Loretánská litanie

[: Pane, smiluj se :],

 

Bůh je ten, který má moc se smilovávat – je svrchovaný Pán.

 

[: Kriste, smiluj se :],

 

Kristus = Mesiáš narozený ze ženy (Gn 3, 15); Pomazaný (Christos); ten, který měl přijít, aby vykoupil padlé lidstvo a jehož moc není z tohoto světa.

 

[: Pane, smiluj se :]

 

Toto volání je spíše holdem tomu, který je mocný, než skutečnou prosbou o smilování.

 

 

                                                                                    Bože, náš nebeský Otče,    smiluj se na námi                      Bůh nás má rád jako své vlastní děti. Cítění dobrotivého Otce mu nedovolí, aby k nám byl krutý a necitelný. Protože je Otec, pečuje o nás a vychovává nás.

 

 

                                                                                       Bože, Synu, Vykupiteli světa,              ―²â€•

              Jen proto, že je plně člověk, mohl zástupně zaplatit svou obětí za hřích lidstva. Jen proto, že je plně Bůh, má jeho oběť dostatečnou, tj. nekonečnou, hodnotu před Bohem.

 

                                                                                       Bože, Duchu svatý,                    ―²â€•

 

              Duch Svatý je Tvůrce lásky! Čím by byl svět bez božské Lásky!

 

                                                                                               Bože, v Trojici jediný,

 

              Vyzařování lásky z Boha Otce i z jeho Syna i z Ducha Svatého je namířeno stejným směrem, tři paprsky lásky ze tří osob se stékají a směšují do jednoho jediného světla, které objímá a zapaluje lidi pro pravdu.

 

 

                                                                                        Svatá Maria,      oroduj za nás

 

              Jedině Bůh je v pravém slova smyslu svatý. Milost posvěcující je spojujícím principem mezi Bohem a člověkem. Bůh připravil lidskou Matku pro svého Syna a odlišil ji od všeho stvoření tím, že je milosti plná, tj. svatá, přetékající všemi ušlechtilými vlastnostmi.

 

                                                                                       Svatá Boží Rodičko,                  ―²â€•

 

              Dítě, které Maria porodila, není pouhým člověkem. Je to Bohočlověk – plně Bůh a plně člověk. Co je větší tajemství? Že se lidská žena mohla stát Matkou Boha, nebo že nekonečný Bůh, kterého celý vesmír nepojme, se stal člověkem a narodil se z lůna neporušené Panny?

 

                                                                                       Svatá Panno panen,                   ―²â€•

 

              Panictví a panenství není stav těch, které nikdo nechce, ale těch, které si za „nevěstu“ vybral sám Kristus, takže patří jen jemu, jsou milovanou Snoubenkou vášnivě a žárlivě milujícího Ženicha.

 

                                                                                       Matko Kristova,                        ―²â€•

 

              Syn Mariin je pomazán olejem Božího Ducha k trojímu posvátnému úřadu: Jako Kněz sám sebe obětoval za naše hříchy; jako Prorok nám zjevil svatý Zákon Boží a jako Král vládne nad celým vesmírem.

 

                                                                                       Matko církve,                 ―²â€•

 

              Maria je dokonalým obrazem a vzorem církve. Cokoli se řekne o církvi, lze říci i o ní a naopak. Kristus na kříži dal všem křesťanům Marii za Matku. Je-li totiž Matkou Kristova fyzického těla, tím spíše je Matkou jeho těla duchovního, tj. církve.

 

                                                                                       Matko Božské Milosti,                        ―²â€•

 

              Kristus je plný veškeré milosti. Milost v něm skrytá, je aktivní. Pouhé setkání s Janem Křtitelem, který, stejně jako on, byl ještě v lůně své matky, přineslo Janovi očištění od viny prvotního hříchu.

 

                                                                                       Matko nejčistší,                         ―²â€•

 

              Maria byla hříchu uchráněna, ne pouze od něj očištěna. Měla všechny milosti Adama a Evy a ještě něco navíc. To, co získala zásluhami svého ctnostného života.

                                                                                       Matko nejcudnější,                   ―²â€•

 

              Cudnost je výrazem vnitřního postoje skutečné panny. Je to úsilí o naprostou čistotu a bezhříšnost úkonů mysli i těla.

 

                                                                                       Matko neporušená,                   ―²â€•

 

              Maria byla dokonalou pannou před početím. Zůstala však stejně neporušenou Pannou i po tajemném početí z Ducha Svatého a také po porodu. Tato pravda je pravdou víry.

 

                                                                                       Matko neposkvrněná,               ―²â€•

 

              Marie se nikdy neprovinila ani všedním hříchem. Dědičného hříchu byla uchráněna ještě před svým tělesným početím, osobního hříchu se nikdy nedopustila. A tak se jí vina nikdy nedotkla.

 

                                                                                       Matko láskyhodná,                    ―²â€•

 

              Zlí lidé nemohou milovat lidi spravedlivé, protože hledají společnost takových, jací jsou oni sami. Mariin andělský zjev je však schopen podmanit si každého, v kom je alespoň zbytek milosti posvěcující.

 

                                                                                       Matko obdivuhodná,                 ―²â€•

 

              Jak veliká musela být Mariina svatost, když pouhým úžasem reaguje na setkání s archandělem Gabrielem, který Zachariáše vyděsil a svatého proroka Daniela omráčil skoro k smrti.

 

                                                                                       Matko dobré rady,                    ―²â€•

 

              Kompase duší; kdo k tobě hledí, nezbloudí; kdo k tobě se v modlitbě s důvěrou utíká, nebude mít nikdy důvod propadat zoufalství. Maria jako Matka v neobvyklém úkolu výchovy Božího Syna nikdy nebyla bezradná.

 

                                                                                       Matko Stvořitelova,                 ―²â€•

 

              Ač podle veškeré logiky nemůže tento titul náležet žádnému z tvorů, přece jej Marii nemůžeme upřít, neboť Boží Syn – Slovo se stal člověkem.

 

                                                                                       Matko Spasitelova,                   ―²â€•

 

              Ježíš v překladu znamená Spasitel. Bůh je Zachránce svého lidu. Být Spasitelem znamenalo bojovat proti Nepříteli, kterým je Zlý duch, satan, a přemoci jej dobrovolným utrpením a nevinnou smrtí.

 

                                             (příště pokračování)