Ježíšovy zázraky a jeho vědomí vlastní osobní identity (XIV)

Pospíšil, Ctirad Václav OFM

            V evangeliu nacházíme jeden velmi výmluvný Ježíšův výrok:

                        „Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se  byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat. ... Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes” (Mt 11,21-23; srov. Lk 10,13-15).

            Nezdá se pravděpodobné, že povelikonoční komunita, která věřila v Ježíše jako Pána, by vložila do Mistrových úst slova svědčící o neúspěchu jeho působení[1]. Rovněž forma výroku svědčí ve prospěch jeho autenticity[2]. To by však znamenalo, že Ježíš sám hovořil o zázracích, které vykonal[3]. V současné době odborníci uvádějí celou řadu dalších důvodů ve prospěch skutečnosti, že Muž z Nazareta konal zázraky: V první řadě je patrné úzké sepjetí mocných skutků s požadavkem obrácení, který se ozývá v hlásání Království. Dále je zjevné, že protivníci Nazaretskému neupírali tuto aktivitu, nepřijímali však to, že Ježíšova autorita pochází od Boha (srov. např. Mt 12,24n.). Zázraky se většinou odehrávaly na veřejnosti, tedy před svědky. Když Petr hovoří o Letnicích a zmiňuje Ježíšovy zázraky, dodává: “jak sami víte” (srov. Sk 2,22), což předpokládá obecnou znalost dané skutečnosti. Jak si bez mocných znamení vysvětlit přilnutí učedníků k předvelikonočnímu Ježíši, nadšení davu a nenávist nepřátel, která byla v mnohém dána vlivem Herolda Božího království na zástupy[4]. Ježíš koná zázraky z vlastní moci, ne jako starozákonní proroci nebo učedníci po Velikonocích, ti naopak jednají v Ježíšově jménu (srov. např. Sk 3,6)[5]. Z historicko-kritického hlediska tedy nelze popírat, že Ježíš konal mimořádné skutky[6]. To však neznamená, že každý jednotlivý zázrak vykreslený v evangeliích či každý detail vyprávění musí být přesným záznamem Ježíšova jednání a že se v těchto zprávách neprojevuje světlo povelikonoční víry[7].

            Význam těchto událostí může naznačit i to, jak je označují svatopisci: mocné činy (dynameis), znamení (semeia), skutky (erga), méně často - divy (terata), udivující činy (thaumasia). Tyto mocné činy vyžadují víru, protože představují znamení, jež lze rozpoznat jedině ve světle víry (srov. např. Mk 5,34; 10,52; Mt 9,22; Lk 17,19). Jednalo se o předvelikonoční víru v to, že skrze Ježíše působí Boží moc[8]. Zázraky mají tedy v zásadě funkci reálného znamení. Hovoříme o reálném znamení proto, že Ježíšův čin nejen ukazuje na cosi jiného, ale také spásu - záchranu - osvobození v určité míře skutečně působí. Jedná se tedy o pravý průlom eschatologické plnosti spásy do nynějšího času. Království je přece již přítomno, i když ještě nedosáhlo své definitivní realizace. U synoptiků, kde se setkáme s celkem asi dvaceti zázraky[9], jde o naplnění příslibů Starého zákona (srov. např. Mt 11,5n. - Iz 29,18n.; 35,5n.; 61,1); o znamení blízkosti Božího království a spásy, která se týká nejen duchovního rozměru (obrácení, víra), ale také tělesné stránky člověka[10], proto zejména uzdravení ukazují směrem k eschatologické plnosti vzkříšení; o znamení Ježíšova vítězství nad silami temnot; řada zásahů ve prospěch nemocných ukazuje Muže z Nazareta jako člověka soucítícího s druhými a žijícího pro druhé (proexistence); zázraky konečně stvrzují Ježíšovu mimořádnou autoritu (exúsia), která přivádí věřícího k hlubšímu poznání osobní identity původce mocných činů. Ježíš přece zjevuje svoji tajuplnou identitu spíše svými skutky a svým zápasem v mesiášských zkouškách než slovy. V Janově evangeliu se setkáme se sedmi zázraky, které jsou znameními mířícími přímo k Ježíšově osobě: například rozmnožení chlebů dokladuje, že Ježíš je pravým chlebem života (Jn 6,27-); uzdravení slepého ukazuje, že Ježíš je světlo světa (Jn 9,5); vzkříšení Lazara stvrzuje, že Ježíš je vzkříšení a život (Jn 11,25). Lze tedy říci, že zatímco u synoptiků mají zázraky přednostně soteriologický rozměr, u Jana převažuje jejich v užším slova smyslu christologická dimenze.

Ježíšovo vědomí vlastní jedinečné synovské identity

            Tato otázka představuje jeden z klíčových bodů celé novozákonní christologie[11], protože na souvislosti mezi “Ježíšovou christologií” a následnými vyjádřeními jeho tajemství závisí, zda má naše víra reálný základ. V tomto příspěvku se budeme věnovat tomu, jak lze na danou otázku odpovědět přímo ve světle Nového zákona. Spekulativní stránku daného problému nyní ponecháme poněkud stranou.

                        „Celé apoštolské hlásání se zakládá na přesvědčení o Ježíšově vědomí, že je Synem, kterého Otec poslal. Bez tohoto Ježíšova vědomí by pozbyla jakéhokoli smyslu nejen christologie, ale i celá soteriologie[12]."

            Toho si museli být vědomi i apoštolové a svatopisci. Kdyby předvelikonoční Ježíš neprojevoval vědomí ohledně svého Božího synovství, nebylo by možné pochopit následnou víru učedníků v Ježíše Pána a Božího Syna. Učedníci byli přece silně poznamenáni rigidním judaistickým monoteismem, a proto jejich vyznání ohledně Ježíšova božství by bylo jen obtížně vysvětlitelné bez reálného základu jednak v předvelikonočním Ježíši, jednak v setkání s Oslaveným. O řadě projevů Ježíšova vědomí jsme již hovořili v souvislosti s christologickými tituly, s mesiášským tajemstvím, s tajemným výrazem >>já jsem<<, s projevy moci a autority, jak na to poukazuje například naprosto neobvyklé užívání slova >>amen<<. Jestliže někdy evangelisté redakčními úpravami snad zvýrazňují pravou Ježíšovu identitu (srov. např. Mk 1,11par.; 9,7par.), pak je to zcela legitimní, protože v pozadí stojí jejich zkušenost, kterou tímto způsobem předávají[13].

            Evangelia ukazují na skutečnost, že Ježíš si uvědomoval svoji vlastní osobní identitu zejména ve vztahu k Otci. První projev Ježíšova vědomí ohledně sebe sama zaznamenává evangelista Lukáš (srov. Lk 2,49.52)[14]. Ježíš si tedy byl plně vědom svého zcela výjimečného - synovského vztahu k Otci zřejmě již ve dvanácti letech. Okolnosti vyprávění ukazují navíc, že k takovému vědomí dospěl Nazaretský zcela sám[15].

            Svůj zcela jedinečný synovský vztah k Bohu vyjadřuje rovněž tím, že oslovuje Boha jako Otce a užívá přitom výrazu ABBA[16] (srov. Mk 14,36)[17], což se muselo jevit jeho současníkům jako cosi neobvyklého[18] a jeho odpůrcům dokonce někdy i jako určitá forma rouhání (srov. např. Jn 10,31-33). Muž z Nazareta navíc v evangeliích nikdy neřekne “náš Otec”, ale “váš Otec” a “můj Otec”(srov. např. Mt 7,11; Lk 22,29; Jn 20,17). V případě úvodu k modlitbě Otčenáš (srov. Mt 6,9), se Ježíš obrací na učedníky, kteří se mají modlit tímto způsobem[19]. R. E. Brown sice předešlou argumentaci poněkud zpochybňuje, nicméně dochází k závěru, že z Ježíšova způsobu mluvení o Bohu jako o Otci lze vytěžit nadřazenost jeho synovství vzhledem k synovství těch, kdo jej budou následovat[20].

             Ježíšův vztah k Otci se ale nevyjadřuje pouze přímým oslovením Boha jako >>Abba<<. Stačí vzpomenout na výrok o tom, že jedině on jako Syn zná Otce (srov. Mt 11,27par.). Ježíšova výpově_ se na první pohled jeví jako velmi příbuzná stylu Janova evangelia. Nicméně výrok lze považovat za Ježíšův, a proto také za jeden z výchozích bodů celé Janovy christologie[21]. Jestliže ale Ježíš zná Otce tak, jako Otec zná jeho, lze usuzovat na božský charakter Ježíšova poznání, a tedy i na božskou identitu nositele tohoto poznání a na skutečnost, že Ježíš naplňuje celé zjevení[22]. I jinde v synoptických evangeliích[23] o sobě Ježíš hovoří jako o Synu, když například tvrdí, že Syn neví o dni soudu (srov. Mk 13,32par.). I tato slova jsou s velkou mírou pravděpodobnosti autentická[24]. Rozhodně nesmíme zapomenout na Ježíšovu synovskou poslušnost, která se vyjadřuje primárně v celkovém postoji a v jednání, ale také v některých Ježíšových slovech (srov. Mt 26,39.42par.; Jn 5,19.30; 6,38; 8,29; 10,18; 12,49-51; 14,31; 15,10).

 

 

                        C. V. Pospíšil OFM     [1]Srov. např. J. Ernst, Il vangelo di Luca II, 477; Někteří odborníci však míní, že Matouš mohl do těchto slov promítnout skutečnost, že Římané koncem roku 67 vyplenili zmíněná města. Srov. M. Adinolfi, „La condanna delle tre citt… orgogliose", Bibbia e Oriente 2 (1969) 58-62; E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ I (Edinburgh 1973) 491-496.

     [2]Srov. např. R. Fabris, Ges— di Nazareth, 163.

     [3]Další Ježíšovy výroky o zázracích: srov. Mt 12,28; Lk 11,20; Mt 11,3-6; Lk 7,20-23. Souhrnně o nich lze říci, že „Tato dokumentace na základě výroků zaručuje ono minimum historické věrohodnosti Ježíšových zázraků, o nichž nepochybují ani ti nejnáročnější kritici." R. Fabrist, Ges— di Nazareth, 164.

     [4]V této souvislosti není nezajímavé, co říká Pavel o židovské metalitě: „Židé žadají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného” (1 Kor 1,22).

     [5]Pro podrobnější informaci srov. R. Latourelle, Miracoli di Ges— e teologia del miracolo (Assisi 1987) 55-318.

     [6]Srov. W. Kasper, Jesus der Christus, 106-107; G. L. Müller, „Christologie", 96; poněkud opatrnější je ve svém pozitivním soudu o historicitě Ježíšových zázraků S. Légasse, „Lo storico alla ricerca dell\'evento", in: X. Léon-Dufour, I miravoli di Ges— (Brescia 1980) 91-119 (106).

     [7]Srov. např. H. Kessler, „Cristologia", 318. Autor hovoří kromě jiného o pravděpodobném přenášení zkušeností učedníků se vzkříšeným Kristem do období Ježíšova pozemského života, o zesilování účinku zázraku a o možných helénistických motivech prosvítajících z některých vyprávění. Srov. W. Trilling, Hledání historického Ježíše (Praha 1993) 100-109.

     [8]Srov. W. Kasper, Jesus der Christus, 129.130.

     [9]Srov. R. Fabris, Ges— di Nazareth, 139.

     [10]Srov. W. Kasper, Jesus der Christus, 113.

     [11]Srov. R. E. Brown, Ježíš v pohledu Nového zákona, 28-38.

     [12]MTK, Iam bis de christologia, 2.1.; EV 10, 700.

 

 

     [13]„... není žádný důvod k tomu, abychom christologii obsaženou v takových textech hodnotili jako přemrštěnou nebo deformující interpretaci pocházející od pozdější helénistické komunity." F. J. Schierse, „Die neutestamentliche Trnitätsoffenbarung", in: J. Feiner - M. Löhrer (hrsg. von), Mysterium Salutis 2 (Einsiedeln - Zürich - Köln 1967) 85-131 (94).

     [14] Pokud jde o historicitu Lukášovy zprávy srov. např. R. Laurentin, Jésus au Temple. Myst‚re pascal et foi de Marie en Luc 2,49-50 (Paris 1966) 158-161.

     [15]„Epizoda svědčí o tom, že Ježíš měl takové vědomí svého synovství, které mu nedalo židovské náboženství a které jednoznačně překonává to, co o jeho původu věděla jeho vlastní matka." J. Galot, Chi sei tu, o Cristo?, 311.

     [16]„Tato forma modlitby je originální nejen proto, že je předávána v aramejštině, ale hlavně proto, že v židovském světě bylo zcela nezvyklé obracet se na Boha prostě a jednoduše oslovením Abba. ... Neexistuje ani jeden hebrejský text, v němž by slovo Abba samo a bez dalších specifikací patřilo k nějaké modlitbě." F. J. Schierse, „Die neutestamentliche Trnitätsoffenbarung", 93. Srov. W. Marchel, Abba P‚re! La pri‚re di Christ et des chrétiens (PIB Roma 1971) 122-123; R. E. Brown, Ježíš v pohledu Nového zákona, 110; L. Tichý, „Bůh - náš Otec", 171-181.

     [17]Tento Ježíšův způsob modlitby s největší pravděpodobností nemusí být historicky spjat pouze s epizodou z Getsemane. Jedná se spíše o běžný Ježíšův způsob modlitby. Svatopisci nechávají zahlédnout toto Mistrovo soukromí právě v okamžiku jeho nejstrašnější Ježíšovy zkoušky. Je evidentní, že projevy Ježíšova jedinečného synovského vztahu přesahují jediný výraz >>Abba<<. Srov. H. Kessler, „Cristologia", 324-325.

     [18]V této souvislosti snad není na škodu připomenout, že  již Origenes si povšiml jedné zajímavosti: „Je jistě vhodné pečlivě zkoumat, zda v tom, co nazýváme Starým zákonem, se nachází nějaká modlitba, v níž by někdo vzýval Boha jako Otce. V těchto dnech jsme podle našich možností vše prozkoumali a nic takového jsme nenalezli." Origenes, Perí euches, XX, 1. Origenes má vpodstatě pravdu, nicméně existuje kanonický starozákonní text, v němž modlící se člověk vzývá Hospodina jako Otce: „Hospodine, Otče a vládce mého života, ... (Sír 23,1) ... Hospodine, Otče a Bože mého života ... (Sír 23,4)." Srov. J. Hřebík, „Zjevení Boha Otce ve Starém zákoně", Communio 1 (1997) 163-170 (166). Vedle toho lze ještě zmínit Mdr 14,3.

     [19]„Toto rozlišení ukazuje na výlučnost Ježíšova vztahu k Bohu, který je jediný a neopakovatelný. Takže církev mohla na tomto základě rozvinout teologii našeho adoptivního synovství (Řm 8,29; Gal 4,6)." R. O. Arenas, Teologia della Rivelazione. Ges— epifania dell\'amore del Padre (Casale del Monferrato 1989) 271.

     [20]Srov. R. E. Brown, Ježíš v pohledu Nového zákona, 109-111.

     [21]Srov. J. Jeremias, Neutestamentliche Theologie I, 63-65.

     [22]„Ježíš si nárokuje přesně takové poznání Otce, jaké má Otec ohledně něho, jedná se tedy o poznání Boží, které ale předpokládá božský charakter jeho nositele. Ve srovnání s poznáním Boha, které si Ježíš nárokuje, je každé jiné poznání Boha ze strany lidí, tedy i ze strany proroků, vlastně ne-znalostí Boha. To také znamená, že on a pouze on je pravý Syn." J. Schmid, L\'Evangelo secondo Matteo (Brescia 1966) 262.

     [23]Pro Jana je tento způsob Ježíšova vyjadřování zcela obvyklý (srov. např. 3,16; 10,30; 14,9). O Ježíši jako Božím Synu se hovoří ve čtvrtém evangeliu více než 30krát. Je však otázka, nakolik se z historického hlediska jedná o autentické Ježíšovy výroky a nakolik jde o Janovo teologické vyjádření tajemství Muže z Nazareta.

     [24]Proč by prvotní komunita vymýšlela výrok o tom, že Ježíš nevěděl o době dne soudu? Zřejmě kvůli >>nepohodlnosti<< dané věty Lukáš tento Ježíšův výrok ve svém evangeliu neuvádí. Srov. P. Pokorný, Výklad evangelia podle Marka (Praha 1981) 267-268. Jiného mínění je J. Gnilka, Marco (Assisi 1987) 724-723, který se domnívá, že prvotní komunita tímto způsobem řešila problém očekávání parusie.