Budoucnost SFŘ v ČR

Reichel, František OFS

Členové SFŘ v České republice oslavili 20. výročí „transformace III. řádu na sekulární františkánský řád“ tak, jak na základě II. vatikánského koncilu o tom rozhodl 24. června 1978 Svatý otec Pavel VI. Tím byla vlastně naplněna jedna ze stěžejních myšlenek našeho otce sv. Františka: jít za Kristem a být aktuální právě v této době. Naše společenství v České republice mělo značné zpoždění, ale po svatořečení naší světice svaté Anežky vše nabralo správný směr i patřičnou rychlost.

V minulých číslech Poutníka jsme se snažili celé problematice SFŘ věnovat z různých pohledů:

·      o vztahu laiků k sv. Františkovi

·      o významných osobnostech III. řádu v české historii

·      o službách v místním společenství

·      o organizaci SFŘ v České republice

·      o SFŘ ve světě (dva články br. Bena)

Závěrem bych chtěl sdělit několik myšlenek a úvah o naší budoucnosti, které byly vysloveny na tematickém setkání 1. května tohoto roku v klášteře kapucínů v Praze:

1.    Ať je Kristus - po vzoru sv. Františka - středem našeho života. K tomu je třeba zejména modlitby, rozjímání, ale též studia především ze tří zdrojů:

·      Písma svatého

·      Františkánských pramenů (včetně Řehole, Generálních konstitucí a Rituálu)

·      aktuálních církevních dokumentů (především koncilových)

2.    Ať umíme přijímat svého bližního, tj. mít především snahu mu naslouchat - přistupovat k němu jako Kristův služebník a spolupracovník.

3.    Usilovat o vlastní svatost, tj. nejen si denně klást otázky při zpytování svědomí, zda se angažuji pro Boží věci, zda jednám v radosti, nejsem-li lhostejný nebo apatický apod., ale již ráno si toto stanovit jako konkrétní program dne.

A tak při vstupu do nového tisíciletí si připomeňme aktuální myšlenku, kterou napsal již prorok Izaiáš (43,18 a 21):

Nevzpomínejte na věci dřívější,

o minulosti nepřemítejte.

Hle, činím něco zcela nového

a už to raší. Nevíte o tom?

... Lid, jejž jsem si vytvořil pro sebe, bude vyprávět o mých chvályhodných činech.

 

 

František Reichel OFS