Františkánská mládež v České republice

Ždek, František OFS

Mládež oslovená životem sv. Františka a sv. Kláry z Assisi se začala  scházet na různých místech ČR z iniciativy bratří a sester františkánských řádů již brzy po roce 1990, ale až v letech 1996-97 byla snaha tato jednotlivá společenství zmapovat, koordinovat, společně se snažit žít a vzájemně si pomáhat.  Začala se konat celorepubliková setkání mladých. Velmi kladně hodnocenou akcí je pravidelné každoroční setkání mladých lidí na Cvilíně, pořádané bratry minority, dále se konají jarní a podzimní víkendová setkání a modlitební setkání pořádané skupinou mladých zvanou FrMoláci. Letos pozvali do ČR mladé františkány ze Slovinska. Uskutečňují se však i jiná setkání, např. Prázdniny se sv. Františkem, pořádané bratry kapucíny, a některá jiná, která pořádají jednotlivé místní společenství.

Představa o budoucí Františkánské mládeži v ČR a přání je, dá-li Pán, aby vznikalo, existovalo a aktivně působilo několik společenství mladých lidí, vzniklých při klášteřích prvních a třetích mužských i ženských františkánských řádů nebo při místních společenstvích SFŘ. Tato společenství  ať jsou řízena sama sebou svou samosprávou za předpokladu duchovní asistence členem l. nebo 3. mužského nebo ženského řádu nebo členem SFŘ, aby byla zaručena františkánská spiritualita. Animátor nebo alespoň jeden člen každého společenství ať je i členem národní koordinační rady, která chce těmto společenstvím službou pomáhat, ale ne ovlivňovat, a   společně se všemi místními společenstvími konat celorepublikové i mezinárodní akce v duchu sv. Františka.

Co však je Františkánská mládež?

-         Je společenství mladých katolíků, žijících v duchu sv. Františka,

-         napomáhá k poznání a ujasnění osobního povolání,

-         doprovází k rozhodnutí a realizaci objeveného povolání,

-         je součástí františkánské rodiny,

-         její život se opírá o život ve společenství, o modlitbu soukromou i společnou, o Písmo svaté  čtené i žité, o službu potřebným.

V jubilejním roce 2000 se chce FM, kromě pravidelných setkání a akcí, zúčastnit i národní pouti do Říma, pořádanou ČBK a SFŘ, rozšířenou o návštěvu a prohlídku Assisi, dále přijala pozvání ze Slovinska k návštěvě jejich země a sama se chce zúčastnit a pomoci při přípravě Mezinárodního setkání ze zemí západní Evropy „Marienthal“ v měsíci srpnu, tentokrát konané v České republice.

Bylo by dobré, kdyby se dnes již existující dobře fungující společenství mládeže otevřela a nabídla své zkušenosti a pomoc společenstvím, která teprve vznikají, nebo mladým lidem, kteří žádné společenství nemají.

 

 

Milí bratři, milé sestry, milí čtenáři časopisu POUTNÍK

U nás v ČR  je jistě dost mladých lidí, které oslovil život sv. Františka – ale jsme my jim dobrými příklady, zvěstovateli pravé františkánské spirituality? To je především evangelium číst a podle něho žít.  Žít podle evangelia znamená však často žít jinak než  naši blízcí, a k tomu je třeba odněkud čerpat sílu. Především je třeba ji čerpat z eucharistie a modlitby, ale také z dobrého společenství, kde je každý připraven se  druhému zcela darovat. Ale upřímně: nejsou naše společenství někdy pouze příjemným posezením? Jsou alespoň trochu obtížná, náročná – obětí? Jsou naše společenství otevřená mladým lidem, připravená vhodným způsobem předat ryzí poklad, který členové sami nezaslouženě získali? Snad ano, věřím tomu, že mnozí chápou svou příslušnost k františkánské rodině opravdu jako povolání ke službě, k „naroubování“ se na Krista, a tak podle jeho vůle se stávají  dobrými nástroji v Boží ruce ke spáse celého světa, a tím také dobrými příklady k následování. Právě obětavosti, náročnosti a opravdovosti našeho života si mladí lidé všímají nejvíce, a pak se rozhodují.

Mladí lidé u nás však, i přesto, že se o sv. Františka zajímají, odmítají závazná společenství, spíše touží po volných společenstvích, bez omezování a řízení. Je to tedy důvod k zamyšlení. Proto vyzývám každého z vás k zamyšlení a také o zaslání svého pohledu na věc. Především však prosím o modlitbu.

Na dopisy s náměty a nápady se těší nehodný služebník z NR SFŘ pověřený františkánskou mládeží

br. František Žídek

Pouchovská 877,  503 41 Hradec Králové