Život ve znamení TAU

Schneider, Herbert OFM

1.      Znamení života

 

 

Co lidská paměť sahá, je TAU znamením života. Odpovídá touze člověka po životě a má při svém použití povzbudit k přisvědčení životu. Toto znamení platí za pozitivní výraz života. Ve své stylizované podobě odpovídá stromu, který dospěl  ke svému plnému rozvinutí: kmen se zdvíhá do výše a zároveň plně roste do šíře.

 

 

TAU jako konečná podoba stromu života tedy vyjadřuje touhu: touhu po plnosti života. Pozorovateli se tento život představuje jako nadějný a budoucí.

 

 

Tento prastarý symbol života se pro františkánské hnutí stává poznávacím znamením a znamením oživení. Odpovídá plně smyslu tohoto znamení, je-li zhotoveno ze dřeva. Zpravidla je to dřevo z vlasti svatého Františka: olivové dřevo z Umbrie v Itálii. František z Assisi měl toto znamení obzvláště rád. Stalo se znamením jeho osobního projevu a jeho pečetí. To, oč František usiloval svým životem, vyjádřil znamením TAU.

 

 

V tomto znamení je každý povzbuzován milovat život a přijímat jej v jeho výšce a hloubce, v jeho délce a šířce.

 

 

TAU má střed, v němž spočívá celá tato životní skutečnost. Jako ve stěžejním nebo uzlovém bodě je zde soustředěn život. Můžeme vyjít z tohoto bodu, kde se dotýká vertikála s horizontálou. Každý život, zvláště každého člověka, pochopím pak z bodu, kde se křižuje výška a šířka jeho života. Tak porozumím jeho plnému dějinnému a přirozenému vývoji.

 

 

Každou skutečnost mohu posuzovat podle toho, jaké životní bohatství v sobě skrývá. Proto lze chápat františkánský život jako lásku k plnosti života. Tomuto TAU lze porozumět jen v postoji rozjímání, které umožní poznat vlastní realitu života.

 

 

Již ve Starém zákoně staví prorok Ezechiel obnovu života pod znamení TAU: „Hospodin mu řekl: Jdi městem Jeruzalémem a poznamenej písmenem TAU čela mužů naříkajících a truchlících nade všemi ohavnostmi, které se v něm dějí“ (Ez 9,4). V tomto TAU je ohlášena obnova. Je to jednoduché znamení, v němž je plnost reality života vztažena na jednoduché základní rozměry.

 

 

Vyžaduje ducha chudoby a citu pro Boží vládu ve světě, abychom přijali základní podobu života a přisvědčili jí.

 

 

S tím lze srovnat jednoduchý pohled na kus dřeva. Pozorovatel objeví podobu TAU v kusu dřeva nebo větévce. K tomu není třeba žádný umělecký symbol nebo složité myšlení, ale prostý, nezkažený pohled.

 

 

 

 

            Herbert Schneider OFM: Leben im Zeichen des Tau,

 

 

            Kaffke-Verlag-Aschaffenburg, 1989;

 

 

            Z němčiny přeložil Radim Jáchym OFM

 

 

 

 

Příště: Znamení osvobození