Sv. Petr Baptista OFM, kněz, mučedník

Čech, Zdirad

5. (6.) února     + 1579

Dnes leckdo říká, že všechna náboženství jsou rovnocenná. Zástupy apoštolů a misionářů o tom naštěstí nevěděly, a tak roznášely Dobrou zprávu o Božím vtělení po všech zemích, jak jen ke mořeplavci stačili objevovat. Svět už je ale takový, že hned za plavci a misionáři zaplavovali nové kraje intrikáni, obchodníci a vojáci, kterým se často dařilo dílo apoštolů rozvracet a kazit. Takový osud provázel také prvou katolickou misii v Japonsku, kterou v roce 1549 zahájil sv. František Xaverský SJ, a na císařův rozkaz museli všichni jezuité zemi opustit.

Když se poměry trochu uklidnily, byl k jednání s nedůvěřivým císařem vyslán superior filipínské františkánské provincie, kastilský šlechtic Petr Baptista Blazques OFM. I jeho misie ale byla zmařena intrikami závistivců a svah u Nagasaki se proměnil v Golgotu. Šestadvacet křížů neslo těla mučedníků, kteří z těchto podivuhodných kazatelen povzbuzovali a posilovali shromážděný zástup příznivců a příbuzných, než jejich utrpení ukončila dvojice kopí. Tak 5. února 1579 zavlažila japonskou půdu první křesťanská krev.

Ve starší literatuře je svátek japonských prvomučedníků kladen k datu 13. února, v novější správně na 5. února, v naší době jsou připomínáni k 6. únoru pod titulem Sv. Pavel Miki SJ a druhové (v Českém národním kalendáři v misálu a breviáři) nebo Svatí Petr Baptista, Pavel Miki a druhové ((ve františkánském kalendáři).

Jezuité, všichni Japonci, byli tři. Mimo jmenovaného sv. Pavla Mikiho SJ, kterého ukřižovali ve stejném věku jako našeho Pána, to byli sv. Jan Soan z Gotó  a Jakub Kisai . Františkánských bratří bylo šest: sv. Petra Baptistu následovali sv. Martin od Nanebevzetí, František Blanco, Filip z Las Casas, František od sv. Michaela a Gonsalvus (Gonzales) García, rovněž Španělé, ale narození v Západní Indii (v Americe). Skupinu doplňovali japonští terciáři: Kosmas Tachegia (Takeya), Michael Cozachi (Cozaki) a jeho třináctiletý syn Tomáš, Pavel Ibrachi (Ibraki), Lev Carazuma (Carasumo), dvanáctiletý Ludvík Ibrachi a třináctiletý Antonín, Matěj, který se sám přihlásil, dva lékaři, Bonaventura a Jáchym Saccachibara (Saccakibara), František z Meaka, Tomáš Danchi (Idanki), Jan Chimoia (Kinoia). Gabriel z Dinska, Pavel Suzuchi (Suzuki), Kajus František Fahelante a Petr Suchegarius (Sukagiro).

Kresbu světce doprovázejí znaky papežů Urbana VII., který dal r. 1627 mučedníky zapsat mezi blahoslavené, a Pia IX., který je 8. června 1862 prohlásil za svaté, a motivy znaků Filipin a Japonska (Slunce a chryzantéma).

Zdirad Čech