Františkáni o eucharistii - Modlitby sv. Paschala (3)

Ze spisů sv. Paschala

 

 Vzdávat díky Bohu, to není nic jiného než vnitřní úkon duše, kterým ten, kdo přijímá nějaké nebeské dobro, uznává velikého Boha a Pána všeho, od něhož pochází všechno dobro, a raduje se z každé Boží slávy, neboť byl uznán za hodného takového dobrodiní, proto ať je připraven více milovat Boha a sloužit rozdělovateli všeho dobra.

 

 Když tedy dostaneš od Pána nějaké dary, odevzdej se mu celý, jak jsi, s velkou radostí a potěšením, pokoř se a poniž, zřekni se své vůle, abys se mohl duší i tělem oddat jeho službě.

 

 Projevuj také nekonečná díkůvzdání a raduj se z moci a dobroty Pána, který ti uděluje dobrodiní a dary, za něž mu nyní děkuješ. Toužíš-li, aby Bůh přijal tvá díkůvzdání, pak dříve než je vyslovíš, pokoř se, zapři a poniž před Bohem, uznej svou bezmocnost a ubohost, abys pochopil, že všechno, co máš, pochází z Boží štědrosti, raduj se a jásej nad tím, že ty jsi zahrnut milostmi a dary, a méně si važ dobra nebo zisku, které z nich pocházejí, abys tak lépe mohl sloužit Pánu.

 

Modlitba po sv. přijímání

 

 Nebeský Otče, vzdávám ti díky za to, že tvůj jednoro- zený Syn přišel dnes ke mně v této svaté Hostii jako pokrm, abys mě osvobodil od ďábelské moci a potěšil mě.

 

 Můj Vykupiteli, vzdávám ti neskonalé díky za to, že jsi tak štědře obohatil mou duši tím, že jsi ji nasytil svým svatým tělem a krví.

 

 Duchu svatý, dokonalá Lásko, díky ti za to, že jsi navštívil mé srdce a posilnil jsi je svou svatou láskou.

 

 Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu svatý, ať tě chválí všichni andělé, ať tě oslavuje všechno stvoření.

 

 Dej, Pane, ať síla tvé svátosti způsobí, aby se moje duše spojila s tebou v lásce. Prosím tvou velebnost, abych tě od nynějšku už nikdy neurážel. Ať mě nepřitahuje svět a všechny jeho půvaby.

 

 Celým svým vanutím vládni nad slabostí mého těla, abych s tvou pomocí zcela zvítězil, zahrnutý tvou svatou láskou. Toužím co nejplněji zdokonalit svou víru a naději. Toužím, aby moje duše rostla v ctnostech, až v obšťastňujícím vidění spatří a dosáhne to, čemu se zde věrně klaní. Toužím s doko- nalou radostí ve věčné slávě mít Toho, kterého jsem přijal v této svaté Hostii. Amen.

 

 Glos sw. Franciszka 5/1997

Z polštiny přeložil

Radim Jáchym OFM