že to opravdu stojí za to.

                        ThDr. Ctirad Václav Pospíšil OFM     [1]Srv.např. Berubé C., „L\'Itinerarium dans l\'histoire de la pensée franciscaine", Studi Francescani 85 (1988) 263-278; Del Zotto C., „L\'Itinerarium nel magistero recente della Chiesa", Studi Francescani 85 (1988) 365-393.

     [2]Původní Bonaventurův titul byl <>. Dnes běžně užívaný titul <> užil pro Bonaventuru snad jako první jeho velký obdivovatel J.Gerson (1363-1429). Srv. Brady I., „Preface", in Cousins E.H., Bonaventure, The Soul\'s Journey into God. The Tree of Life. The Life of Saint Francis (New York - Ramsey - Toronto 1978) XIII-XVIII (XIII). Tento titul se stává oficiálním v roce 1588. Srv Sixtus V., Triumphantis Hierusalem (Decr. Litt. Roma 1588).

     [3]V kritickém desetisvazkovém vydání Bonaventurových spisů Opera Omnia (Studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventurae, Quaracchi-Florentia 1882-1902) I-X nalezneme tento spis v pátém svazku na str. 295-313. Z tohoto vydání jsem také vycházel při českém překladu.

     [4]Srv. Gerken A., „Identität und Freiheit - Ansatz und Methode im Denken des heiligen Bonaventura", Wissenschaft und Weisheit 37 (1974) 98-110 (102); Melani G., „Inspirazione e aspetti filosofici nell\'Itinerarium mentis in Deum", Doctor Seraphicus 15 (1968) 51-69 (52).

     [5]Itin., Prol.,4.

     [6]Sv.Bonaventura, Cesta duše k Bohu (překlad a poznámky Urban J., Praha 1928). Slovenský překlad - Bonaventúra, Putovanie mysle k Bohu (překlad a úvod Lucký M., Trnava 1949).

     [7]Srv. Armstrong R.J., The Spiritual Theology of the <> (New York 1978) 142-211; Muscat N., The Life of Saint Francis in the Light of Saint Bonaventure\'s Theology on the <> (Roma 1989) 176; 205-231.

     [8]Srv. Pospíšil C.V., „La via della salvezza nell\'Itinerarium mentis in Deum", Antonianum 72 (1997) 53-77.

     [9]Srv. C.V. Pospíšil ofm, La teologie della croce di San Bonaventura (Pontificium Athenaeum Antonianum - Diss.ad Lauream n.344 - pars Dissertationis - Roma 1995).