Zprávy

Formační seminář pro duchovní asistenty a animátory společenství SFŘ

 

se koná od čtvrtka 22. 2. do pátku 23. 2. v exercičním domě kláštera kapucínů v Praze-Hradčany, Loretánské nám. Zahájení 22. 2. v 18 hod mší sv. v kostele Panny Marie Andělské, zakončení 23. 2. v 17 hod. Témata: Služba duchovního asistenta a animátora; Dokument „Pokoj a dobro“.

 

 

Formační seminář pro ministry a formátory společenství SFŘ

 

Se uskuteční ve dnech 23. 2. až 25. 2. v exercičním domě kláštera kapucínů v Praze-Hradčany, Loretánské nám. Zahájení 23. 2. v 18 hod. mší sv. v kostele Panny Marie Andělské, zakončení v neděli 25. 2. po obědě. Témata: Evangelní rady pro sekulární františkány; Dokument „Pokoj a dobro“; Formace místních společenství SFŘ.

 

 

 

Z dopisu sester klarisek-kapucínek:

 

Drazí bratři a sestry,

 

skrze Ježíše Krista, našeho milovaného Pána, který se před 2000 lety narodil v Betlémě, aby On – vtělená Boží láska – byl s námi a byl nám vším, vám posíláme mnoho srdečných pozdravů.

 

Spolu s vámi chceme zpívat před trůnem Lásky píseň chvály a díků jako odpověď lásky na Lásku, která proudy milostí zaplavila vaše i naše životy v jubilejním roce. Mnohé z nich jasně vidíme, jiné jsou zakryty tajemstvím důvěrnosti mezi Pánem a duší, mnohé tušíme a některé jsme možná v naší slabosti ještě nepostřehli a čekají na náš Magnificat. S těmi milostmi, které zazářily v našem společenství jako dar Otce milosrdenství, se chceme s vámi podělit:

 

2. února jsme spolu s církví oslavily jubileum zasvěceného života, na které jsme se připravovaly se všemi řeholníky na světě  triduem modliteb. Velká vděčnost za dar zasvěcení pronikla naše života po tom, co jsme v kajícnosti odevzdaly Bohu to, co nám brání plně přijmout milost povolání.

 

30. dubna v neděli Božího milosrdenství složila slavné sliby naše sestra Miriam od Božího milosrdenství. Spolu s církví jsme v liturgii pravdivě zpívaly: „Toto je den, který připravil Pán!“

 

3. května oslavila své zlaté jubileum slibů naše s. M. Jana od Beránka Božího. Hlavním celebrantem při mši sv. byl O. arcibiskup mons. Jan Graubner. S. Jana nám všem vydala velké svědectví věrnosti v novém, pokorném a vyzrálém odevzdání se Lásce.

 

V červenci naše kaple uvítala účastníky dvou týdenních kurzů pro osamělé maminky s dětmi. Společné mše sv. v živém společenství církve byly krásným vzájemným obohacením.

 

11. srpna jsme při mši sv. prožily spolu s našimi bratry kapucíny slavnost sv. Kláry. Ona – jasná životem – znovu osvítila naše kroky následování chudého a pokorného Ježíše Krista. Do jeho šlépějí s radostí a vděčností vkročila naše postulantka Olga, když odpoledne oblékla poprvé šat sv. Kláry a přijala pro svůj řeholní život nové jméno – s. M. Klára od Kristových a Mariiných ran.

 

Pod pláštěm Panny Marie Královny, v den její památky 22. srpna, se radostně vydala svému Kristu Králi prvními sliby naše s. M. Kristiána od Prostřednice všech milostí. Jsme Pánu vděčny za dar jejího zasvěcení.

 

Poprvé naše společenství ve Šternberku navštívila sestra smrt. 25. srpna si Pán života povolal naši drahou s. M. Janu od Beránka Božího, a tak následovala Beránka i branou smrti s nadějí na vzkříšení. Pohřební mši sv. celebroval O. biskup mons. Jiří Paďour OFMCap. 31. srpna a po ní bylo uloženo tělo s. M. Jany na klášterním hřbitově v naší zahradě. V našem srdci žije dál se svým svědectvím tichého a statečného zasvěceného života.

 

Velkou milostí Jubilea byly také exercicie o modlitbě pod vedením bratra Jiljího OFMCap. Jen Bůh ví, jakým velkým darem je pro nás modlitba. Nám to postupně odkrývá a my v tomto tajemství lásky voláme s apoštoly: „Je dobře, že jsme tady, tady v modlitbě pro Boha samotného…“ (srov. Lk 9,33).

 

Za tyto a všechny ostatní dary lásky v jubilejním roce zpíváme Bohu v tichu lásky modlitby náš magnificat. A naše upřímná vděčnost patří i O. arcibiskupovi Janovi, našim biskupům Josefovi a Jiřímu za jejich přátelské návštěvy, našim bratřím kapucínům za jejich věrné duchovní vedení a bratrskou pomoc v našich potřebách, naší šternberské farnosti za duchovní i hmotnou potřebu a vám všem, kteří nám modlitbou, obětí, finančními a jinými dary umožňujete žít naše zasvěcení ve skrytosti klauzury. S díkem vás svěřujeme Lásce štědrého Otce, který je přebohatý a jistě vám vše odmění…

 

                                                                                  Vaše sestry klarisky-kapucínky