Chvalozpěv stvoření

Buď veleben, můj Pane, sestrou vodou. Je cenná, pokorná, vzácná a čistá. Je cenná, neboť zavlažuje vyprahlou zem a žíznivé napájí, bělí prádlo a nečistotu smývá. Je pokorná i všemocná – žene turbíny elektráren a tak nás zahřívá a nám svítí. Je čistá a průzračná jak dětská duše, vzácná a nejvzácnější.

 

Je povznesena nad ostatní tvory při křtu Pána v Jordánu. Viny smývá, v rod synů Božích nás obnovuje a dává otcovské právo pro všechny naše dny.

 

Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána!

 

Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. V milosti jsi navštívil zem a napojil jsi ji, velmi jsi ji obohatil. Boží strouhou se hrne voda, lidem jsi nachystal obilí. Ano, máš o zemi péči: zavlažuješ brázdy, rozmělňuješ hroudy, kypříš ji dešti. Díky, můj Pane!

 

S radostí čerpejme vodu z pramenů spásy, neboť u Boha je pramen života. Blaze tomu, kdo má zálibu v Hospodinově zákoně, je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vodí ho na klidná místa u vod a naživu ho udržuje.

 

Veliký, všemocný, dobrý Pane,

 

tobě buď chvála, sláva, dobrořečení,

 

slavný jsi, Králi nepřemožený,

 

tobě náleží můj dík,

 

ač jsem nehoden tvé jméno vyslovit,

 

neboť u tebe je pramen života,

 

v tvé záři vidíme světlo.

 

 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,

 

která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá…