Seslání Ducha svatého - Petrovo kázání

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni (židé) žasli a v rozpacích se ptal jeden druhého: „Co to má znamenat?“ Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte pozorně: Děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešle svého Ducha na všechny lidi, synové vaši i vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení...

 

Sk 2,4-6.14.16-17