Apoštolské vyznání víry - IX.

Čech, Zdirad

Řecká i latinská starobylá tradice uchovává Apoštolské vyznání víry jako soubor dvanácti apoštolských výroků, ke kterým připojuje jako předobrazy výroky starozákonních proroků a patriarchů. Autorem deváté části Symbola: věřím ve svatou církev obecnou, společenství svatých, je podle této tradice apoštol Matouš, opírající se o výroky proroka Sofoniáše (Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží – Sf 3,9), proroka Joela (Shromážděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, shromážděte pacholátka i kojence od prsů, ať vyjde ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky – Jl 2,16) a proroka Micheáše (Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy – Mi 4,5).

                                                                                                          Zdirad Čech