Služby v místním společenství SFŘ

Šenkýř, Jiří OFS

Hlava III řehole SFŘ má název „Život v bratrském společenství“. Mluví o službě představeného a rady, kteří společenství povzbuzují a vedou. K tomu jim slouží pravidelná shromáždění, kde vhodnými prostředky podporují františkánský a církevní život a podněcují k životu v bratrství.

Sekulární františkán přijímá ducha služby. Jako „kajícník“ má neustále zkoumat čistotu svých životních postojů. „Známe jen to, co uděláme,“ říkal svatý František z Assisi. Duch služby se projevuje ve službě celému společenství. Sestry a bratři mají společnou zodpovědnost za SFŘ.

Člověk je tělo a duch. I každé lidské  dílo tvoří nejen myšlenky, ideály a cíle, ale i technika, majetek a organizace. Nestačí jen dobré úmysly, je třeba lidské práce.

Bratrské společenství nežije samo pro sebe, žije pro farnost i pro obec, pro církev i pro svět. Sekulární františkáni se mají účastnit veřejného života. Mají vystupovat s „odvážnými iniciativami“ v oblasti podporování lidských hodnot a spravedlnosti a zaujímat jasný postoj, kdykoliv je důstojnost člověka napadána. Mají šířit radost ze života a čelit úzkostem doby a pesimismu.

Místní bratrské společenství spravuje a vede ministr s radou zvolenou profesními členy bratrského společenství. Radu tvoří  členové: ministr, zástupce ministra, sekretář, ekonom, vedoucí formace a duchovní asistent. Podle potřeb se může rada rozšířit o další funkce. úřad ministra nebo člena rady je bratrskou službou, závazkem být k dispozici každému bratrovi a sestře i bratrskému společenství. Cílem je pomoci každému realizovat své povolání, aby bratrské společenství bylo opravdovým církevním františkánským společenstvím, aktivním v církvi i ve společnosti.

Generální konstituce určují služby (funkce) v bratrském společenstvích v  článcích 51 a 52 a účast na životě bratrského společenství v článcích 53 a 54.

Ministr je hlavním zodpovědným za bratrské společenství. Realizuje rozhodnutí společenství a rady. Svolává, zpravidla jednou měsíčně, schůzky bratrského společenství a rady a řídí je. Každé tři roky svolává volební kapitulu. Každý rok připravuje výroční zprávu pro národní radu a jednou za tři roky žádá o pastorační a bratrskou vizitaci.

Ministr jedná jménem společenství ve vztazích k církevním i státním úřadům.

Zástupce ministra je oporou ministra při jeho práci, zastupuje ministra v době jeho nepřítomnosti, pokud se uvolní úřad ministra, nastupuje na jeho místo.

Sekretář zpracovává oficiální dokumenty bratrského společenství, archivuje je, zodpovídá za registraci členů (profese, úmrtí, výstupy, přestupy). Zabezpečuje kontakt se sdělovacími prostředky a sděluje tak nejdůležitější události ze života společenství.

Vedoucí formace vyučuje a vede bratry v období formace a informuje radu bratrského společenství o vhodnosti kandidáta před přijetím a před profesí.

Ekonom vede hospodaření společenství, předkládá účetnictví radě bratrského společenství.

Bratrské společenství se pravidelně schází jako církevní společenství ke slavení eucharistie. Schůzky bratrského společenství jsou příležitostí k setkání a k navázání spolupráce. Společenství musí řešit situace, kdy bratři a sestry, kteří se nemohou z odůvodněných příčin (kvůli zdraví, rodině, zaměstnání) aktivně podílet na životě komunity.

V případě hospodaření s majetkem movitým či nemovitým je třeba vyřešit otázky občansko právní subjektivity, správy majetku a vnitřní kontroly. Podrobnosti života bratrského společenství upravuje národní stanovy, které musí být v souladu se zásadami generálních konstitucí.

Sekulární františkánský řád je jednou z „duchovních rodin vyvolaných Duchem svatým v církvi“. Prosme společně sv. Františka, abychom vytvořili dobrou organizaci SFŘ a byli připraveni přijmout a uchopit témata naší doby a řešit je.

Jiří Šenkýř