Co máme dělat, bratři? (Sk 2,37) - Obrácení a pokání v životě sekulárního františkána

Berlowska, Joanna OFS

 Skončil rok Velkého jubilea, rok milosti a odpuštění. Bůh dal velkou příležitost každému, kolik lidí jí využilo? Jistě mnoho. V době celosvětového setkání mládeže se Svatým otcem měli jsme příležitost pozorovat, kolik mladých lidí, vnitřně pohnutých vanutím Ducha svatého a slovy Jana Pavla II. plnými lásky, využilo svátosti pokání.

 Pro nás, světské františkány, uskutečňující každodenně úsilí o stálé obrácení a pokání, má tato doba zvláštní rozměr.

 Řehole v hlavě II. bod 7 říká: „Jako kající bratři a sestry, ze svého povolání podněcováni dynamickou silou evangelia, ať svůj způsob myšlení a jednání uvádějí v soulad s Kristem naprostou a dokonalou vnitřní proměnou, kterou samo evangelium nazývá obrácení a kterou je pro lidskou křehkost třeba denně uskutečňovat.“

 Pro mnohé lidi může být obtížné pochopit, jak lze o obrácení mluvit ve vztahu k sekulárním františkánům, prožívajícím ideály sv. Františka v životě ve světě ve spojení s Bohem denní modlitbou, častou plnou účastí na mši sv. i ve všední den, zúčastňováním se poutí, duchovních obnov a jiných způsobů duchovního zdokonalování.

 Čím však je člověk blíže Bohu, tím více vidí svou bídu a hříšnost. A stále se mu zdá, že všechno, co dosud učinil pro Boha, je nesrovnatelně malé proti jeho milostem, kterými každého z nás obdařil a dělá to stále. Proto je tak velice důležité každodenní zpytování svědomí, týkající se nejen spáchaných hříchů a pádů, ale i zanedbání dobra. Obrácení sekulárního františkána má zahrnovat stálou revizi života týkající se:

 a) vztahu s Bohem, a tedy:

 

 

 * angažování se v modlitbě,

 * věrnosti Bohu a církvi,

 * důvěry,

 * zjišťování a plnění Boží vůle,

 * prohlubování náboženského poznání a františkánské duchovnosti.

 Zvažme jednotlivé teze:

 * Sekulární františkán má především chválit Boha, vzdávat mu díkůčinění a prosit za odpuštění hříchů svých i druhých lidí.

 * Sv. František byl vždy poslušný církve, a ke všem kněžím choval velkou úctu. Stejně jsou povinni postupovat i jeho následovníci ve světě.

 * Zjišťovat a plnit Boží vůli je obtížné, ale nutné. Obvykle chceme, aby Bůh pomáhal uskutečňovat naše životní plány, my však máme uskutečňovat Boží plán a plně jej přijímat.

 * Prohlubování náboženského poznání a františkánské duchovnosti by nemělo dělat obtíže. Je dost knih a časopisů s náboženskou tématikou, a Národní rada vydává výchovné materiály dostupné pro všechny sekulární františkány;

 b) revize života ve vztazích rodinných, pracovních i společenských:

 

 

 * Příslušnost k SFŘ zavazuje být vzorem k následování jako muž, žena, babička, dědeček nebo jiný člen rodiny. Pokud žijeme v rodině, máme posvěcovat sebe a pomáhat druhým v usilování o svatost.

 * Otázky pracovní se týkají především svědomitého plnění povinností, které nám byly svěřeny, kolegiálnosti a vydávání svědectví o Bohu svým postojem, aby bylo zřejmé, že žijeme ideály sv. Františka.

 * Společenské otázky znamenají mimo jiné podporovat všechny společenské iniciativy uskutečňované pro dobro celku, které nejsou v rozporu s porušováním Božích přikázání či mravních norem, a rovněž stavět se proti všem činnostem či rozhodnutím, které porušují Boží zákon;

 c) života ve společenství SFŘ, což vyžaduje zamyslet se:

 

 

 * Jaké jsou naše vztahy se sestrami a bratry, které nám Bůh dal, když jsme se zařadili do společenství SFŘ, abychom je měli rádi a chápali je, pomáhali jim v různých potřebách, pečovali o ně v době nemoci, modlili se za zemřelé sestry a bratry.

 * Věnujeme podle řehole svůj čas a síly pracím pro církev, plnění děl milosrdenství či jiných, které uskutečňuje místní nebo krajské společenství?

 * Jak pomáháme SFŘ finančně - není to koruna, která nám zbývá, dokážeme zmoci se na drobné odřeknutí, abychom dali větší příspěvek v prospěch společenství?

 * Jak plníme svěřené služby na různých úrovních struktury SFŘ?

(dokončení)

 

 

Joanna Berlowska, národní ministryně SFŘ

Glos sw. Franciszka 12/2000

z polštiny přeložil Radim Jáchym OFM