Menší bratři kapucíni v Praze

Bratři kapucíni se již začínají připravovat na 400 leté výročí příchodu kapucínů do Prahy a českých zemí vůbec (13. 11. 1599). Tehdy přišlo do Prahy dvanáct kapucínů v čele se sv. Vavřincem z Brindisi a začali na Hradčanech stavět klášter, který přes různé „pohody a nepohody“ přečkal až do dnešních dnů. Je největším kapucínským klášterem u nás a je také sídlem provincialátu řádu.

 

Po čtyřicetileté „totalitní“ devastaci probíhá v něm nyní generální oprava, která se pomalu chýlí ke konci. Za rok by jedna část areálu kláštera měla sloužit i pro různé aktivity věřících, zvláště sekulárních františkánů. V klášteře pak bude možné pořádat exercicie, formační semináře, různé konference a jiná setkání věřících, kteří budou hledat ztišení a duchovní obnovu. K tomu účelu bude - po nové úpravě - sloužit i klášterní zahrada. Novou úpravou i vzhledem by měla napomáhat meditaci i osvěžení.

 

V současné době hradčanskou komunitu u Lorety - spolu s provinciálem br. Lvem Eliášem a kvardiánem br. Augustinem - tvoří celkem dvanáct bratří (pět kněží a sedm bratří laiků). Věnují se převážně pastoraci u našich kostelů, zvláště u kostela sv. Josefa (u „Tadeáška“) na náměstí Republiky. U tohoto kostela se každý týden setkávají mladí lidé, aby lépe poznávali Krista, který na ně „s láskou pohleděl“ a oni od něho neodešli, ale zůstali. Připravují se ročním (nebo i delším) katechumenátem na iniciační svátosti (křest, biřmování, Eucharistii), které pak přijímají na Bílou sobotu. Po přijetí těchto svátostí se tu v malé skupince nadále setkávají několik let, aby upevňovali to, co Bůh do jejich duší vložil, aby prohloubili svůj duchovní život, lépe zakořenili v církvi a aby společnou modlitbou vstupovali do lásky živého Boha - a tak posíleni, měli odvahu svědčit o ní všude tam, kde jsou a budou.

 

Důležitou součástí evangelizační práce je také soustavná katechetická činnost na blízké základní škole. Výuka  probíhá  formou kroužku, což umožňuje značnou pružnost v přizpůsobování obsahu hodin potřebám, zájmům a možnostem dětí. Zajímavé je, že ačkoli  je kroužek zcela nezakrytě označen jako Římskokatolické náboženství, v prvních ročnících 80 % žáků tvoří děti nepokřtěné nebo přicházející z nevěřících či nepraktikujících rodin.

 

Kromě práce s bezdomovci těžištěm působení bratří docházejících do kostela sv. Josefa je duchovní vedení a zpovědní činnost. Pro službu svátosti smíření jsou zde bratři kněží k dispozici denně, kromě soboty, od 6,30 do 18,00 a v neděli od 7,30 do 20,00 hod. Postupně této služby využívá stále více lidí, kteří přijíždějí buď z oblastí, kde je přijetí této svátosti spojeno s obtížemi, nebo i lidí, kteří vzhledem ke  složitosti svých životních problémů si nárokují více času než je možné jim poskytnout v běžné pastoraci.

 

Dalším společenstvím, které se u tohoto kostela schází, je skupina  narkomanů - již uzdravených nebo hledajících uzdravení. Toto společenství se schází dvakrát v týdnu a vede  je, spolu s knězem, bývalý narkoman Petr K.

 

Při kostele sv. Josefa i Panny Marie Andělské na Hradčanech jsou také nadějná společenství sekulárních františkánů.

 

Náš evangelní způsob života je  život v bratrství, a tak vytváříme:

 

bratrstvo v pokání radostné, milující Pánův kříž a žijící eucharistií;

 

bratrstvo modlitby,               které klade hlavní důraz na kontemplaci, zvláště

 

                                            tajemství Vtělení a Utrpení,

 

                                            v tichu a samotě;

 

bratrstvo chudých,                jejichž chudoba se stává příležitostí pro milosrdenství

 

                                            a štědrost i obětavý apoštolát;

 

bratrstvo bratří menších,       usilující o ducha pokory, otevřené vanutí Ducha a přinášející

 

                                             pokoj a smíření.

 

Takovýto způsob života nutně předpokládá Boží povolání. Domníváš-li se, že i tebe Bůh volá na tuto cestu - následovat Krista podle příkladu sv. Františka - tak zavolej na telefon 02/20516738 nebo 02/2314572.

 

Bratři kapucíni

 

Adresa: Klášter kapucínů

 

             Loretánské nám. 6

 

118 00 Praha-Hradčany