Apoštolské vyznání víry - XII.

Čech, Zdirad

Autorem poslední části Symbola: a (věřím v) život věčný, je podle podání starobylé zbožné tradice apoštol Matěj. Jako předobrazy pro jeho výrok uvádí táž tradice výroky proroka Daniela (Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Da 12,2). proroka Abdiáše (Vítězové pak vystoupí na horu Sión, aby odsoudili Ezauovu horu. A nastaně Království Hospodinovo. Abd 21) a nakonec výrok peoroka Ezechiela (Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete.  Abd 37,6), z proroctví, které na Hospodinův příkaz pronesl v údolí suchých kostí.

 

 

Na závěr se sluší uvést použitou literaturu. Prorocké výroky souvisící se Symbolem uvádí např. Julius Baum: Die Malerei und Plastik des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Britannien,Athenaion, Wildpark-Postdam 1930 (k výrokům připojuje ještě charakteristiky dvanácti synů Jákobových, jak je uvádí Gn 49,3.5.6.13.14.16.19.10.22.21.20 a 27), nebo Wilhelm Molsdorf: Christlische Symbolik der Mittelalterrichen Kunst,Adeva-Graz 1968, v české překladové literatuře např. Gerd Heinz Mohr: Lexikon symbolů, Volvox Globator, Praha 1999 (v této knize je však víc chyb a nesmyslů než rozumných údajů především právě v odstavci věnovaném Apoštolskému vyznání víry.

Poznámka k ilustracím: Svaté apoštoly jsem kreslil podle ustálených ikonografických zvyklostí, které ovšem pro starozákonní postavy nejsou, a tak jsem atributy většinou vymýšlel podle textů příslušných prorockých knih.

                                                                                                          Zdirad Čech