Kapucíni ve Fulneku

Bartoň, Bernard OFMCap.

 

 

Hlásíme se vám ze severní Moravy, z Fulneku, města Komenského. Toto město je také nazýváno „Moravský Salcburk“. Asi proto, že na malé ploše je soustředěno tolik historických budov.

Vedle vzácného farního kostela, kdysi součásti kláštera augustiniánů, zrušeného r. 1784 Josefem II., je zde ještě areál kapucínského kláštera, který je však  tak rozpadlý, že o jeho vzkříšení skoro pochybuji.

My kapucíni jsme do Fulneku přišli r. 1968 hned po „Pražském jaru“  a převzali jsme faru, farnost a  její okolí. Máme na starosti dvě farnosti - fulneckou a ve Vrších, kostely v Jerlochovicích, v Děrném, v Lukavci a ve Stachovicích. K tomu ještě dvě kaple - v Jestřábí a v Jílovci. Jsme na to tři kněží . otec Jiljí Friedl , otec Bartoloměj a já, důchodce O. Bernard. V  neděli míváme šest mší svatých a v sobotu jednu v některé z kaplí.

Kromě obvyklé duchovní správy vypomáháme podle potřeby v sousedních farnostech i jinde. Míváme tridua a lidové misie (během tří let 38 na Moravě a ve Slezsku). Jsme zpovědníky sester sv. Kříže (kongregaci založil švýcarský kapucín P. Theodosius Florentini s blahoslavenou Matkou Terezií Schererovou) v Choryni u Valašského Meziříčí. Býváme zváni na různé slavnosti jako zpovědníci a kazatelé.

V celé této práci nám na faře a ve farnosti obětavě pomáhají dvě křížové sestry, Jakuba a Hedvika, které konají služby kuchaře, kostelníka a starosti o faru. Bez jejich pilné a obětavé služby bychom nemohli své úkoly náležitě plnit.

Kromě toho se staráme o sekulární františkány v Místku, v Čeládné, v Havířově, v Heřmanicích, v Hrabyni u tělesně postižených terciářů a doma ve Fulneku.  Fulneckýc sekulárních františkánů je zatím třináct, kromě dvou všichni mladí, a z toho čtyři manželské páry.

Farní mládež z farnostního okruhu se schází týdně v 18 hod. a podílí se na všech duchovních i hmotných úkolech. Je rovněž zapojeno do děkanských, diecézních i celostátních aktivit.

Tak asi vypadá celkový pohled na naši farnost, na františkánské poslání u nás. Míníme v tom nadále pokračovat s Boží pomocí  a na přímluvu našich světců.

Bratr Bernard Bartoň OFMCap.