Modlitba Svatého Otce k novému roku

Jan Pavel II.

Modlitba papeže Jana Pavla II. k prvému roku přípravy na jubilejní rok 2000

Pane Ježíši, plnosti časů a Králi věků,
připrav naše srdce,
abychom velké jubileum roku 2000 slavili s vírou,
tak, aby se nám stal rokem milosti a milosrdenství.
Dej nám srdce pokorné a prosté,
abychom s velkým obdivem hleděli na tajemství Vtělení,
kterým ses ty, Syn Nejvyššího,
v lůně Panny, svatyni Ducha, stal naším bratrem.

Čest a chvála tobě, Kriste, nyní i na věky.

Ježíši, počátku a plnosti nového člověka,
přitáhni naše srdce k sobě,
abychom opustili bludné stezky
a ve tvých stopách šli cestou vedoucí k životu.
Dej, abychom, věrní svému křestnímu slibu,
žili ve shodě se svou vírou
a s horlivostí vydávali svědectví tvému slovu,
tak aby v každé rodině i ve společnosti
zazářilo oživující světlo evangelia.

Čest a chvála tobě, Kriste, nyní i na věky.

Ježíši, Boží sílo a moudrosti,
zapal v nás lásku k Písmu svatému,
ve kterém zaznívá hlas našeho Otce,
jenž nás osvěcuje a zapaluje, živí a těší.
Ježíši, Slovo živého Boha,
obnov ve své církvi misijní horlivost,
aby všechny národy poznaly tebe,
pravého Syna Božího a pravého Syna člověka,
jediného Prostředníka mezi člověkem a Bohem.

Čest a chvála tobě, Kriste, nyní i na věky.

Ježíši, zdroji jednoty a pokoje,
posilni pouto společenství ve své církvi,
oživ ekumenické hnutí,
aby silou tvého Ducha všichni tvoji učedníci byli jedno.
Dal jsi nám za životní pravidlo nové přikázání lásky,
učiň z nás budovatele solidárního světa,
kde nad válkou vítězí mír
a civilizaci smrti nahradí láska k životu.

Čest a chvála tobě, Kriste, nyní i na věky.

Ježíši, jednorozený Synu Otce, plný milosti a pravdy,
Světlo, které osvěcuje každého člověka,
dej těm, kdo tě hledají s upřímným srdcem,
plnost svého života.
Tobě, Vykupiteli člověka,
který jsi počátek a konec času a vesmíru,
i Otci, jenž je nevyčerpatelným zdrojem všeho dobra,
i Duchu svatému, pečeti nekonečné lásky,
buď všechna čest a sláva na věčné věky. Amen.

Betendes Gottes Volk 3/1997
Przewodnik Katolicki 39/97
Z němčiny a polštiny přeložil: Radim Jáchym OFM