Univerzálnost církve (2)

Brevoort, Ben OFMCap.

5.     Afrika

Afrika v sobě nese slibnou budoucnost pro SFŘ díky svémmu rychle stoupajícímu počtu a zeměpisné rozloze.  Příčinou růstu jsou především sami sekulární františkáni za pomoci jednotlivých řeholníků. Společně  se snaží o vytvoření františkánských oblastí, ve kterých by se trvale usadily  a rozšiřovaly organizované a věrné skupiny laiků. Děje se to v kultuře a společnosti, kde františkánský pohled na svět je přece tak blízký africké duši a je také odpovědí na její potřeby, naděje a cíle.  SFŘ zde  řeší problém finančních zdrojů, které musí každému společenství umožnit, aby plně naplňovala svoje vlastní závazky. V tomto směru se vyvíjí velká snaha, aby se jednotlivým společenstvím zabránilo skutečnému nebezpečí, přes které by mohla uměle “žít” z finančních transfůzí a odsoudit se tak k věčnému žebrání a skutečné křehkosti, které by jim nikdy nedovolily dosáhnout vlastních cílů a realizovat možnosti svých vlastních darů a bohatství obdržených od Ducha svatého.

Na druhou stranou, afričtí sekulární františkáni jsou připraveni podstoupit velké oběti, aby se mohli účastnit formačních setkání. Každoroční oblastní setkání v Zambii trvají tři dny s velkým počtem účastníků. V Tanzanii se nedávného formačního semináře, který trval 6 dní a volební kapitula 3 dny, účastnili představitelé z 16 oblastí z celkového počtu 19 oblastí. Někteří z nich museli cestovat další tři, čtyři dny tam a zpátky! Tito sekulární františkáni jsou hladoví po formaci a nadšeně to při každé příležitosti projevují svojí  účastí. Afričané mají velikou schopnost soustředit se a vstřebávat. Odezva pracovních skupinek  seminářů v Tanzanii, Chadu a v Republice Centrální Afriky byla vždy přiměřená, stručná a odpovídající každodennímu životu. Neexistuje zde, jako často i jinde, vyvyšování představitelů společenství, ani drmolení stereotypních frází, ale naopak vystupují s touhou učit se z praktických náznaků použitelných v jejich vlastních životech. Vědí, jak organizovat svoje setkání způsoby, které více odpovídají skutečným potřebách svých členů, střídajíce setkání formační s modlitebními a slavnostními událostmi, která jsou perfektně sladěna. Také jejich rekreace, tvořená z písní, tanců a malých scének, je zamýšlena k přenášení konkrétní životní zkušenosti do morální a duchovní myšlenky. Mladí i staří společně prožívají tyto okamžiky s velkou spontánností a fantazií, “přecházejíce z života k evangeliu a z evangelia do života”, aniž by používali zbytečná slova a složité zdůvodňování, ale zviditelňujíce tak aktuálnosti denního života. SFŘ v Africe potřebuje spíše formační semináře než jiné typy zásahů a pomoci. Zážitky z Madagaskaru, Tanzanie, Chadu a Republiky Centrální Afriky tuto skutečnost vydatně prokázaly. Je to cesta, na kterou se africká společenství musí chtít vydat s touhou  a s přesvědčením, avšak Afričané nemohou nést veškeré náklady na svých bedrech sami: ostatní národní společenství SFŘ se musí snažit opravit to, co druzí ve světě uvalili na Afričany otroctvím a kolonialismem.

 

 

6.     Asie

Je zde 7 formálně uznaných národních společenství: Japonsko, Jižní Korea, Filipíny, Vietnam, Indie, Libanon a Malaysie.

V Japonsku (1 380 členů) je SFŘ  velmi činné a dobře organizované, udržuje čilý kontakt s ostatními národními společenstvími v této oblasti a také s mezinárodním prezídiem. Díky své historii jsou sekulární františkáni citliví k problémům míru, zbrojení a uchování stvoření. V Koreji (5,590 členů) se SFŘ neustále rozrůstá. Jejich dobročinnost k malomocným, chudým a lidem mimo společnost je obdivuhodná. Způsob, jakým se starají o formaci svých členů a evangelizaci svého území, zasluhuje ocenění a následování ostatními.

Ve Filipínách (2 110 členů) je hlavní činnost věnována mládeži a dětem využíváním způsobů vhodných k jejich věku  a v souladu s františkánským charismatem. Filipínská YOUFRA (františkánská mládež) je jednou z nejaktivnějších a nejlépe organizovaných na celém světě, vždy přítomna na důležitých mezinárodních setkáních, jako například Světový den mládeže v Paříži se Svatým otcem.

SFŘ ve Vietnamu (1 590 členů) žilo a stále žije v dramatické skutečnosti země na politické a ekonomické úrovni. Přesto jsou ale bratři a sestry schopni zůstat jednotni a věrni, starajíce se o ty, kteří jsou ještě chudší než oni sami.

Indie je početně největším společenstvím tohoto světadílu: přes 14 000 členů. Bratři a sestry žijí františkánskou inspirací se zaníceným náboženským zapálením, asketicky mystickým hodnocením a symbolickými výklady,  které jsou vlastní jejich tradici a kultuře. Ale také jsou obětaví k druhým v ulehčení jejich bídy a opuštěnosti.

SFŘ v Libanonu (zhruba 1 000 členů) má dlouhou a zajímavou tradici, i když nyní prochází těžkými časy díky válce, která otřásla zemí a způsobila v ní rozdělení a dezorientaci. Libanonská církev  (a také SFŘ) je posilněna nedávnou papežovou návštěvou ve své úloze mírotvůrce a usmiřovatele.

V Malaysii (zhruba 700 členů) patřili sekulární františkáni sv. Františkovi dávno předtím než sem zavítali bratři františkáni. Překonali mnoho potíží a nyní se snaží držet krok s obnovením SFŘ a lépe se zapojit do mezinárodního společenství.

Existují další osamocená a rodící se společenství, která potřebují pomoc a povzbuzení:

Společenství v Hong Kongu/Macao čítají kolem 175 členů, ale momentální nejistota ztěžuje jejich situaci. Byl to však právě mezinárodní politický vývoj, který uvedl tato společenství do popředí jako semínko a most k bezpečí.

Také společenství v Taivanu (zhruba 100 členů) je ovliněno důležitými historickými událostmi a vratkou politickou situací. Jsou zde “spící” a “vznikající” společenství, která cítí nevoli a lítost nad  minulostí, jež se nedá vrátit, a nad nejistou budoucností.

Stav SFŘ v Indonésii je velmi slibný. V současnosti je tato země v plamenech. Máme málo zpráv: pouze, že se rychle rozšiřují a pokouší se zorganizovat společenství na národní úrovni.

V Thailandu vznikají dvě nová společenství: jsou malá a křehká, ale plná elánu a dobra,  v zemi, kde křesťané tvoří pouze 0,02% obyvatelstva.

Přestože se singapurské společenství (zhruba 100 členů) nachází na území městského státu, bylo přiřazeno k národnímu společenství v Oceánii, ve kterém tvoří regionální celek. To usnadnilo členům SFŘ Oceánie ohromné a velkorysé úsilí věnované foramci bratrům ze Singapuru a zabránilo tak jejich izolaci.

Na Sri Lance (zhruba 150 členů) existují různá společenství, která mezi sebou potřebují více zapojení, stejně tak jako se společenstvími dalších zemí, aby tak mohli najít svou vlastní cestu, identitu ve formaci.

Konečně, v asijských zemích na březích Středozemního moře jsou tři společenství v Izraeli a dvě společenství v Syrii. Zatím ještě nenavázala oficiální vztah s mezinárodním společenstvím.

 

 

7.     Oceánie

A na závěr zbývá představit přítomnost SFŘ v Oceánii, které zahrnuje světadíl Austrálii a mnoho ostrovů Tichého oceánu. Oficiální název této oblasti na úrovní národního společenství je Oceánie. Je zde 1 500 členů z pěti zemí: Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru, Východní Malaysie a Papua Nové Guinee. Hlavním úsilím je udržení kontaktů mezi místními a oblastními společenstvími ve velkých zeměpisných vzdálenostech. Různá tvůrčí řešení jsou používána tak, aby se zajistila formace pro nové členy a společenství vzdálené nejen stovky, ale tisíce mil.

Vznikající společenství z Tahiti roste do dospělosti. Ministr tohoto společenství využil příležitosti během synodu biskupů z Oceánie a navštívil sekretariát SFŘ v Římě, čímž navázal bližší kontakt s mezinárodním společenstvím.

Společenství z Havaje a Ostrovů Mariana jsou součástí národního společenství USA. Nejbližší společenství na pevnině je od nich vzdáleno 12 hodin letadlem.

Ben Brevoort OFMCap.